взлом

ENG

Административно-управленческий аппарат

Віцязь Сяргей Пятровіч, гісторык, доктар гістарычных навук (2015), намеснік дырэктара па навуковай і інавацыйнай рабоце Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

Галіна навуковых інтарэсаў: раннесярэднявечная гісторыя, гісторыя станаўлення беларускага этнасу і дзяржавы, гісторыя заходнебалцкіх народаў, крыніцазнаўства і гістарыяграфія, гісторыя навукі і тэхнікі, тэматыка вывучэння і захавання гісторыка-культурнай спадчыны.

Удзельнік шматгадовых гісторыка-этнаграфічных палявых даследаванняў, археалагічных разведак і шэрагу археалагічных раскопак (з 1995). З'яўляўся навуковым кіраўніком і сувыканаўцам шматлікіх рэспубліканскіх і міжнародных навукова-даследчых і навукова-практычных праектаў, удзельнікам і суарганізатарам шырокага кола рэспубліканскіх і міжнародных навуковых канферэнцый і мерапрыемстваў рознага ўзроўню, выдавецкі рэдактар больш за 100 навуковых выданняў, уключаючы шэраг зборнікаў з пераліку ВАК (“Гістарычна-археалагічны зборнік”, “Матэрыялы па археалогіі Беларусі” і інш.), навуковы рэдактар і член рэдкалегіі шэрагу навуковых манаграфій і зборнікаў, уключаючы зборнікі Міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай Віктару Уладзіміравічу Мартынаву (з 2012), член рэдкалегіі навуковага штогодніка «Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні» (з 2021).

Праходзіў навуковыя стажыроўкі ў Інстытуце гісторыі Польскай акадэміі навук (2005, 2006), у Эстонскім літаратурным музеі Міністэрства адукацыі і навукі Эстоніі (2015), курсы павышэння кваліфікацыі кіруючых работнікаў навуковай сферы ў Акадэміі кіравання пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (2015, 2021).

З'яўляецца прадстаўніком ад Рэспублікі Беларусь у Праўленні Сумеснай праграмнай ініцыятывы па культурнай спадчыне (JPI CH) Еўрасаюза (з 2016). Уваходзіць у склад заснавальнікаў і Праўлення Беларускага аб'яднання спецыялістаў па штучным інтэлекце (з 2018).

Выбраная бібліяграфія
Манаграфіі

1. Витязь, С.П. П.А. Витязь – путь в науке / С.П. Витязь, В.И. Жорник, В.Е. Звонарев и др. – Минск: Беларуская навука, 2006. – 192 с.
2. Витязь, С.П. П.А. Витязь: Биобиблиография ученых Беларуси / С.П. Витязь, В.И. Жорник, В.Е. Звонарев и др. – Минск: Беларуская навука, 2011. – 128 с.
3. Віцязь, С.П. Прусы і яцвягі ранняга сярэднявечча: этнакультурныя трансфармацыі ў Верхнім Панямонні / С.П. Віцязь. – Мінск: Беларуская навука, 2012. – 411 с.
4. Бекцінееў, Ш.І. Банкаўская справа Беларусі. Гісторыя / Ш.І. Бекцінееў, С.П. Віцязь, А.В. Іоў і інш. – Мінск: Беловагрупп, 2017. – 360 с.
5. Витязь, П.А. Беларусь. Путь в космос: Belarus. Way to Space / П.А. Витязь, С.Я. Килин, С.П. Витязь и др. – Минск: Беловагрупп, 2018. – 247 с.
6. Віцязь, С.П. Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі: біябібліяграфічны даведнік / С.П. Віцязь, В.У. Мядзведзева, Л.У. Дучыц– Мінск: Беларуская навука, 2020. – 504 с.

