взлом

ENG

Отдел Древнебелорусской культуры

 

История отдела

Список сотрудников

Агеева Людмила Евгеньевна.

Работает в отделе древнебелорусской культуры с 1989 г. До 1999 г. входила в экскурсионную группу Музея древнебелорусской культуры. С 2003 г. младший научный сотрудник. Хранитель коллекции декоративно-прикладного искусства Музея древнебелорусской культуры. Занимается изучением символики народной орнаментики.

Публикации:

 1. Агеева, Л.Я. Мастацкія вырабы з саломы / Л.Я. Агеева // Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; пад. рэд. В.Ф. Шматава. – Мінск, 1998. – С. 80–91.
 2. Агеева, Л.Я. Асколкі дахрысціянскай пісьменнасці / Л.Я. Агеева, З.І. Зіміна // Роднае слова. – 1999. – № 12. – С. 143–153.
 3. Агеева, Л.Е. Народный орнамент как исторический феномен (рунические знаки в белорусском традиционном ткачестве) / Л.Е. Агеева // XXI век: актуальные проблемы исторической науки: материалы междунар. науч. конф., посв.70-летию ист. фак. БГУ, Минск, 15–16 апр. 2004 г. / Бел. гос. ун-т; редкол.: В.Н. Сидорцев [и др.]. – Минск, 2004. – С. 104–105.
 4. Агеева, Л.Я. Ёдчыцкі ручнік: новыя даследаванні / Л.Я. Агеева // Гістарычная і культурная спадчына Міншчыны: матэрыялы навук.чытанняў, Заслаўе, 21 студз. 2005 г. / агул. рэд. і ўклад. Б.А. Лазукі. – Мінск, 2005. – С. 34–38.
 5. Агеева, Л.Я. Ручнік: рэканструкцыя архаічнага ўжывання / Л.Я. Агеева, Н.М. Дзямідава // Шляхі Магілёўскай гісторыі: зб. навук. прац удзельнікаў IV Міжнар. навук. канф. “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”, Могилев, 23–24 чэрв. 2005 г. / уклад. І.А. Пушкін [і інш.]. – Могилев, 2005. – С. 30–34.
 6. Агеева, Л.Я. Лунарная эмблематыка ў народнай традыцыйнай арнаментыцы / Л.Я. Агеева // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф. “Праблемы выяўленчага, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і архітэктуры ў кантэксце славянскіх культур у сучасным свеце”, Мінск, 24 ліст. 2005 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2006. – Ч. 1. – С. 270–274.
 7. Агеева, Л.Я. Ці былі ў беларусаў рунічныя календары? / Л.Я. Агеева // Роднае слова. – 2005. – № 12. – С. 84–86.
 8. Агеева, Л.Е. Прикладной календарь – утерянное звено белорусской этнографии / Л.Е. Агеева // Мастацкая адукацыя і культура. – 2006. – № 1. – С. 18–21.
 9. Агеева, Л.Я. Сімволіка фецішаў: Менеск / Л.Я. Агеева // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 2. – С. 334–337.
 10. Агеева, Л.Е. Языческие культы и особенности их воплощения в орнаментике народного искусства (на примере культа Перуна) / Л.Е. Агеева, Н.Н. Демидова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 50-гадоваму юбілею ІМЭФ імя К.Крапівы НАН Беларусі “Мастацтва, фальклор, этнічныя традыцыі ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры”, Мінск, 7–8 чэрв. 2007 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 3. – Ч. 2. – С. 313–316.
 11. Агеева, Л.Я. Генезіс знака “ромб з кручкамі” ў народнай арнаментыцы / Л.Я. Агеева // Весці НАНБ. – 2008. – № 4. – С. 60–67.
 12. Агеева, Л.Я. Даследаванне падання пра Менеска / Л.Я. Агеева // Мінск і мінчане. 10 стагоддзяў гісторыі: матэрыялы Міжнар. канф., 7–9 сент. 2007 г. / Ін-т Гісторыі НАН Беларусі. – Мінск, 2008. – С. 14–17.
 13. Агеева, Л.Я. “Тур і турыца”: параўнальны аналіз славянскіх вясельных абрадаў / Л.Я. Агеева, Н.М. Дзямідава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2008. – Вып. 5. – С. 468–472.
 14. Агеева, Л.Я. Атрыбуты Бога-грамаўніка ў індаеўрапейскай міфалогіі / Л.Я. Агеева // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2008. – Вып. 5. – С. 463–468.
 
взлом почты icq