взлом

ENG

Издания 2015 года


Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 567 с.: іл.

У трэцім томе выдання «Нарысы гісторыі культуры Беларусі» разглядаюцца асаблівасці эвалюцыі культуры беларускага сяла. Кніга першая прысвечана матэрыяльнай культуры, складаецца з адзінаццаці раздзелаў, у якіх асвятляюцца адметныя рысы сельскай архітэктуры і інтэр’ера сялянскага жылля, традыцыі земляробства, жывёлагадоўлі, агародніцтва, народнай кулінарыі, традыцыйныя рамёствы і промыслы, сялянскі касцюм, транспартныя сродкі, а таксама развіццё сельскагаспадарчай адукацыі і дзейнасць сельскіх грамадскіх аб’яднанняў. Выданне багата ілюстравана.
Разлічана на гісторыкаў, этнографаў, антраполагаў, фалькларыстаў, рэлігіязнаўцаў, культуролагаў, а таксама на шырокае кола чытачоў.


Александр Иванович Локотко: к 60-летию со дня рождения / сост.: М. Ф. Пилипенко, В. И. Жук, С. П. Витязь. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 85 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

В настоящем издании представлены основные итоги научной, научно-организационной и педагогической деятельности выдающегося ученого, директора Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси, академика Национальной академии наук, доктора архитектуры, доктора исторических наук, профессора А. И. Локотко. Приводятся краткие биографические сведения, автобиографический очерк, дан хронологический перечень научных, научно-популярных, научно-методических трудов.
Рассчитано на научную общественность и всех, кто интересуется историей науки.


Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т.9. Гродзенская вобласць. Кн.1 / рэдкал.: У.У. Андрыевіч (дырэктар) [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2015.– 656 с.: іл.

Шматтомнае энцыклапедычнае выданне, у якім на падставе найноўшых архіўных і іншых крыніц адлюстраваны гісторыя і сучасны эканамічны і культурны стан усіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Беларусі – 6 абласцей, 118 раёнаў, а таксама ўсіх населеных пунктаў кожнага раёна, у тым ліку тых, якія зараз перасталі існаваць. Першая кніга 9-га тома выдання прысвечана населеным пунктам 5 раёнаў Гродзенскай вобласці – Астравецкага, Ашмянскага, Бераставіцкага, Ваўкавыскага, Воранаўскага і горада Гродна.


Рабец, Т.Д. Сістэма вобразаў усходнеславянскіх замоў:структурна-семантычны і функцыянальны аспекты/Т.Д. Рабец; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ.; Філ. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. – Мінск: Беларуская навука, 2015.– 299 с.  

У манаграфіі даследаваны механізмы фарміравання і развіцця вобразаў ўсходнеславянскіх замоў, выяўлены структурна-семантычныя і функцыянальныя асаблівасці замоўных вобразаў. Упершыню распрацавана методыка параўнальнага вывучэння персанажаў усходнеславянскіх замоў праз семантычныя і сінтагматычныя сувязі з іншымі замоўнымі вобразамі. Табліцы-паказальнікі, прыведзеныя ў дадатках, у супастаўляльным аспекце адлюстроўваюць выяўленыя і сістэматызаваныя звесткі пра асноўныя персанажы ва ўсходнеславянскіх замовах.
Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, філолагаў, культуролагаў, студэнтаў і выкладчыкаў.


Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: Вып. 17 / навук. рэд. А.І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: « Права i эканомiка», 2014.–  с. 319.

У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы, у якіх прадстаўлены новыя вынікі даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Гэта матэрыялы супрацоўнікаў і аспірантаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вышэйшых навучальных устаноў Беларусі (у тым ліку Бабруйска, Гомеля, Полацка). Акрамя таго, падаюцца артыкулы аспірантаў і навукоўцаў з Расіі, Украіны, Польшчы, Германіі.
Зборнік выдаецца ў расках выканання Дзяржаўнай  комплекснай праграмы фундаментальных навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава».
Частка артыкулаў прадстаўлена ў рамках Праграмы навуковага супрацоўніцтва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі, прынятай на сумесным пасяджэніі Прэзідыума НАН Беларусі і калегіі Міністэрства культуры РБ 25 сакавіка 2010 года.
Адрасуецца спецыялістам у галіне гуманітарных навук, выкладчыкам і студэнтам, усім, хто цікавіцца дадзенай праблематыкай.


Пытанні  мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: Вып. 18 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: « Права i эканомiка», 2015.–  с. 376.

У зборніку змешчаны навуковыя артыкулы, у якіх прадстаўлены новыя вынікі даследаванняў, актуальныя для вырашэння сучасных праблем нацыянальнай культуры. Гэта матэрыялы супрацоўнікаў і аспірантаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вышэйшых навучальных устаноў Беларусі (у тым ліку Віцебска, Гомеля, Полацка). Акрамя таго, падаюцца артыкулы аспірантаў і навукоўцаў з Украіны і Польшчы.
Частка артыкулаў прадстаўлена ў рамках Праграмы навуковага супрацоўніцтва Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусі, прынятай на сумесным пасяджэніі Прэзідыума НАН Беларусі і калегіі Міністэрства культуры РБ 25 сакавіка 2010 года.
Адрасуецца спецыялістам у галіне гуманітарных навук, выкладчыкам і студэнтам, усім, хто цікавіцца дадзенай праблематыкай.
Зборнік выдаецца ў расках выканання Дзяржаўнай  комплекснай праграмы фундаментальных навуковых даследаванняў на 2011–2015 гг. «Гісторыя, культура, грамадства, дзяржава».


Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац / Валодзіна Т. (гал. рэд.). – Вып. 2. – Мінск : Бел. навука, 2015. – 527 с.

Зборнік змяшчае раздзелы: “Даследаванні”, “Беларускі фальклорна-этналінгвістычны атлас”,  “Беларускі фальклор у замежных публікацыях”, “З Фальклорнай калекцыі”,  “З экспедыцыйных запісаў”, “Фальклор беларусаў замежжа”, “Рэцэнзіі”, “Нашы юбіляры”. Публікуюцца ўнікальныя запісы, якія захоўваюцца ў архіве аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Даследаванні дэманструюць асноўныя кірункі беларускай фалькларыстыкі, прадстаўляюцьновыя падыходы да вывучэння і асэнсавання традыцыйнага свету духоўнай культурыбеларусаў. Разлічана на фалькларыстаў, этнографаў, моваведаў, краязнаўцаў, а таксама ўсіх, хто цікавіцца народнай спадчынай.


Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны: да 200-годдзя з дня нараджэння О. Кольберга : матэрыялы Міжнароднага круглага стала ; 25–26 чэрвеня 2014 г., Мінск – Пінск / уклад. Дар’я Алексеенка і Юры Пацюпа ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Музей Бел. Палесся (г. Пінск), Маршалкоўская Управа Падляшскага ваяводства (Польшча), Польскі Інстытут у Мінску. – Мінск : Выд. В. Хурсік, 2014. – 160 с.; іл. Общий объем – более 6 п. л.

У зборніку публікуюцца даклады ўдзельнікаў Міжнароднага круглага стала, прысвечанага 200-годдзю з дня нараджэння Оскара Кольберга, «Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны», які адбыўся 25–26 чэрвеня 2014 года ў Мінску і Пінску. У дакладах разглядаюцца актуальныя праблемы фалькларыстыкі, этнаграфіі, этнамузыкалогіі і іншых праблем народазнаўства, роля асобы ў развязанні гэтых праблем. Кніга адрасуецца спецыялістам і ўсім, хто цікавіцца народнай культурай.


Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (20–21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад. Ю. В. Пацюпа; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 524 с. Общий объем: 65,8 п. л.

У зборніку змяшчаюцца даклады ўдзельнікаў Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў», якая адбылася 20–21 лістапада 2014 года ў г. Мінск. Публікуюцца даследаванні ў галіне архітэктуры, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, тэатразнаўства, музыкі, кіно, экранных відаў мастацтва. Разглядаюцца актуальныя задачы сучаснай культуры і захавання нацыянальных культур і гістарычна-культурнай спадчыны ў сучасных умовах.
Кніга адрасуецца мастацтвазнаўцам, этнолагам, фалькларыстам, усім, хто цікавіцца традыцыйнай беларускай культурай.


Голикова-Пошка Е. В. Основы фотовидеоискусства : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / Е. В. Голикова-Пошка. Ч. 1. : Основы фотоискусства. – Минск : БГТУ, 2014. – 193 с. (12 п.л.). Тираж – 140 экз.

В учебно-методическом пособии рассматриваются терминологический аппарат, основные задачи и проблемы, решаемые фотографами при съемке в различных видах и жанрах, а также основные подходы к решению этих задач. Издание рекомендуется использовать в качестве первой части конспекта лекционного курса «Основы фотовидеоискусства» для студентов кафедры «Туризм и природопользование».


Голикова-Пошка Е. В. Основы фотовидеоискусства : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / Е. В. Голикова-Пошка. Ч. 2. : Основы видеоискусства. – Минск : БГТУ, 2015. – 141 с. (8,5 п.л.). Тираж – 90 экз.

В учебно-методическом пособии представлена кинематографическая терминология, рассматриваются основные виды и жанры киноискусства, состав съемочной группы фильма, основные этапы кинопроизводства, процесс съемки и монтажа фильма, приемы работы с освещением и звука. Издание рекомендуется использовать в качестве второй части конспекта лекционного курса «Основы фотовидеоискусства» для студентов кафедры «Туризм и природопользование».


Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі да 150-годдзя А. К. Сержпутоўскага ; 19-20 чэрвеня 2014 г., г. Мінск / уклад. А. Г. Алфёрава, С. У. Грунтоў, Ю. С. Пракоф’ева; рэдкал. : А. І. Лакотка [i iнш.]; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. –  187 с.

В сборнике представлены доклады участников Международной научной кон- конференциях, посвященной 150-летию со дня рождения А. К. Сержпутовского, состоявшейся 19-20 июня 2014 года в г. Минске. В материалах отражены основные этапы жизни и деятельности А. К. Сержпутовского, его этнографические и фольклористического работы; представлены результаты научных исследований в области этнологии и фольклористики. Адресуется искусствоведом, этнологов, фольклористом, всем, кто интересуется традиционной белорусским культурой.


Романенко, И.В. Трансформация статуса белорусской сельской женщины в ХХ – начале ХХI в. / И. В. Романенко. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 201 с.