Спецыяльныя выданні

1. Витязь, С.П. Изобретение по спецтематике / С.П. Витязь, И.Е. Зуйков, О.С. Сафонов, Л.В. Судник. – АС № 293162 СССР. – Заявл. 3192533 от 16.02.1988 г.
2. Віцязь, С.П. Сiстэматызацыя i iнвентарызацыя дакументальных даных аб сакральных (язычнiцкiх) помнiках Беларусi / С.П. Віцязь // Беларускае асветнiцтва: традыцыi, сучаснасць i пошук будучынi: Справаздача ННАЦ (МА РБ). – Дз. рэг. № 20003441. – Мінск: ННАЦ, 2001.
3. Віцязь, С.П. "Дзейнасць Беларусі ў UNESCO 1990–2000 гг.” / С.П. Віцязь, В.М. Грышкевіч: Справаздача ННАЦ (МА РБ). –  Дз. рэг. № 20032194. – Мінск: ННАЦ, 2004. – 76 с.
4. Віцязь, С.П. Даследаванне археалагічнага комплекса Беразавец: замак і двор рода Кміты / С.П. Віцязь, Л.У. Калядзінскі, С.В. Галабокаў, інш.:  Справаздача БРФФД. – Дз. рэг. № 20150146. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2016. – 121 с.
5. Витязь, С.П. Разработать информационно-аналитическую систему комплексной оценки произведений изобразительного искусства на основе баз научно-технических данных / С.П. Витязь, М.В. Бельков, Л.Д. Брагилевская и др.: Отчет ГСНТИ. – № Гос. рег. 20170146. – Минск: ЦИБКЯЛ НАН Беларуси, 2018. – 265 с.

