взлом

ENG

Отдел Древнебелорусской культуры

 

История отдела

Список сотрудников

Демидова Надежда Николаевна.

Работает в отделе древнебелорусской культуры с 1989 г. До 2003 г. входила в экскурсионную группу Музея древнебелорусской культуры. С 2003 г. младший научный сотрудник. С 2006 г. – главный хранитель Музея древнебелорусской культуры.

Публикации:

  1. Дзямідава, Н.М. Народныя музычныя інструменты / Н.М. Дзямідава // Музей старажытнабеларускай культуры: дапаможнік для наведвальнікаў / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі; пад. рэд. В.Ф. Шматава. – Мінск, 1998. – С. 92–105.
  2. Демидова, Н.Н. Символика народных музыкальных инструментов / Н.Н. Демидова // Гістарычная і культурная спадчына Міншчыны: матэрыялы навук.чытанняў, Заслаўе, 21 студз. 2005 г. / агул. рэд. і ўклад. Б.А. Лазукі. – Мінск, 2005. – С. 34–38.
  3. Агеева, Л.Я. Ручнік: рэканструкцыя архаічнага ўжывання / Л.Я. Агеева, Н.М. Дзямідава // Шляхі Магілёўскай гісторыі: зб. навук. прац удзельнікаў IV Міжнар. навук. канф. “Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць”, Могилев, 23–24 чэрв. 2005 г. / уклад. І.А. Пушкін [і інш.]. – Могилев, 2005. – С. 30–34.
  4. Демидова, Н.Н. Коммуникативная функция музея как объекта культуры / Н.Н. Демидова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 2. – С. 456 – 457.
  5. Агеева, Л.Е. Языческие культы и особенности их воплощения в орнаментике народного искусства (на примере культа Перуна) / Л.Е. Агеева, Н.Н. Демидова // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: матэрыялы Міжнар. навук. канф., прысвеч. 50-гадоваму юбілею ІМЭФ імя К.Крапівы НАН Беларусі “Мастацтва, фальклор, этнічныя традыцыі ў вырашэнні актуальных задач сучаснай культуры”, Мінск, 7–8 чэрв. 2007 г.: у 2 ч. / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2007. – Вып. 3. – Ч. 2. – С. 313–316.
  6. Агеева, Л.Я. “Тур і турыца”: параўнальны аналіз славянскіх вясельных абрадаў / Л.Я. Агеева, Н.М. Дзямідава // Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К.Крапівы НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск, 2008. – Вып. 5. – С. 468–472.
  7. Демидова, Н.Н. Этносемиотика народных музыкальных инструментов / Н.Н. Демидова // Международная коммуникация и профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 21 янв. 2008 г. / Бел. гос. ун-т. – Минск, 2008. – С. 242–243.
  8. Демидова, Н.Н. Особенности ментального поля белоруской культуры / Н.Н. Демидова, Э.А. Усовская // Проблемы межкультурной коммуникации в иноязычном общении: материалы Междунар. науч. конф., Минск, 10 окт. 2008 г. / Бел. гос. ун-т. – Минск, 2008. – С. 242–246.

 

 
взлом почты icq