В монографии И.В. Романенко «Трансформация статуса белорусской сельской женщины в ХХ – начале ХХI в.» впервые в белорусской этнологии проведено системное исследование трансформации статуса и роли сельской женщины в семейной и общественной жизни белорусов в ХХ – начале XХI в. Проанализировано влияние социально-экономических, политических и культурных преобразований в белорусской деревне на добрачные установки девушек, статус женщин во внутрисемейных отношениях, структуру трудовой занятости и роль женщин в общественной жизни. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники.


Сучасныя тэатральнае і экранныя мастацтвы: традыцыі і наватарства / В.М. Ярмалінская [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2014. – 451 с. Тираж 150 экз.  Объём - 35, 8 а.л.

Книга посвящена новым научным исследованиям современного театроведения и киноведения. В монографии помещены разделы, посвященные новой детской драматургии, современной режиссуре, ее теории и практике. В новом исследовании впервые в отечественном киноведении исследуется современная система экранных искусств: кинематограф, телевидение, видео, компьютерное искусство, мультимедиа.
Язык издания: русский и белорусский.


Сахута, Я. М.  Беларускае народнае кавальства : [манаграфія] / Я. М. Сахута ; іл. Я. М. Сахуты. - Мінск : Беларусь, 2015. - 174 с. : іл. (17 друк. арк.).

Выданне прысвечана аднаму з найстаражытных, калісьці пашыраных, затым амаль забытых, а сёння адроджаных рамёстваў Беларусі – кавальству. Коратка асвятляецца яго гісторыя на тэрыторыі Беларусі, разглядаюцца традыцыйныя тэхнікі і тэхналогіі рамяства, характарызуюцца найбольш тыповыя і пашыраныя ўзоры кавальства, аналізуецца яго сучаснае становішча і характар. Адрасуецца даследчыкам матэрыяльнай культуры Беларусі, музейшчыкам, рэстаўратарам, майстрам-кавалям, усім, хто цікавіцца традыцыйнай культурай і народнымі рамёствамі.


Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця). (10 друк. арк.).

Выданне ў даступнай, папулярнай форме асвятляе адзін з важнейшых відаў традыцыйнай культуры Беларусі – народнае дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, мастацкія рамёствы і промыслы. Разглядаюцца набыткі і традыцыі мастацкай апрацоўкі дрэва, ганчарства, тэкстылю, пляцення з прыродных матэрыялаў і іншых відаў народных мастацкіх рамёстваў, вызначаецца іх нацыянальная адметнасць, характарызуецца сучасны стан, выяўляюцца бліжэйшыя перспектывы бытавання і развіцця. Адрасуецца шырокаму колу чытачоў.


Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 35. Уморати – фолдровый / пад рэд. А.М. Булыкі. – Мінск: Беларус. навука, 2015. – 415 с.  (23,9 ул.-выд. арк.).

Змест гэтага выпуску яшчэ раз пацвярджае выключнае багацце лексікі беларускай пісьменнасці, якая вызначаецца разнастайнасцю тэматычных пластоў, шырокімі сувязямі з лексікай многіх роднасных і няроднасных моў, трывалай пераемнасцю ў адносінах да мовы старажытнарускай і стараславянскай пісьменнасці. Багаты і разнастайны лексічны матэрыял, змешчаны ў 35-м выпуску, характарызуецца дэталёвай лексікаграфічнай распрацаванасцю. Кожнае значэнне слова ілюструецца цытатным матэрыялам з помнікаў старабеларускай пісьменнасці, прычым ілюстрацыі падбіраюцца з тым разлікам, каб паказаць ужывальнасць слова ў розных жанрава-стылявых разнастайнасцях пісьменнасці на ўсім працягу яе гісторыі. У ілюстрацыйным матэрыяле захоўваюцца важнейшыя арфаграфічныя асаблівасці арыгіналаў. 


Мова Сенненшчыны. Дыялектны слоўнік. У 2 т. / Нац. Акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”; уклад.: Н. М. Бунько [і інш.]; навук. рэд. В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. Мінск: Беларуская навука, 2015. - Т. 1. А-О. 424 с.; Т. 2. П-Я.  - 410с. (агульны аб’ём 61, 6 ул.-выд. арк.).

Лексікаграфічная праца “Мова Сенненшчыны. Дыялектны слоўнік. У 2 т. з’яўляецца арыгінальным тыпам слоўніка, створаным у аддзеле дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі на аснове архіўных матэрыялаў, сабраных у 80-я гады ХХ ст. Слоўнік уключае каля 14 тысяч слоўнікавых артыкулаў і належыць да ліку поўных рэгіянальных слоўнікаў.
Выданне прысвечана характарыстыцы лексічнага складу гаворак лакальнай тэрыторыі, выбранай для абследавання згодна з вынікамі навуковага вывучэння беларускамоўнай прасторы на аснове матэрыялаў ДАБМ. Слоўнікавыя артыкулы ўкладзены ў адпаведнасці з тэарэтыка-метадычнымі напрацоўкамі, абранымі для стварэння Зводнага слоўніка беларускіх народных гаворак. Сацыяльна-практычная і навуковая значнасць выдання заключаецца ў тым, што ў навуковыя ўжытак уводзіцца вялікі аб’ём новай моўнай інфармацыі: матэрыялы слоўніка - гэта найперш непасрэдная інфармацыйная крыніца маўленчых сродкаў для ўводу іх у лексічны дыялектны корпус, што служыць базай для стварэння «Зводнага слоўніка беларускіх народных гаворак». Акрамя таго, слоўнік служыць надзейнай інфармацыйнай крыніцай па сінхронным вывучэнні моўных працэсаў у сучасным дыялектным маўленні і іх супастаўляльным асэнсаванні; ён таксама з'яўляецца базай новых звестак для правядзення арэальных даследаванняў у балта-славянскім моўным кантынууме, нарэшце, матэрыялы слоўніка  гэта факталагічная навуковая крыніца для ажыццяўлення разнастайных даследчых і інтэрпрэтацыйных праектаў у галіне адукацыі.
Вынікі работы знойдуць прымяненне і ў сумежных навуковых сферах  у галіне этналогіі, кагнітыўнай лінгвістыкі, лінгвакультуралогіі, гісторыі і ў лінгвакраязнаўстве.