Артыкулы ў навуковых выданнях

1. Витязь, С.П. Экспериментальное исследование влияния магнитных полей на выходной сигнал кольцевого лазера / С.П. Витязь, И.Е. Зуйков, О.С. Сафонов, Л.В. Судник // Приборостроение. – Минск,  1987. – Вып. 9. – С. 50–53. 
2. Зуйков, И.Е. Источник питания He-Ne лазера / И.Е. Зуйков, С.П. Витязь // Известия ВУЗов СССР. Серия “Приборостроение. – Москва, 1988. – № 12. – С. 64–66.
3. Віцязь, С.П. Каменны комплекс на Янавым возеры / С.П. Віцязь // Беларуская думка. – Мінск, 1997. – № 6. – С. 150–155.
4. Віцязь, С.П. Беларусi патрэбна даведачна-iнфармацыйная сiстэма па культурнай спадчыне / С.П. Віцязь // Кантакты i дыялогi. – 1998. – № 5. – С. 14–17; № 6, – С. 12–17.
5. Віцязь, С.П. Звесткi пра камянi i могiльнiкi Полаччыны / С.П. Віцязь // Гiсторыя i археалогiя Полацка i Полацкай зямлi. – Полацк: НПГКМЗ, 1998. – С. 64–70.
6. Віцязь, С.П. Нябесныя навукі і зямныя шляхі Сімяона Полацкага / С.П. Віцязь // Симеон Полоцкий: мировоззрение, общественно-политическая и литературная деятельность. –Полоцк: НПГКМЗ, 1999. – С. 31–44.
7. Віцязь, С.П. Традыцыi шанавання Божай Мацi ў беларусаў / С.П. Віцязь // Лавра. – Львов, 1999. – № 9. – С.17–20.
8. Віцязь, С.П. Вылучэнне i сiстэматызацыя сакральных аб'ектаў язычнiцтва / С.П. Віцязь // Гiстарычна-археалагiчны зборнiк. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 1999. – Вып. 14. – С. 160–162.
9. Витязь, С.П. Эталонные археологические памятники и проблемы хронологии европейских древностей (1 тысячелетие н. э.) / С.П. Витязь, В.И. Кулаков, А.М. Медведев // Вестник Фонда фундаментальных исследований. – Минск, 2000. – № 4. – С. 5–18.
10. Віцязь, С.П. Далькайм – эталонны комплексны поліэтнічны помнік археалогіі I–XIII ст.: палявыя даследаванні і стварэнне базы дадзеных (сумесны расійска-беларускі праект) / С.П. Віцязь, У.І. Кулакоў, А.М. Мядзведзеў // Кантакты і дыялогі. – Мінск, 2001. – № 2–3. – С. 9–13.
11. Кулаков, В.И. Массовое погребение коней на могильнике Доллькайм / В.И. Кулаков, С.П. Витязь // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2001. – № 3. – С. 195–201.
12. Вінакураў, В.Ф. Функцыянальная класіфікацыя сакральных каменных помнікаў Беларусі / В.Ф. Вінакураў, С.П. Віцязь, Л.У. Дучыц // Весці НАН Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – Мінск. 2001. – № 2. – С. 62–70.
13. Віцязь С.П. Поліэтнічная (індаеўрапейская) канцэпцыя этнагенезу беларусаў і яго перыядызацыя / С.П. Віцязь // Беларусіка-Albaruthenica. – Кн. 21: Гісторыя, культуралогія, мастацтвазнаўства. – Мінск: Беларускі кнігазбор, 2001. – С. 28–33.
14. Віцязь С.П. Гiсторыяграфiя даследаванняў народнага календара беларусаў / С.П. Віцязь // Гiсторыяграфiя гісторыі Беларусі. – Мінск: Дэполіс, 2002. – С. 62–64.
15. Віцязь С.П. Яцвягі на тэрыторыі Беларусі: пытанні бібліяграфіі / С.П. Віцязь // Матэрыялы   па археалогіі Беларусі. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2003. – № 7. – С. 166–167.
16. Vitsiaz S. Cup-marked stones (“star maps”) in Belarus / S. Vitsiaz, V. Vinakurau // Cosmic Catastrophies. – Tartu: ELM, 2005. – P. 207–212.
17. Віцязь, С.П. Заходнебалцкая антрапанімія па матэрыялах XIV–XVI ст. кніг запісаў Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага / С.П. Віцязь // Актуальныя пытанні вывучэння і выдання Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2005. – С. 144–158.
18. Віцязь, С.П. Праблемы гістарыяграфіі жыцця і дзейнасці Сімяона Полацкага / С.П. Віцязь, Л.Р. Ізмайловіч // Сімяон Полацкі: светапогляд, грамадска-палітычная и літаратурная дзейнасць (Матэр. ІІ Міжн. навук. канф. 18-19 лістапада 2004 г., г. Полацк). – Полоцк: НПГКМЗ, 2005. – С. 22–28.
19. Витязь, С.П. Актуальные направления инновационных работ в Институте истории НАН Беларуси / С.П. Витязь, А.А. Коваленя // Новейшая история (1991–2006): государство, общество, личность. – Минск: Беларуская навука, 2006. – С. 538–544.
