взлом

Государственное научное учреждение "Центр исследовний белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси"
ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./Факс: (+375 17) 270-18-81
E-mail: bel-centre@bas-net.by
Веб-сайт: cbcll.basnet.by/rus

 

Архив Новости

2023 год

15.12.2023

Валодзіна, Т. В. Нямецкія лекавыя замовы: групы, матывы, беларускія паралелі / Т. В. Валодзіна. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 344 с.

У кнізе прадстаўлены агляд лекавай нямецкамоўнай замоўна-заклінальнай традыцыі ў яе асноўных тэматычных і вобразных рашэннях. Даследаванне нямецкіх вербальна-магічных практык дазваляе зазірнуць у глыбіні вякоў і пабачыць гісторыю ўзнікнення і распаўсюджання асобных замоўных сюжэтаў і матываў, вядомых і беларусам. Супастаўляльныя штудыі выяўляюць квоту заходне-еўрапейскага ў беларускіх замовах. За кароткімі замоўнымі тэкстамі перад чытачом адкрываецца багаты светапоглядны падмурак з яго шчыльным і арганічным перапляценнем архаічнай міфалагічнай і хрысціянскай плыняў, а таксама праходзіць штодзённае чалавечае жыццё ва ўсім багацці яго праяў і крызісных станаў, за якімі – жывы чалавек з яго болем, эмоцыямі, жаданнямі і недахопамі.
Разлічана на фалькларыстаў, этнолагаў, этналінгвістаў, усіх, каму цікавая традыцыйная культура беларусаў у шырокім еўрапейскім кантэксце.


Грыневіч, Я. І. Як нацыя вучылася спяваць: жыццё і дзейнасць Антона Грыневіча / Яніна Грыневіч; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 302 с.: іл.

Манаграфія прысвечана асобе Антона Грыневіча – збіральніка фальклору, кампазітара, педагога і выдаўца. У цэнтры яго жыцця і дзейнасці – арыентацыя на беларускае культурнае адраджэнне: ад арганізацыі прыватнага выдавецтва да збірання і папулярызацыі фальклору, выкладання і падрыхтоўкі падручнікаў па музыцы. На падставе архіўных матэрыялаў, частка якіх уводзіцца ў навуковы зварот упершыню, у кнізе ўзноўлены малавядомыя этапы біяграфіі А. Грыневіча, паказана роля фальклору ў працэсе нацыянальнага будаўніцтва ў першай трэці ХХ ст. Яго ўнёсак у развіццё нацыянальнай культуры пераасэнсаваны з сучасных пазіцый.
Адрасуецца гісторыкам, этнографам, фалькларыстам, этнамузыколагам, краязнаўцам, а таксама ўсім, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры.


15.12.2023

Мдивани, Т. Г. Музыкальная культура Гомеля конца XVIII – начала XXI в. / Т. Г. Мдивани, Е. П. Куртенок; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит., Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы; науч. ред. А. И. Локотко. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 209 с.: ил.

В издании исследуется музыкальная культура Гомеля во всех сферах своего проявления – музыкального образования, композиторского творчества, концертной практики, художественной критики и просветительской деятельности, а также на всех этапах ее исторического развития. Впервые музыкальный социум Гомеля рассмотрен как целостный многоаспектный феномен, неотъемлемая часть национальной музыкальной культуры, образующей контекст к российскому и западноевропейскому художественному наследию.
Адресуется музыкантам-профессионалам и любителям музыки.


12.12.2023

11 декабря 2023 года на заседании Президиума НАН Беларуси подведены итоги конкурса на соискание премий Национальной академии наук Беларуси 2023 года.

Премии НАН Беларуси 2023 года присуждены:

- в области гуманитарных и социальных наук – Лакизе Вадиму Леонидовичу, директору ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, доценту, Барановскому Александру Викторовичу, заместителю директора по научной работе ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, Довнару Александру Борисовичу, заведующему отделом ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, доценту, – за цикл работ «Беларусь сквозь призму региональной истории».
Дипломы лауреатам будут вручены в рамках празднования Дня белорусской науки в январе 2024 года.

Подробнее...


12.12.2023

Отдел фольклористики и культуры славянских народов совместно с Институтом генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси, который является исполнителем проекта ЮНЕСКО по Программе участия на 2022-2023 годы, провели двухдневный круглый стол на тему «Сохранение традиционных знаний, связанных с генетическими ресурсами: стратегия, тактика, основные участники» 5-6 декабря.

Участие приняли носители традиционных знаний со всех регионов Беларуси, представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, БДУКиМ, региональных учреждений культуры, профессиональные врачи и др.

Состоялось интересное обсуждение различных вопросов охраны традиционных знаний. Большое внимание привлекли выступления М. А. Агренича, И. Д. Осипова, А. Т. Калиновской, К. Г. Марчук.

Модератором круглых столов выступила Володина Т.В.

Фотографии Ю.Иванова.