 Русско-белорусский словарь для школьников и Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў /О.М. Николаева, Т.Н. Трухан; под ред. А.А. Лукашанца. – 3-е изд. – Минск: Аверсэв, 2015. – 576 с. (21,73 / 10,9 уч.-изд. л.; тираж 4100 экз.).

Выданне ўключае два слоўнікі: руска-беларускі і беларуска-рускі. Для зручнасці яго структура прадстаўлена ў выглядзе кнігі-“перавёртыша”. Пры ўкладанні слоўнікаў была ўлічана моўная практыка школьнікаў і ў цэлым моладзі ХХІ ст. Асноўнае прызначэнне выдання – служыць агульнадаступным дапаможнікам пры перакладзе з беларускай мовы на рускую; акрамя таго, кніга з’яўляецца нарматыўным даведнікам па ўжыванні лексікі абедзвюх моў. Слоўнікі прызначаны, у першую чаргу, для вучняў і настаўнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі, якія актыўна карыстаюцца дзвюма дзяржаўнымі мовамі Беларусі – рускай і беларускай.


Слоўнік мовы “Нашай Нівы” (1906–1915). У 5 т. Т. 3: Н–Р / Уклад. І.А. Гапоненка, Г.К. Усціновіч; пад рэд. В.П. Лемцюговай, А.М. Анісім. – Мінск: Тэхналогія, 2015. – 614 с.


Авілін, Ц. Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія / Цімафей Авілін. – Мінск: Тэхналогія, 2015. – 287 с. (34,6 ул.-выд. арк.).

Манаграфія з’яўляецца першым у беларускай этналінгвістыцы сістэмным апісаннем народных уяўленняў пра зорнае неба. У ёй абагульнены фактычна ўсе вядомыя на сённяшні дзень крыніцы навуковай літаратуры, слоўнікі, энцыклапедычныя даведнікі і матэрыялы палявых даследаванняў па беларускай народнай астраноміі.


Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы / Н.П. Еўсіевіч [інш.]; навук. рэд. В.П. Русак; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 440 с.

Манаграфія прысвечана аналізу змен і заканамернасцей пісьмовай беларускай мовы на рубяжы ХХ – ХХІ стст. У даследаванні абагульнены асаблівасці сучаснага слоўнікавага складу, прадстаўлены новы лексічны матэрыял, які актыўна выкарыстоўваецца ў СМІ. Прадстаўлена сістэмнае суаднясенне кадыфікаваных словазмяняльных, словаўтваральных, сінтаксічных норм і моўнай практыкі. Вынікі і матэрыялы даследавання разлічаны на шырокае практычнае прымяненне карыстальнікамі пісьмовай мовы. У новым моўным матэрыяле зацікаўлены беларуская марфалогія, лексікалогія і лексікаграфія. Вынікі і матэрыялы манаграфіі знойдуць прымяненне пры складанні разнастайных дапаможнікаў па граматыцы беларускай мовы, пры распрацоўцы спецкурсаў па марфалогіі і сінтаксісе ў ВНУ краіны. Практычныя матэрыялы могуць быць карыснымі для выкладчыкаў і студэнтаў філалагічных факультэтаў, школьных настаўнікаў. 


Булыка, А.М. Выбраныя працы / А.М. Булыка. – Мінск: Беларус. навука, 2015. – 551 с. (26,1 ул.-выд. арк.).

У зборніку змешчаны выбраныя працы члена-карэспандэнта НАН Беларусі А.М. Булыкі, прысвечаныя актуальным праблемам гістарычнага мовазнаўства. Матэрыялы зборніка знойдуць выкарыстанне пры асвятленні пытанняў станаўлення і развіцця беларускай мовы, пры стварэнні абагульняючых прац па гісторыі беларускай літаратурнай мовы, гістарычнай лексікалогіі, гістарычнай стылістыцы; у выкладчыцкай практыцы; у разнастайных мерапрыемствах, накіраваных на папулярызацыю мінулага беларускага народа ў Рэспубліцы Беларусь і за яе межамі.


Беларусь і цюркска-ісламскі свет: з нагоды 615-годдзя ўзнікнення татарска-мусульманскай суполкі на землях ВКЛ: зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял “Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”; [укладанне і прадмова: І. А. Сынкова, М. У. Тарэлка]. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 153 с. (7 ул.-выд. арк.).