20. Віцязь, С.П. Драўляны коўш – сярэдневяковы сакральны каляндар / С.П. Віцязь // Археалагічны зборнік. – Мінск: Нац. Музей гісторыі і культуры Беларусі, 2006. – Вып. 1. – С. 87–99.
21. Звяруга, Я.Г. Рыштунак вершніка і верхавога каня з раскопак старажытных гарадоў Верхняга Панямоння / Я.Г. Звяруга, С.П. Віцязь // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. – Вып. 12. – С. 122–137.
22. Віцязь, С.П. Аб адным тыпе псаліяў з помнікаў Беларусі / С.П. Віцязь // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2006. – Вып. 22. – С.75–78.
23. Batishche, S. Laser restoration of metal archaeological finds of XII–XIII centuries on medieval settlement of Minsk / S. Batishche, A. Kouzmouk, H. Tatur, S. Vitsiaz, S. Tarasau, T. Gorovets, V. Pilipenka, V. Ukhau // XII Conference on Laser Optics. – St. Petersburg, 2006. – P. 57.
24. Віцязь, С.П. Пахаванні з канём на тэрыторыі Беларусі / С.П. Віцязь // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Інстытут гісторыі НАН Беларусі, 2008. – Вып. 15: Археалогія эпохі сярэднявечча. С. 108–127.
25. Віцязь, С.П. Помнікі яцвягаў перыяду ранняга сярэдневякоўя ў Верхнім Панямонні / С.П. Віцязь // Весці НАН Беларусі. Серыя гум. навук. – 2009. – № 2. – С. 44–54.
26. Віцязь, С.П. Старажытныя прусы: арэалы рассялення (да праблемы паходжання яцвягаў) / С.П. Віцязь // Даклады НАН Беларусі. – 2010. – Т. 54. – № 3. – С. 115–124.
27. Віцязь, С.П. Поліфункцыянальныя аспекты засялення Верхняга Панямоння ў раннім сярэднявеччы / С.П. Віцязь // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск: Беларуская навука, 2011. – Вып. 26. – С. 213–228.
28. Витязь, С.П. “Каменные” городища раннего средневековья / С.П. Витязь, В.И. Кулаков // Весці НАН Беларусі. Серыя гум. навук. – 2011. – № 4. – С. 57–68.
29. Витязь, С.П. Неманский торговый путь в цивилизационном контексте / С.П. Витязь // Историческое пространство: Проблемы истории стран СНГ. – Москва: Наука, 2012. – С. 31–37.
30. Віцязь, С.П. Прусы ў кантэксце палітычных падзей Старажытнай Русі першай паловы ХІ ст. / С.П. Віцязь // Матэрыялы па археалогіі Беларусі: зб. навук. пр. / Ін-т гісторыі НАН Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2013. – Вып. 24: Даследаванне сярэдневяковых старажытнасцей Цэнтральнай Беларусі (памяці Ю.А. Заяца). – С. 77–90.
31. Віцязь, С.П. Міждысцыплінарныя аспекты гістарыяграфіі заходніх балтаў / С.П. Віцязь // Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову. – Минск: РИВШ, 2013. –  С. 51–54.
32. Григянец, Р.Б. Создание автоматизированной системы обработки и накопления информации в области культурного наследия Беларуси / Р.Б. Григянец, Г.О. Лаужель, С.П. Витязь, Е.В. Степанцова // Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации (РИНТИ-2014): докл. ХIII Межд. конф, г. Минск, 20 ноября 2014 г. – Минск: ОИПИ НАН Беларуси, 2014. – С. 186–190.
33. Григянец, Р.Б. Автоматизированная система обработки информации в области культурного наследия / Р.Б. Григянец, Г.О. Лаужель, С.П. Витязь // Материалы II Международного конгресса "Библиотека как феномен культуры", Минск, 22–23 октября 2014 г. / Национальная библиотека Беларуси; сост. А.А. Суша. – Минск: НББ, 2014. – С. 103–107.
34. Витязь, С.П. Сотрудничество в области нематериальной реституции историко-культурного наследия / С.П. Витязь, М.П. Костюк, Г.Я.  Голенченко // Развитие культурного пространства Беларуси и России – важнейшее направление сотрудничества в рамках Союзного государства, заседание 37-е, гг. Молодечно, Минск, 9–10 апреля 2014 г. – Минск: ЦСАСИ НАН Беларуси, 2014. – С. 254–261.
35. Віцязь, С.П. Праблема арэала прусаў: гістарыяграфічныя вызначэнні / С.П. Віцязь // Даклады НАН Беларусі. – 2014. – Т. 58. – № 1. – С. 114–123.
36. Віцязь, С.П. Праблемы паходжання і арэалу яцвягаў у гістарыяграфіі  / С.П. Віцязь // Гісторыя і грамадазнаўства. – 2014. – N. 3. – С. 3–13.