11.12.2023

14 декабря 2023 года в 11.00 в филиале «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы» государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, 1, корп. 2; каб. 302) состоится пленарное заседание Международной научной конференции «Изобразительное искусство в сохранении самобытности культуры и консолидации общества на современном этапе»

Задача сохранения самобытности национальной культуры, преемственности и неразрывности традиций, опоры на фундаментальные духовные ценности приобретает особую актуальность в современную эпоху, ознаменованную кризисами, социальными и политическими катаклизмами, вызовами глобализации и агрессивным наступлением массовой культуры с ее стремлением к унификации и упрощению духовных потребностей человека. Принципиально важная роль в сохранении самобытности принадлежит изобразительному искусству, которое в своем развитии опирается на творчески усвоенные и переосмысленные в новых условиях лучшие достижения, традиции и идеалы национальной художественной школы. Просветительский, гуманистический, воспитательный и эстетический потенциал изобразительного искусства имеет огромное значение в сохранении духовных и моральных основ национальной культуры, которые являются залогом консолидации общества и укрепления национального единства, устойчивого развития и гармонизации общества на основе традиционной системы ценностей.
В конференции примут участие исследователи изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства из Беларуси, Армении, России, Молдовы. Республику Беларусь на конференции представят сотрудники Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», Института истории НАН Беларуси, Министерства культуры Республики Беларусь, Научно-практического центра Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусской государственной академии искусств, Белорусского государственного университета, Национального художественного музея Республики Беларусь, других учреждений культуры и образования.


5.12.2023

Научная конференция
«ПУТЬ и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ»,
посвященная юбилейным датам выдающихся академических ученых-музыковедов
В. И. Елатова (100-летие со дня рождения), Г. Г. Кулешовой (95-летие со дня рождения),
З. Я. Можейко (90-летие со дня рождения)
8 декабря 2023 года

Нынешний год для белорусского музыковедения ознаменован рядом юбилейных дат со дня рождения выдающихся академических ученых-музыковедов, лауреатов Государственной премии – доктора искусствоведения Виктора Ивановича Елатова (100-летие), доктора искусствоведения, профессора Галины Григорьевны Кулешовой (95-летие), доктора искусствоведения, заслуженного деятеля искусств БССР Зинаиды Яковлевны Можейко (90-летие).Их научная биография была связана с деятельностью Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы Национальной академии наук Беларуси. Планируемая конференция имеет своей целью обобщить теоретическое наследие ученых, продемонстрировать развитие их научных концепций в современных исследованиях. В докладах будет рассмотрен широкий круг тем – творческие портреты и научные достижения юбиляров 2023 года (В.И. Елатова, Г.Г. Кулешовой, З.Я. Можейко), актуальные вопросы изучения устнотрадиционного творчества белорусов, вопросы теории и истории музыкального искусства Беларуси, проблемы музыкально-театрального искусства, а также визуальной антропологии. В работе конференции примут участие исследователи из ведущих научных организаций и образовательных учреждений Республики Беларусь и Китайской Народной Республики.

В рамках конференции состоится презентация монографии Т.Г. Мдивани и Е.П. Куртенок«Музыкальная культура Гомеля конца XVIII – начала XXI в.». Символично, что книга вышла в свет в год 95-летия Национальной академии наук Беларуси и посвящена памяти выдающегося белорусского музыковеда Г.Г. Кулешовой, чье 95-летие так же отмечается в 2023 году.В издании исследуется музыкальная культура Гомеля во всех сферах своего проявления – музыкального образования, композиторского творчества, концертной практики, художественной критики и просветительской деятельности, а также на всех этапах ее исторического развития. Впервые музыкальный социум Гомеля рассмотрен как целостный многоаспектный феномен, неотъемлемая часть национальной музыкальной культуры, образующей контекст к российскому и западноевропейскому художественному наследию. Адресуется музыкантам-профессионалам и любителям музыки.


5.12.2023

Магазин "Академическая книга" и Институт философии НАН Беларуси приглашают 7 декабря 2023 года на презентацию второй книги "Сфера сакрального. Народная теология" серии "Традиционная картина мира белорусов".

Вас ждет встреча с авторами книги - сотрудниками НАН Беларуси, автограф-сессия. Начало в 17.30.

Место проведения - магазин "Академкнига", пр-т Независимости,72.

28.11.2023

30 ноября 2023 года в 11.00 в Государственном научном учреждении «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, ауд. 302) состоится открытая научно-популярная лекция «Социальная видеореклама как элемент нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи».

Цель лекции: проанализировать социальные рекламные видеоролики, обладающие нравственно-патриотическим воспитательным потенциалом. Социальная реклама направлена на долгосрочную перспективу, ее целью становится корректировка или изменение в положительную сторону поведенческих черт юных зрителей, привитие им необходимых навыков поведения в социуме, привлечение внимания к наиболее важным аспектам жизни.

Программа лекции:

 • Спектр воздействия социальной видеорекламы на потребителя.
 • Основные задачи, которыми стоит руководствоваться в процессе воспитания подрастающего поколения.
 • Популяризация наиболее ярких социальных видеороликов.
 • Задачи социальной видеорекламы.
 • Роль социальной рекламы в процессе нравственно-патриотического воспитания детей и молодежи.
Лекция состоит из большого количества наглядного материала.