Лемцюгова, В.П. Выбраныя працы / В.П. Лемцюгова; уклад.: А.М. Анісім [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 479 с.

У зборніку змешчаны выбраныя працы доктара філалагічных навук прафесара В.П. Лемцюговай, прысвечаныя актуальным праблемам беларускай лексікалогіі, лексікаграфіі, дыялекталогіі, анамастыкі і культуры мовы. Матэрыялы зборніка знойдуць шырокае выкарыстанне пры асвятленні пытанняў станаўлення, развіцця і функцыянавання беларускай мовы, у выкладчыцкай практыцы, краязнаўчай рабоце, а таксама будуць карысны ўсім, чыя дзейнасць звязана з папулярызацыяй гістарычна-культурнай і моўнай спадчыны.
Адрасуецца мовазнаўцам, этнографам, гісторыкам, краязнаўцам, выкладчыкам, настаўнікам, аспірантам, магістрантам, студэнтам.


Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А.І. Падлужнага)”. Зборнік навуковых артыкулаў. – Мінск: Права і эканоміка, 2015. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 28–29 кастрычніка 2015 года). – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – 370 с.

У зборнік уключаны матэрыялы дакладаў, у якіх разглядаюцца актуальныя пытанні фанетыкі, граматыкі, лексікалогіі, лексікаграфіі, а таксама перспектыўнага функцыянавання моў у сучаснай глабальнай прасторы.
Зборнік уяўляе цікавасць для лінгвістаў, даследчыкаў, выкладчыкаў, настаўнікаў, студэнтаў і аспірантаў, а таксама шырокага кола чытачоў, якія цікавяцца пытаннямі мовазнаўства.


“Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне”: успаміны пра Ю.С. Пшыркова / уклад. і прадмова. Сцяпан Лаўшук / – Мінск : Беларус. навука. – 2015. –  221 с. (12,3 друк. арк.).

Книга воспоминаний посвящена Юлиану Сергеевичу Пширкову (1912-1980). Доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки БССР, он внес большой вклад в развитие белорусского литературоведения, был одним из основателей белорусского отечественного коласоведению, соавтором (вместе с Н.С. Перкиным) школьного учебника по белорусскому литературы для 8-10 классов. Книга адресована всем, кто интересуется художественным словом, историей белорусского литературной науки.


Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 5. Сасна пры дарозе; Вецер у соснах : Раманы / Іван Навуменка; падрыхт. тэкстаў, камент. і паслясл. Ігара Шаладонава ; рэд. тома С. С. Лаўшук ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.— 878 с. : іл. (46 друк. арк.).

В пятый том Собрания сочинений народного писателя Беларуси Ивана Науменко вошли романы «Сосна при дороге» и «Ветер в соснах», созданные им в 1962-1967 гг.


Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: Матэрыялы Рэспублік. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 495 с. (30,8 друк. арк.).

В сборник вошли материалы научных исследований, представленных участниками Республиканской научно-практической конференции «Вечное движение жизни и закономерности творческих поисков литературы», посвященной 90-летию со дня рождения народного писателя Беларуси академика И.Я. Науменко (Минск, 26-27 февраля 2015 г.). В книге освещаются новые аспекты изучения прозаической, публицистической и научной наследия И.Я. Науменко, белорусской литературной классики.
Рассматриваются актуальные вопросы литературоведения, а также традиции литературы ХХ в. в новейшем литературном процессе. Сборник адресуется специалистам-филологам, всем, кто интересуется научными исследованиями в области белорусской литературы.


Беларуская літаратура XVI ст. / Уклад., прадм., камент., пер. на беларус. мову і адаптацыя І.В.Саверчанкі. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 570 с.
Ладья сокровищ: произведения белорусских писателей XIX – начала XX века / пер., сост., предисл., комментарии И.В.Саверченко. – Минск: Беларусь, 2015. – 319 с. (Асобны праект І.В. Саверчанкі).

Саверченко Иван Васильевич на основе своей многолетней научной деятельности как специалист по давней белорусской литературе разработал систему репрезентации достижений отечественного искусства словесности, которая предусматривает выпуск наиболее важных и актуальных произведений в научных, научно-популярных и литературно-художественных изданиях, зачастую сочетая работу с переводом на современные белорусский и русский языки или адаптацией согласно с современными языковыми нормами.
Ученым были исследованы литературные памятники VI и ХІХ столетий.
Изданы две книги:
- литературно-художественное издание «Ладья сокровищ»,
- научное издание «Беларуская лiтаратура XVI стагоддзя».


Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (XV – XVII стст.) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы” ; уклад., прадм., камент. В.А. Чамярыцкага. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – С. 112 – 223. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі).

В книге представлено научное комментированное издание старобелорусских летописей и хроник, осуществленное на древнерусском языке: "Летописи великих князей литовских", "Хроники Великого Княжества Литовского и Жемойтского", "Хроники Быховца" и Баркулабовской летописи, которые составляют значительный слой исторической письменности, интересный в литературных и информационных отношениях.
Адресуется ученым-медиевистам, литературоведам, преподавателям и студентам филологических факультетов, а также любителям давней белорусской письменности.


Тычына, М. А. Народ і вайна / М. А. Тычына. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 433 с.