37. Витязь, С.П. Межрегиональные аспекты политических событий Древней Руси первой половины ХІ в. / С.П. Витязь // Вісник Національної академії наук України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 42–56.
38. Витязь, С.П. Межэтнические контакты раннего средневековья в Верхнем Понеманье / С.П. Витязь // Российская археология. – Москва: Наука, 2014. – № 2. – С. 114–118.
39. Віцязь, С.П. Археолагі – даследчыкі беларускага фальклору (XIX – пачатак ХХ вв.) / С.П. Віцязь, Л.У. Дучыц, В.У. Мядзведзева // Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – С. 336–339.
40. Віцязь, С.П. Этналагічныя аспекты археалагічных даследаванняў Е.Р. Раманава ў Сенненскім раёне / С.П. Віцязь // Романовские чтения-10, посвященные 80-летию со дня основания исторического факультета: сб. статей Межд. науч. конф., (г. Могилев, 27-28 ноября 2014 г.). – Могилев: МГУ им. А.А. Кулешова, 2015. – С. 25–26.
41. Витязь, С.П. Интегрированная база данных в области историко-культурного наследия Беларуси / С.П. Витязь, Р.Б. Григянец, Г.О. Лаужель,  // Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову: сб. науч. тр. – Вып. 4: в 2-х ч. – Ч. 1. – Мн.: РИВШ, 2016. – С. 9–13.
42. Витязь, С.П. Применение естественно-научных методов исследования при изучении археологического комплекса Березовец / С.П. Витязь, С.В. Голобков, Л.В. Колединский, С.Г. Седов // Вестник БРФФИ. – 2017. – № 4. – С. 40–55.
43. Віцязь, С.П. Жанчыны ў беларускай археалогіі XVIII – першай паловы ХХ ст. / С.П. Віцязь, Л.У. Дучыц, В.У. Мядзведзева // Матэрыялы па археалогіі Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – Вып. 28. – С. 26–34.
44. Shabunya-Klyachkovskaya, E. The comprehensive study of art materials in the Belarusian icons of the XIX century / E. Shabunya-Klyachkovskaya, N. Mielnikov, S. Vitsiaz, E. Korza, K. Catsalap, A. Matsukovich, M. Belkov // Analiza Chemiczna w Ochronie Zabytkow (AChOZ’17) (7-8.12.2017, Warszawa). – Warszawa, 2017. – S. 187–188.
45. Шабуня-Клячковская, Е.В. Комплексное исследование художественных материалов белорусской иконописи XIX века / Е.В. Шабуня-Клячковская, Н.П. Мельников, С.П. Витязь, Е.В. Корза, К.Ю. Кацалап, А.С. Мацукович, М.В. Бельков // VI Конгресс физиков Беларуси (20-23 ноября 2017 г., Минск). – Минск, 2017. – С. 229–230.
46. Віцязь, С.П.  Да праблемы этнічнай прыналежнасці носьбітаў мілаградскай культуры / С.П. Віцязь // Научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову. – Минск: Право и экономика, 2017. – Вып. V. – С. 48–59.
47. Hubarevich, N. The structure of historical intelligent systems knowledge base / N. Hubarevich, S. Vityaz, R. Grigyanets // OSTIS-2018: Матер. Межд. науч.-техн. конф. «Открытые семантические технологии проектирования интеллектуальных систем» (г. Минск, 15-17.02.2018 г.). – Минск: БГУИР, 2018. – С. 347–350.
48. Витязь, С.П. Прарадзіма славян у адлюстраванні гістарыяграфіі ХІХ – пачатку ХХ стст. / С.П. Витязь, Л.В. Дучиц, О.В. Медведева // Гістарычна-археалагічны зборнік. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – Вып. 33. – С. 147–153.
49. Витязь, С.П. Наукові взаємозв’язки білоруських та українських археологів у XIX–XX стст. / С.П. Витязь, Л.В. Дучиц, О.В. Медведева // Вісник НАН Україны. – № 3. – 2019. – С. 71–78.
50. Дзербіна, Г.В. Культурная спадчына Беларусі: міжнародна-прававы кантэкст глабалізацыі / Г.В. Дзербіна, С.П. Віцязь // Наука и инновации. – 2019. – № 6. – С. 75–79.
51. Витязь, С. Формирование современных теоретических знаний в памятниковедении / С. Витязь, Ю. Нестерович // Наука и инновации. – 2020. – № 1. – С. 64–69.
52. Витязь, С.П. Историографические аспекты этнооопределения ятвягов / С.П. Витязь // Народы и культуры славянского мира Восточной Европы в исторической ретроспективе (Беларусь, Украина, Россия, Польша). – Гродно: ЮрСаПринт, 2020. – С. 24–28.
53. Витязь С.П., Наука и техника, история и культура: секрет рецептуры сплава / С.П. Витязь, А.Л. Киштымов // Наука и инновации. – 2020. – № 10. – С. 73–78.

 

 
взлом почты icq