10.11.2023

23 ноября 2023 г. в 11.00 в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси состоится круглый стол «Архитектурное наследие Беларуси: история и современность», посвященный 100-летию со дня рождения В. А. Чантурия, исследователя архитектурного наследия Беларуси, доктора архитектуры, профессора. (220072, Минск, ул. Сурганова, 1 к. 2, А. 302).

Организаторы круглого стола: Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси; архитектурный факультет Белорусского национального технического университета. В заседании примут участие сотрудники Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, архитектурного факультета БНТУ, Министерства культуры РБ, факультета социокультурных коммуникаций БГУ, ОАО «Белреставрация», Республиканского объединения реставраторов и др.
Программа круглого стола: 1.Научно-исследовательская и педагогическая деятельность В. А. Чантурия; 2. Современные исследования архитектурного наследия Беларуси; 3. проблемы охраны, реставрации и реконструкции памятников архитектуры.


2.11.2023

31 октября отдел народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси провёл круглый стол, посвященный 200-летию со дня рождения известного белорусского этнографа и фольклориста П.М. Шпилевского (1823 – 1861).

В работе круглого стола приняли участие научные сотрудники академии наук Беларуси, специалисты учреждений образования, аспиранты, а также исследователи из России. Работа круглого стола проходила на 2 сессиях.

На первой сессии «Беларусь середины XIX века: традиционная культура как фундаментальное основание белорусской идентичности» выступили докладчики, исследования которых посвящены вкладу П.М. Шпилевского в этнографическое изучение Беларуси. Также были представлены доклады, затрагивающие актуальные для отечественной этнологии проблемы – формирование этнической (национальной) идентичности, этнокультурные процессы в Беларуси и др.

Был заслушан доклад Гурко Александры Владимировны, заведующей отделом народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктора исторических наук, доцента, в котором охарактеризованы религиозные традиции белорусов в середине XIX века (по описанию П.М. Шпилевского).

Вызвал интерес доклад научного сотрудника отдела народоведения, магистра исторических наук Шевченко Яны Сергеевны «Унёсак П.М. Шпілеўскага ў этнаграфічнае вывучэнне расліннага свету беларускіх зямель». Исследовательница с нового ракурса взглянула на научное наследие Павла Михайловича Шпилевского. Кандидат исторических наук Роюк Андрей Григорьевич представил доклад, в котором определены значение и место в системе белорусской духовной культуры произведения «Шляхціц Завальня» Яна Барщевского. Шарая Ольга Николаевна – ведущий научный сотрудник отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор филологических наук, доцент – посвятила своё выступление теме фольклоризма в контексте проблем исследования этнокультурной динамики. В докладе старшего научного сотрудника отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидата исторических наук Грунтова Сергея Владимировича была освещена первая Всесоюзная сельскохозяйственная и ремесленно-промышленная выставка 1923 г. Исследователем установлена связь данного масштабного мероприятия с формированием белорусской национальной идентичности. Хомутова Ирина Витальевна, преподаватель кафедры народно-песенного творчества и фольклора Белорусского государственного университета культуры и искусств, аспирант кафедры культурологии Белорусского государственного университета культуры и искусств в своем докладе охарактеризовала трансформацию колядной обрядности на территории Западного Полесья в современный период.
На второй сессии обсуждались доклады, посвященные различным аспектам этнокультурных процессов в Республике Беларусь. Касперович Галина Ивановна, ведущий научный сотрудник отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктор исторических доцент прочитала доклад, в котором представлены результаты выполненного ею анализа современных демографических процессов в Беларуси, обусловивших динамику этнической общности русских в республике. Отмечание белорусскими евреями общественных и общинных памятных дат в 1990-е – 2010-е гг. было рассмотрено в сообщении Мешкова Романа Валерьевича, научного сотрудника отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Присутствующими был отмечен доклад Гурко Александра Викторовича, главного научного сотрудника отдела народоведения Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, доктора исторических наук, доцента, в котором были определены особенности китайских чайных традиций в Беларуси.
В ходе обмена мнениями участники мероприятия признали целесообразным использование наследия П.М. Шпилевского для активизации краеведческой работы в Республике Беларусь, для популяризации белорусской народной культуры, а также в воспитательной деятельности (в сфере образования).
Участниками круглого стола были внесены конкретные предложения по увековечиванию памяти П.М. Шпилевского (присвоение имени талантливого белорусского этнографа и фольклориста учреждениям образования и культуры, название (переименование) в его честь улиц / переулков, съемка документального фильма, цикла репортажей по мотивам его знаменитого произведения «Путешествие по Полесью и Белорусскому краю» и др.).


2.11.2023

26 октября женский вокальный ансамбль Музыкальной капеллы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси выступил  в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа на мероприятии "Прайсці яшчэ раз азірнуцца", посвященном презентации книги "Якуб Колас".

Исполнение программы из  произведений белорусских композиторов на слова Якуба Коласа  имело успех у  слушателей,  оказавших теплый прием женскому вокальному ансамблю. Коллектив работников музея выражает глубокую признательность и благодарность  руководителю женского вокального ансамбля Жанне Филиппович и его участникам, а также надеется на дальнейшее сотрудничество с Музыкальной капеллой.