Монография посвящается 70-летию со Дня Великой Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне. В центре внимания – проблема "Народ и война", отражение Великой Отечественной войны в народной памяти и в белорусской литературе, художественные особенности эстетического осмысления войны в белорусской прозе и литературе других народов, участников Второй мировой войны. Внимание сосредотачивается на творчестве классиков белорусской национальной литературы и современных белорусских и зарубежных прозаиков. События войны сильно повлияли на развитие белорусского культуры, литературы и искусства. Созданный белорусскими писателями образ войны впечатляет не только белорусов, но и представителей наших ближних и дальних соседей.
Книга рассчитана на современного массового читателя, учащихся, студентов и преподавателей, исследователей литературы, посвященной войне.


Кісліцына, Г. М. Культурны градыент: ідэі, маніфесты, кірункі беларускай літаратуры на мяжы ХХ—ХХІ стагоддзяў / Г. М. Кісліцына; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры  НАН Беларусі – Мінск: Права і эканоміка, -- 2015. – 345 с.

Градиент – характеристика, показывающая направление наискорейшего возрастания функций. В книге рассматриваются те процессы, которые изменили белорусскую культуру в последней четверти прошлого века. Объектом внимания стали самые интересные явления современного литературного процесса, знаковые художественные тексты и манифесты литературных сообществ, а также критические статьи и дискуссии, которые появлялись на страницах белорусских газет и журналов. Автор анализирует произведения как живых классиков литературы, так и тех, кого сегодня называют "поколением нулевых". Исследователь пытается очертить противоречивый образ современника на материале самых ярких представителей белорусской прозы конца ХХ в. – начала XXI в.


Мацюхіна, Т. Б. Беларускі імпрэсіянізм / Т. Б. Мацюхіна; – Мінск: Беларуская навука, -- 2015. – 202 с.

В книге рассматривается природа живописного и литературного импрессионизма, выявлены его типология и специфические свойства в национальном контексте (на примере творчества М. Богдановича, В. Дубовко и др.). Определяются закономерности и условия становления импрессионизма в белорусской литературе при опоре на образно-эстетический и теоретический грунт. Импрессионизм как художественное явление показан в культурно-историческом контексте белорусской литературы, благодаря чему раскрывается психология мышления и восприятия художественных произведений, а также возможности импрессионистического письма. Адресована литературоведам, преподавателям и студентам вузов, а также всем, кто интересуется белорусским импрессионизмом.


Электронный оптический диск (CD-ROM):
 Канкарданс беларускай мовы 19 стагоддзя / Аўтар-складальнік Н. М. Сянкевіч (96,2 Мб [~1 400 ул.-выд. арк.]).

Выданне ўяўляе сабой комплекс слоўнікаў, складзеных на аснове алічбаванага поўнага корпуса тэстаў беларускай літаратуры 19 ст.; некаторыя тэксты ўводзяцца ў навуковы зварот упершыню. Канкарданс з’яўляецца ўнікальным праектам, упершыню ажыццёўленым у беларускай лексікаграфіі, эфектыўным інструментам для вывучэння беларускай мовы на этапе фарміравання яго літаратурнай формы. Ён можа быць выкарыстаны для даследаванняў у галіне лексікі і фразеалогіі, а таксама семантыкі, стылістыкі і іншых узроўняў беларускай мовы.


П Е Р Е Ч Е Н Ь
книжных изданий в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси в2015 г.

 

№ п.п.

 

Библиографическое описание издания

Объем, в учетно- издат.
листах

Тираж,
тыс.
экз.

Совместно с какими организациями подготовлено издание

1.

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 567 с.: іл. (монография)

63

1,5

 

2. 

Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т.9. Гродзенская вобласць. Кн.1 / рэдкал.: У.У. Андрыевіч (дырэктар) [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2015.– 656 с.: іл.
(энциклопедич. изд.)

61,38

2

 

3.

Лакотка, А.І. Народнае дойлідства/А.І. Лакотка// – Мінск «Беларуская навука», 2014. – 200 с.:іл. – (Традыцыйны лад жыцця). (н.-поп. cборн.)

10,8

1

 

4.

Рабец, Т.Д. Сістэма вобразаў усходнеславянскіх замоў:структурна-семантычны і функцыянальны аспекты/Т.Д. Рабец; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ.; Філ. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. – Мінск: Беларуская навука, 2015.– 299 с.   (монография)

14,0

0,12

 

5.

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: Вып. 17 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: «Права i эканомiка», 2014.–  с. 319. (сборн.)

20,4

0,1

 

6.

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі: Вып. 18 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск: « Права i эканомiка», 2015.–  с. 376. (сборн.)

26,5

0,1

 

7.

Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні. Зборнік навуковых прац / Валодзіна Т. (гал. рэд.). – Вып. 2. – Мінск : Бел. навука, 2015. – 527 с. (сборн.)

34,7

0,15

 

8. 

Валодзіна, Т.В., Кухаронак Т. І.  «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. І. Кухаронак    Мінск : Беларуская навука, 2015. – 358 с. (н-поп. изд.)

21

1

 

9.

Асоба збіральніка ў захаванні нематэрыяльнай культурнай спадчыны: да 200-годдзя з дня нараджэння О. Кольберга : матэрыялы Міжнароднага круглага стала ; 25–26 чэрвеня 2014 г., Мінск – Пінск / уклад. Дар’я Алексеенка і Юры Пацюпа ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, Музей Бел. Палесся (г. Пінск), Маршалкоўская Управа Падляшскага ваяводства (Польшча), Польскі Інстытут у Мінску. – Мінск : Выд. В. Хурсік, 2014. – 160 с.; іл. (сборн.)