1.11.2023

Аддзел фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў разам з Інстытутам цыталогі і генетыкі 30 кастрычніка правялі сумесны навукова-практычны семінар Палын, трава горкая: традыцыйныя веды і сучасныя маладзёвыя праекты”. Мерапрыемства аб’яднала навукоўцаў розных профіляў і прадстаўнікоў творчых прафесій, якія актыўна скарыстоўваюць традыцыйныя веды, звязаныя са светам раслін. Ва ўводным выступе арганізатар семінара загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў  Таццяна Валодзіна патлумачыла разуменне тэрміна “традыцыйныя веды”, іх ролю і функцыі ў сучасным грамадстве, а таксама звярнула ўвагу на статус асоб, якія такія веды акумулявалі.

Кіраўнік Нацыянальнага каардынацыйнага цэнтра па пытаннях доступу да генетычных рэсурсаў і сумеснага выкарыстання выгод Інстытута генетыкі і цыталогіі Алена Макеева ўзняла надзённыя пытанні прававога рэгулявання доступу да традыцыйных ведаў, звязаных з генетычнымі рэсурсамі.

Навуковы супрацоўнік аддзела нарадазнаўства Яна Шаўчэнка ў насычаным паказальнымі фактамі дакладзе “Веды пра дзікарослыя расліны ў сучасных этнакультурных працэсах Беларусі” зрабіла акцэнт на кансалідатыўную і рэпрэзентатыўную функцыі расліннага сімвала ў сучаснай Беларусі.  Сяргей Саўчук, загадчык лабараторыі флоры і сістэматыкі раслін Інстытута эксперыментальнай батанікі імя Купрэвіча, прафесіянальна патлумачыў працэс зацвярджэння ў фармакапеі ведаў пра лекавыя расліны флоры Беларусі. Даклад выклікаў шэраг пытанняў, што яшчэ раз прадэманстравала неабходнасць сумесных праектаў гуманітарыяў і батанікаў.
Другі блок семінара быў адведзены прэзентацыям сучасных маладзёжных праектаў. Юлія Літвінава расказала пра асноўныя кірункі дзейнасці Майстэрні смаку "Зёлка-Пчолка" ў Валожынскім раёне, падзялілася спосабамі скарыстання перанятых ад старэйшага пакалення ведаў у новых, нацэленых на эстэтычнае перажыванне практыках. Як своеасаблівы від арт-тэрапіі прадставіла выраб зельна-кветкавых габеленаў Наталля Ярмалінская. Удзельнікі семінара мелі магчымасць пабачыць узор гэтага вельмі густоўнага, прыгожага габелена, пляценне якога да таго ж дапамагае разняволіцца ў псіхалагічным плане. З выступу Вольгі Трубач слухачы пазнаёміліся з гісторыяй пашырэння лаванды ў Беларусі і з асноўнымі практыкамі яе выкарыстання.

Адзін з асноўных тэзісаў семінара “Зёлкі, кветкі, свет раслін здольныя дапамагчы нават самаму патрабавальнаму сучасніку ў задавальненні розных запатрабаванняў”. Калі ж веды пра раслінны свет абапіраюцца на этнакультурны, міфалагічны складнік, іх патэнцыял значна падвышаецца. Выдатным узорам таму стала прэзентацыя праекта “Легенда пра кветкі” Юліі Шастак. Вершы Юліі і падрыхтаваны Міхасём Аракчэевым відэа-ролік, прысвечаныя фальклорнай гісторыі адной з раслін, выклікаў шчырае захапленне. І чаканне працягу.
Відавочна, за кожным з прадстаўленых праектаў – яркая таленавітая Асоба, калі паядналіся майстэрства, асабістая харызма і адданасць народнай беларускай культуры.
Семінар пачынаўся з выказвання пашаны да праўдзівых носьбітаў традыцыйных ведаў, тых бабуль, што захавалі найбагацейшую спадчыну і шчодра дзеляцца ёю з намі. І на завяршэнне мерапрыемства адбылася прэзентацыя Юрыем Внуковічам фільма “Кожная травінка – лячынка” па слядах фальклорна-этнаграфічных экспедыцый.
Адпаведны настрой у час імпрэзы стваралі спевы Юліі Літвінавай і Алеся Вячоркі. Аўтэнтычныя палескія песні ў высокамайстэрскім, пранікнёным выкананні вярталі ў мінулае, але ў такой жа ступені дарылі надзею на тое, што Традыцыя працягваецца.


27.10.2023

Интерактивная лекция-концерт Музыкальной капеллы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси «ПЕРАД ВАМІ СПЯВАЕМ СТАРАДАЎНІМ ЗВЫЧАЕМ» была посвящена музыке Беларуси эпохи Барокко и Классицизма и прошла с большим успехом.

В качестве иллюстраций к лекции в исполнении струнного квартета , солистов-вокалистов и хора прозвучала светская и духовная музыка авторов указанного периода, а также и произведения современных белорусских композиторов , созданные в русле процессов художественной рецепции национального музыкального наследия. Слушатели с большим интересом воспринимали информацию о традициях музицирования в 17-18 веках на территории современной Беларуси, с восторгом принимали исполнение произведений, а также активно участвовали в практическом освоении образцов вокальной лирики указанного периода.