6

0,1

 

10.

Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтва : мат. Міжнароднай навук.-практ. канф. (20–21 лістапада 2014 г., г. Мінск) / уклад. Ю. В. Пацюпа; гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. – 524 с. (сборн.)

65,8

0,1

 

11.

Голикова-Пошка Е. В. Основы фотовидеоискусства : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / Е. В. Голикова-Пошка. Ч. 1. : Основы фотоискусства. – Минск : БГТУ, 2014. – 193 с. (12 п.л.). Тираж – 140 экз. (пособие)

 

12

0,14

 

12.

Голикова-Пошка Е. В. Основы фотовидеоискусства : учеб.-метод. пособие для студентов специальности 1-89 02 02 «Туризм и природопользование» / Е. В. Голикова-Пошка. Ч. 2. : Основы видеоискусства. – Минск : БГТУ, 2015. – 141 с. (8,5 п.л.). Тираж – 90 экз. (уч. пособие)

8,5

0,09

 

13.

Матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі да 150-годдзя А. К. Сержпутоўскага ; 19-20 чэрвеня 2014 г., г. Мінск / уклад. А. Г. Алфёрава, С. У. Грунтоў, Ю. С. Пракоф’ева; рэдкал. : А. І. Лакотка [i iнш.]; НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры. – Мінск : Права і эканоміка, 2014. –  187 с. (сборник)

11,8

0,05

 

14.

Романенко, И.В. Трансформация статуса белорусской сельской женщины в ХХ – начале ХХI в. / И. В. Романенко. – Минск : Беларус. навука, 2015. – 201 с. (монография)

9,3

0,16

 

15.

Сучасныя тэатральнае і экранныя мастацтвы: традыцыі і наватарства / В.М. Ярмалінская [і інш.] ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2014. –451 с. (монография)

35, 8

0,15

 

16.

Сахута, Я. М.  Беларускае народнае кавальства : [манаграфія] / Я. М. Сахута ; іл. Я. М. Сахуты. - Мінск : Беларусь, 2015. - 174 с. : іл. (монография)

17

0,15

 

17.

Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. –180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця). (научно-поп.изд.)

10

1

 

18.

Лазука, Б.А., Слуцкія паясы і еўрапейскі тэкстыль XVIII стагоддзя. Малы лексікон / Б.А. Лазука. – Мінск: Беларусь, 2015. 170 с.  (справочн.).

25,5

1,5

 

19.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 35. Уморати – фолдровый / пад рэд. А.М. Булыкі. – Мінск: Беларус. навука, 2015. – 415 с. 

23,9

0,4

 

20.

Мова Сенненшчыны. Дыялектны слоўнік. У 2 т. / Нац. Акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”; уклад.: Н. М. Бунько [і інш.]; навук. рэд. В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч. - Мінск: Беларуская навука, 2015. - Т. 1. А-О. - 424 с.; Т. 2. П-Я. - 410 с.

61, 6

0,1

 

21.

Русско-белорусский словарь для школьников и Беларуска-рускі слоўнік для школьнікаў /О.М. Николаева, Т.Н. Трухан; под ред. А.А. Лукашанца. – 3-е изд. – Минск: Аверсэв, 2015. – 576 с.

21,73

4,1

 

22.

Слоўнік мовы “Нашай Нівы” (1906–1915). У 5 т. Т. 3: Н–Р / Уклад. І.А. Гапоненка, Г.К. Усціновіч; пад рэд. В.П. Лемцюговай, А.М. Анісім. – Мінск: Тэхналогія, 2015. – 614 с.

80,6

0,3

 

23.

Авілін, Ц. Паміж небам і зямлёй: этнаастраномія / Цімафей Авілін. – Мінск: Тэхналогія, 2015. – 287 с. (манаграфія)

15,2

0,2

 

24.

Дынаміка літаратурнай нормы сучаснай беларускай мовы / Н.П. Еўсіевіч [інш.]; навук. рэд. В.П. Русак; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філіял “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 440 с. (манаграфія)

32,5

0,15

 

25.

Булыка, А.М. Выбраныя працы / А.М. Булыка. – Мінск: Беларус. навука, 2015. – 551 с. (зборнік навуковых прац)

26,1

0,12

 

26.

Беларусь і цюркска-ісламскі свет: з нагоды 615-годдзя ўзнікнення татарска-мусульманскай суполкі на землях ВКЛ: зборнік навуковых прац / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, Філіял “Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы”; [укладанне і прадмова: І. А. Сынкова, М. У. Тарэлка]. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 153 с. (зборнік навуковых прац)

8,1

0,3

 

27.

Лемцюгова, В.П. Выбраныя працы / В.П. Лемцюгова; уклад.: А.М. Анісім [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 479 с. (зборнік навуковых прац)

23,8

0,12

 

28.

Беларуская мова ў ХХІ стагоддзі: асноўныя тэндэнцыі развіцця (да 80-годдзя акадэміка А.І. Падлужнага)”. Зборнік матэрыялаў Міжнароднай навуковай канферэнцыі (Мінск, 28–29 кастрычніка 2015 года). – Мінск: Права і эканоміка, 2015. – 370 с. (зборнік навуковых прац)

24,4

0,06

 

29.