25.10.2023


25.10.2023

Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы

31 октября пройдет круглый стол, посвященный 200-летию со дня рождения белорусского этнографа и фольклориста П.М. Шпилевского (1823 – 1861).Павел Михайлович вел активную деятельность, результаты которой свидетельствуют о нем как о талантливом писателе-этнографе, увлеченном исследователе народной мифологии, публицисте, литературном и театральном критике, популяризаторе культурного наследия белорусов. Сегодня представители отечественной гуманитаристики не перестают обращаться к научному наследию Павла Михайловича Шпилевского, которое требует переосмысления. В процессе обсуждения и обмена мнениями участниками круглого стола будет дан ответ, каким образом это наследие можно использовать для развития в стране исторического и этнографического туризма, краеведения. На двух сессиях круглого стола будут рассмотрены труды этнографа и фольклориста в контексте проблемы формирования национальной идентичности в современной Беларуси. Участие в круглом столе примут представители академической и вузовской науки, исследователи из Беларуси и России. Всего будет заслушано 17 докладов.

Проблемно-тематическое поле круглого стола

 1. Этническая среда и социальное окружение – факторы, оказавшие влияние на становление П.М. Шпилевского как личности и исследователя;
 2. Вклад Павла Михайловича Шпилевского в развитие отечественной этнографии;
 3. Беларусь середины ХIХ в.: полиэтничность, поликонфессиональность, выбор культурных моделей;
 4. Перспективы использования работ П.М. Шпилевского для активизации краеведческого движения в регионах Республики Беларусь;
 5. Традиционная культура как фундаментальное основание белорусской идентичности;
 6. Современные этнокультурные процессы Беларуси.
Круглый стол пройдет по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 1, к.2, каб. 302, начало в 10.00.

24.10.2023

34 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 34 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2023. – 706 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 34 выпуск.


20.10.2023


17.10.2023

О выставке костюма

С 9 сентября по 11 декабря 2023 года в Национальном художественном музее Республики Беларусь проходит выставка «Антология красоты. Традиционный белорусский костюм». На ней представлено 77 полных комплексов белорусского народного костюма, которые отражают его региональные и локальные особенности. Тематический фон выставки дополнен графическими работами и экспедиционными фотографиями Михаила Романюка, произведениями графики и живописи авторства Леонида Борозны и Михаила Филипповича, а также отдельными этнографическими предметами. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы явился партнером этого масштабного выставочного проекта, впервые проводимого в Беларуси. Из музейной коллекции отдела древнебелорусской культуры Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы для выставки было подготовлено и передано 126 предметов женского, мужского и детского костюма. Они составили 22 цельных костюмных комплекса, а также дополнили строи, скомплектованные из предметов других музеев.

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы не только представил значительную часть музейных предметов для выставки. Сотрудники Центра приняли самое активное участие в создании экспозиции. Для старшего научного сотрудника отдела древнебелорусской культуры кандидата искусствоведения Марии Винниковой и научного сотрудника этого же отдела Полины Богдан участие в монтаже выставки явилось демонстрацией их знаний об особенностях традиционного белорусского костюма и внедрением научных разработок. Опыт, полученный в результате многолетних исследований и музейной практики, был применен при формировании костюмных комплексов – для создания этнографически точных образов, включая способы ношения головных уборов, поясов и других компонентов одежды.

Мария Винникова на протяжении более 30 лет занимается изучением древних головных уборов ручникового типа – наметок, платов, сарпанков. Еще в начале ХХ в. они являлись этническим маркером белорусских женщин и в разных местах имели свои характерные особенности, как в орнаментальном оформлении, так и в способах ношения. На основании изучения литературных, архивных и музейных источников, а также полевых исследований М. Винниковой удалось реконструировать более 40 забытых способов ношения этих традиционных для Беларуси головных уборов. Научная работа М. Винниковой объединяет теорию с практикой. Часть научных разработок нашла практическое воплощение при монтаже выставки, что придало ей художественную образность и этническое своеобразие. Также этот подход позволяет сделать более наглядными ее выступления на научных мероприятиях. Так, во время круглого стола, посвященного 135-летию со дня рождения Язепа Дроздовича, который 11 октября 2023 г. прошел в Национальном художественном музее Республики Беларусь, доклад М. Винниковой «Рисунки Язепа Дроздовича как источник для изучения народного костюма» был проиллюстрирован живой демонстрацией способа завивания наметки, реконструированного по портретной зарисовке художника.


13.10.2023

11 октября в рамках празднования 135-летия Язепа Дроздовича Национальный художественный музей Республики Беларусь совместно с Центром исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси провел круглый стол,

где свои доклады, посвященные масштабной личности художника, его влиянию на белорусскую культуру, представили научные сотрудники Национальной академии наук Беларуси, Национального художественного музея Республики Беларусь и приглашенные специалисты.

С приветственным словом на открытии мероприятия выступили заместитель генерального директора по научной и просветительской работе Национального художественного музея Республики Беларусь Кузьмина Виктория Александровна и начальник Управления аэрокосмической деятельности аппарата НАН Беларуси, академик НАН Беларуси, доктор технических наук, профессор Витязь Петр Александрович.

Подробнее...


13.10.2023

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что на странице сайта Конференции 2023-2024 года появились новые, актуальные конференции.


11.10.2023

Ярмолинская Вероника Николаевна, доктор искусствоведения, заведующий отделом театрального искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, председатель общественного объединения «Белорусский союз театральных деятелей» приняла участие в заседании правления Международной конфедерации театральных союзов, возглавляемой специальным представителем Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е.Швыдким, а также представляла  Республику Беларусь в заключительных днях Международного XVI театрального фестиваля имени  А.П.Чехова.

Были просмотрены и обсуждены следующие спектакли: «Письма-самолетики» Кыргызского государственного театра юного зрителя имени Б. Кыдыкеевой на сцене Центрального Дома актера имени А .А. Яблочкиной;  «Малево экстрим», танцевальной труппы «Малево» (Аргентина) на сцене Театра имени Моссовета.

Участие  в  международных фестивалях – необходимая составляющая научной работы белорусского театроведения.   Фестиваль имени А.П.Чехова первый и самый крупный международный театральный фестиваль в России и наиболее известный театральный форум в мире. Своим девизом Чеховский фестиваль сделал слова великого режиссера Джорджо Стрелера: «Театр – для людей». Тридцать лет Чеховский фестиваль создает единое поле для творчества путем выстраивания долгосрочных теплых отношений с зарубежными партнерами, следит за наиболее интересными и актуальными тенденциями в современном сценическом искусстве и, как следствие, держит в поле зрения весь театральный мир. Спектакли Международного театрального фестиваля имени А. А. Чехова в этом году объединяет  следующая тема  ? через взаимодействие культур к содружеству и миру.


10.10.2023

КОСМОС ЯЗЕПА ДРОЗДОВИЧА
К 135-летию со дня рождения Язепа Дроздовича
Пресс-релиз

13 октября исполняется 135 лет со дня рождения белорусского живописца, графика, скульптора, писателя, фольклориста, этнографа и археолога Язепа Нарцизовича Дроздовича.

Самобытный и уникальный представитель национальной культуры и искусства, Язеп Дроздович еще при жизни снискал славу «белорусского Леонардо да Винчи» благодаря разнообразию своего творческого диапазона. Едва ли не самой эксцентричной стихией художника стал космос. Мастер изучал астрономию и даже издал популярную книгу собственных рассуждений о космическом пространстве «Небесные беги»на белорусском языке.
Ко дню рождения мастера в Национальном художественном музее Республики Беларусь с 5 по 16 октября работает выставка “Космос Язепа Дроздовича”, где представлены произведения из коллекции отдела древнебелорусской культуры Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Вниманию посетителей предлагаются картины известного художника, входящие в его знаменитые «космические серии», а также работы, где мастер проявил свой талант портретиста. Некоторые произведения экспонируются впервые.

В рамках празднования 135-летия Язепа Дроздовича 11 октября с 11.00 до 16.30 Национальный художественный музей Республики Беларусь совместно с Центром исследований белорусской культуры, языкаи литературы Национальной академии наук Беларуси проводит круглый стол, где свои доклады, посвященные масштабной личности художника, его влиянию на белорусскую культуру, представят научные сотрудники Национальной академии наук Беларуси, Национального художественного музея Республики Беларусь и приглашенные специалисты.

Программа Круглого стола (скачать 37 Кб .doc)

Сердечно приглашаем!


10.10.2023

В рамках подготовки к 100-летию белорусского кино отдел экранных искусств принял участие в организации и проведении мастер-класса


Фото Ю.С.Иванова

заслуженного деятеля искусств БССР, лауреата Госпремии СССР, академика Российской академии кинематографических искусств и наук, лауреата премий «Золотой орел» (РФ) и «Золотая чайка» (КНР) Вячеслава Никифорова,


Фото Ю.С.Иванова

режиссера-постановщика фильмов «Зимородок», «Отцы и дети», «Фруза», «На безымянной высоте», «Палач», «Тум-Паби-Дум» и др. (Национальный академический драматический театр им. М.Горького, 6 октября 2023 г.).

Подробнее...


10.10.2023

Отдел экранных искусств принял участие в организации и проведении 5 октября 2023 г. в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, круглого стола «Традиционные духовно-нравственные ценности в культуре Беларуси и России как основа формирования национальной идентичности, воспитания нравственной личности и патриотизма», в рамках которого выступили Евфимий, епископ Луховицкий, викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Председатель Синодального миссионерского отдела Русской Православной Церкви; Бурляев Н.П., народный артист России, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных организаций, член Патриаршего Совета по культуре, президент Международного Славянского форума искусств «Золотой Витязь»; Старовойтова А.В., член Комиссии Парламентского Собрания по культуре, науке и образованию; Гигин В.Ф., директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»; Отчик Г.А., председатель Белорусского союза художников;


Фото Ю.С.Иванова

Карпилова А.А., заведующая отделом экранных искусств Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси, кандидат искусствоведения и другие высокие гости. По завершении состоялся премьерный показ документального фильма Н. Бурляева «Боже, чувствую приближение Твоё!» о режиссере Андрее Тарковском.