Рукапісы татараў Беларусі XVIII – пачатку XXI стагоддзя з дзяржаўных і грамадскіх кнігазбораў краіны. Каталог / Укладальнік: М.У. Тарэлка. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 281 с.

10, 2

0,15

 

30.

Елынцева, И.В. Словарные слова. 1 – 2 классы. (Наша началочка) / И.В. Елынцева. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 95 с. (вучэбны дапаможнік)

4,25

3,0

 

31.

Елынцева, И.В. Словарные слова. 3 класс. (Наша началочка) / И.В. Елынцева. –  Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 95 с. (вучэбны дапаможнік)

4,4

3,0

 

32.

Елынцева, И.В. Словарные слова. 4 класс (Наша началочка).  / И.В. Елынцева. – Ростов н/Д: Феникс, 2016. – 95 с. (вучэбны дапаможнік)

4,25

3,0

 

33.

Маліцкі, Ю. В. Беларуская мова (прафесійная лексіка). Тэксты для перакладу, абмеркавання і пераказу: дапаможнік / склад.: А. У. Андрэева, Ю. В. Маліцкі, В. А. Мяснікова; Беларус. дзярж. ун-т фіз. культуры. – Мінск: БДУФК, 2015. – 179 с. (у суаўт.) (вучэбны дапаможнік)

8,6

0,2

Беларус. дзярж. ун-т фіз. культуры

34.

Копылов И.Л. Русский язык. Краткий справочник. Орфография. Пунктуация. Минск: Аверсэв, 2015. – 302 с. (вучэбны дапаможнік)

16,7

1,0

 

35.

“Дарыў святло сваёй душы людзям і Айчыне”: успаміны пра Ю.С. Пшыркова / уклад. і прадмова. Сцяпан Лаўшук / – Мінск : Беларус. навука. – 2015. –  221 с. (калектыўная манаграфія)

11,3

0,12

 

36.

Навуменка, І. Я. Збор твораў. У 10 т. Т. 5. Сасна пры дарозе; Вецер у соснах : Раманы / Іван Навуменка; падрыхт. тэкстаў, камент. і паслясл. Ігара Шаладонава ; рэд. тома С. С. Лаўшук ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ. — Мінск : Мастацкая літаратура, 2015.— 878 с. (літаратурна-мастацкае выданне)

45,5

1,2

 

37.

Вечны рух жыцця і заканамернасці творчых пошукаў літаратуры: Матэрыялы Рэспублік. навукова-практ. канферэнцыі (да 90-годдзя з дня нараджэння І.Я. Навуменкі), Мінск, 26-27 лютага 2015 г. / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі навук Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2015. – 495 с. (зборнік дакладаў)

30,8

0,06

 

38.

Беларуская літаратура XVI ст. / Уклад., прадм., камент., пер. на беларус. мову і адаптацыя І.В.Саверчанкі. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 570 с. (літаратурна-мастацкае выданне)

30,2

0,5

 

39.

Ладья сокровищ: произведения белорусских писателей XIX – начала XX века / пер., сост., предисл., комментарии И.В.Саверченко. – Минск: Беларусь, 2015. – 319 с. (літаратурна-мастацкае выданне)

15

0,3

 

40.

Летапісы і хронікі Вялікага Княства Літоўскага (XV – XVII стст.) / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. “Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы” ; уклад., прадм., камент. В.А. Чамярыцкага. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 470 с. (сборник документов)

25,2

1

 

41.

Тычына, М. А. Народ і вайна / М. А. Тычына. – Мінск: Беларуская навука, 2015. – 433 с. (манаграфія)

35,2

0,3

 

42.

Кісліцына, Г. М. Культурны градыент: ідэі, маніфесты, кірункі беларускай літаратуры на мяжы ХХ—ХХІ стагоддзяў / Г. М. Кісліцына; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры  НАН Беларусі – Мінск: Права і эканоміка, -- 2015. – 345 с. (манаграфія)

23

0,3

 

43.

Мацюхіна, Т. Б. Беларускі імпрэсіянізм / Т. Б. Мацюхіна; – Мінск: Беларуская навука, -- 2015. – 202 с. (манаграфія)

10,7

0,2

 

44.

Колас, Я. Творы / Якуб Колас; уклад. і камент. А.І. Шамякінай; навук. рэд. М.І. Мушынскі. — Мінск: Мастацкая літаратура, 2015. — С. 3—810, 811—820. (літаратурна-мастацкае выданне)

51

0,5

 

45.

Купала, Я. Творы / Я. Купала; уклад. і камент. А. В. Вальчук; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск : Маст. літ., 2015. – 806 с. – (Залатая калекцыя беларускай літаратуры; Т. 9). –д. а. (літаратурна-мастацкае выданне)

33,6

0,5

 

46.

Баршчэўскі, Л. П., Васючэнка, П. В., Тычына, М. А. Словы ў часе і прасторы: Літаратура апошняга стагоддзя         / Лявон Баршчэўскі, Пятро Васючэнка, Міхась Тычына. – Мінск: Выдавец Зміцер Колас , 2015. – 394 с. (очерки)

19

0,3

 

 

 
взлом почты icq