Подробнее...


2.10.2023

Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Упраўленне аэракасмічнай дзейнасці апарата Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі і Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь запрашаюць Вас прыняць удзел у круглым стале, прысвечаным 135-годдзю з дня нараджэння Язэпа Нарцызавіча Драздовіча «Космас Язэпа Драздовіча».

Пасяджэнне круглага стала адбудзецца 11 кастрычніка 2023 года ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь па адрасе: г. Мінск, вул. Леніна, 20 (уваход праз вул. К. Маркса, 34). Падчас правядзення мерапрыемства можна наведаць выставу жывапісных і скульптурных работ Язэпа Драздовіча з фондаў аддзела старажытнабеларускай культуры Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. Інфармацыйны ліст.


1.09.2023

7 сентября 2023 г. в 10.00, в ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, каб. 302) откроется 13-я ежегодная научная конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств».

Целью конференции является обсуждение роли научных исследований в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театроведения, музыки, фотографии, кино, экранных видов искусств в решении актуальных задач современной культуры; обсуждение актуальных проблем изучения этнокультурных традиций, фольклористики, антропологии;  поиск системных подходов к решению актуальных задач сохранения национальных культур и историко-культурного наследия в условиях глобализации.
Организаторы конференции – Национальная академия наук Беларуси, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси».
К участию в конференции приглашены ведущие специалисты из Республики Беларусь и стран СНГ – Российской Федерации, Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан. Планируются выступления ученых из Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук, Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Национального института художеств и дизайна им. К. Бегзода (Республика Узбекистан), Гянджинского отделения Национальной академии наук Азербайджана, Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, Института комплексного анализа региональных проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, Российского биотехнологического университета, Уфимского государственного нефтяного технического университета, Тюменского индустриального университета, Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, Тюменского государственного института культуры, Российской академии музыки им. Гнесиных, Кемеровского государственного института культуры, Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого, Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, Белорусской государственной академии музыки, Белорусского государственного университета культуры и искусств, Белорусского национального технического университета, Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, Уфимского нефтяного государственного технического университета, Петрозаводского государственного университета, Полоцкого государственного университета им. Е. Полоцкой, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена и др.


1.09.2023

8 сентября 2023 года в 11.00 в Государственном научном учреждении «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, ауд. 302) состоится мероприятие кинолектория «Экран и время» под названием «С днём рождения, Минск! (к 956-летию со дня основания города)» с показом киноочерка «Новый Минск» (студия «Беларусьфильм», реж. И. Шульман, 1954 г.).

В 1953 году на киностудии «Беларусьфильм» был снят документальный фильм-киноочерк «Новый Минск», интересный тем, что это единственная в своем роде цветная кинохроника 50-х годов прошлого века, являющаяся не просто документом эпохи, но и историко-культурной ценностью. Насыщенный цвет кадрам придала съемка на трофейную немецкую кинопленку. А закадровый текст читает Леонид Хмара – диктор документального, научно-популярного и игрового кино.За годы Великой Отечественной войны он озвучил более 200 номеров фронтовых киножурналов, а в 1945 году комментировал хронику Парада Победы на Красной площади.
Не обошли создатели киноочерка и белорусскую науку. Кроме хроникальных кадров Президиума Национальной академии наук Беларуси зрители могут увидеть и кадры с классиками белорусской литературы Якубом Коласом, Кондратом Крапивой и Петром Глебкой, которые работают над русско-белорусским словарем. А на следующих кадрах руководитель Академии наук БССР Василий Купревич проводит полевые занятия с сотрудницами Института биологии…

Приглашаем всех желающих посетить наш кинолекторий!

31.08.2023

6 сентября 2023 года в 11.00 в Государственном научном учреждении «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, ауд. 302) состоится открытая научно-популярная лекция «Законы композиционного построения кино- и фотокадра».

Цель лекции: раскрыть основные понятия в области композиционного построения кино- и фотокадра, рассмотреть основные приемы композиции и их применение в условиях практической кино- и фотосъемки.
Программа лекции:

 • Композиция и способы воздействия на восприятие кадра.
 • Правила грамотного ракурса.
 • Правила композиции: кратко о главном.
 • Правила заполнения и построения кадра.
 • Способы создания глубины и объема в кадре.
Лекция состоит из большого количества наглядного материала.

29.08.2023

17 августа 2023 г. в Центральной библиотеке им. Ю.Н. Куранова (г. Зеленоградск Калининградской области, Российская Федерация) состоялась музыкальная лекция "Новые звуковые и исполнительские возможности фортепиано", которую провела заведующий отделом музыкального искусства и этномузыкологии, кандидат искусствоведения, доцент Горбушина Ирина Леонидовна.

Слушатели познакомились с актуальными направлениями современной фортепианной музыки.


18.07.2023

Локотко, А. И. Во славу давшего нам свет: альбом акварелей / А. И. Локотко. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 143 с.: ил.

1899.jpg

В альбоме представлены акварели памятников монументальной архитектуры Беларуси и европейских стран, выполненные автором по материалам экспедиций и поездок в 1980–2000-е годы.
Адресован широкому кругу читателей, интересующихся историко-культурным наследием и изобразительным искусством.


10.07.2023

7 июля 2023 г. в Российском центре науки и культуры
(Русский дом в Минске)
состоялся вечер памяти классика белорусского кино
кинооператора, кинорежиссера
ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА МАРУХИНА
к 85-летию со дня рождения (13 июля 1938 г. – 20 декабря 2001 г.)

В русле актуальной тематики мира и созидания, которой отмечен 2023 год в Беларуси, 7 июля прошел вечер памяти Юрия Александровича Марухина – известного белорусского кинооператора и кинорежиссера, чьи работы входят в золотой фонд белорусского кино и несут непреходящие художественные и гуманистические идеи.

В организации мероприятия приняли участие Международный фонд социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств Владимира Гостюхина, а также сотрудники отдела экранных искусств филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Национальной академии наук Беларуси».

Открыла вечер заведующий отделом экранных искусств, кандидат искусствоведения, доцент Антонина Алексеевна Карпилова, анонсировав подобные мероприятия как научно-просветительский цикл, посвященный столетию белорусского кино. При этом самого Ю.А.Марухина киновед охарактеризовала как «яркую, пассионарную личность, что отразилось в его операторских и режиссерских работах. Это художник, который оставил стремительный и ярчайший след в белорусском кино».

Ю.Марухин – выпускник операторского факультета ВГИКа мастерская Л.Косматова), заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, лауреат многочисленных международных и всесоюзных кинофестивалей. За многолетнюю и плодотворную работу и большой вклад в белорусское киноискусство Ю. Марухин награжден медалью «За трудовое отличие» и орденом «Знак почета».

Выдающийся киномастер за свою творческую жизнь снял более трех десятков художественных и документальных картин, среди которых: «Звезда на пряжке», «Последний хлеб, «Любимая», «Восточный коридор», «Жди меня, Анна», «Черное солнце», «Могила льва», «Хроника ночи», «Время выбрало нас», «Точка отсчета», «Половодье», «Затишье» и др.


27.06.2023

Издания сотрудников Центра за первое полугодие 2023 года (подробнее)

Бахановіч, Н. Л. Мастацкі вобраз Бацькаўшчыны ў літаратуры Беларусі ХІХ стагоддзя / Н. Л. Бахановіч, М. П. Варабей, А. В. Тра­ фімчык; навук. рэд. І. В. Саверчанка; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін­т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 245 с.

Беларуская літаратура ХХ–ХХІ стст.: рэцэпцыя глабальнага і прэзентацыя самабытнага / З. У. Драздова [і інш.]; навук. рэд. А. А. Манкевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін­т літаратуразнаўства імя Я. Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 413 с.

Беларуская этнаграфія, этналогія і антрапалогія : зб. навук. арт. Вып. 2 / уклад. А. У. Гурко ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : Беларус. навука, 2023. – 349 с.

Вайна – трагедыя і памяць народа. Расказваюць сведкі падзей : зб. дыялект. тэкстаў / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; уклад.: В. М. Курцова, Л. П. Кунцэвіч, Т. М. Трухан ; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 519 с.

Выгонная, Л. Ц. Фанетыка роднага слова: выбраныя працы / Л. Ц. Выгонная; уклад.: В. П. Русак [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 393 с.

Вялікі пясняр беларускага народа Якуб Колас – адзін са стваральнікаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2023. – 340 с.: іл.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36. Фолкга – чорногрывый / склад. А. М. Булыка [і інш.] ; пад рэд. А. М. Булыкі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед.беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 437 с.

Грунтоў, С. У. Фатаграфія і культура памяці ў беларусаў у другой палове ХІХ – пачатку ХХІ ст. / С. У. Грунтоў. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 189 с.: іл.

Духоўна-культурная спадчына Гарадоцкага краю: з электронным дадаткам / уклад.: Т. К. Цяпкова, Г. І. Цяпкова; падрыхт. аўдыядыска І. А. Васільевай. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 484 с.: іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD=ROM). – (Фальклор нашага краю).

Квилинкова, Е. Н. Гагаузы в Молдове и Беларуси: грани идентичности и стратегия самосохранения / Е. Н. Квилинкова. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 383 с.

Локотко, А. И. История формирования и современный облик белорусского села / А. И. Локотко, И. Г. Малков, И. И. Малков; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, яз. и лит. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 255 с.: ил.

Мешков, Р. В. Праздничные традиции евреев Беларуси во второй половине XX – начале XXI века / Р. В. Мешков. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 175 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

Нарысы па гісторыі беларускага літаратуразнаўства / Г. М. Кісліцына [і інш.]; навук. рэд. Г. М. Кісліцына; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 402 с.

Ненадавец, А. М. Закамянелая памяць / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 239 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Русско-белорусский системный семантический словарь. В 2 т. Т. 1 / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания им. Якуба Коласа; сост.: Н. В. Лавринович [и др.]; науч. ред.: О. М. Николаева. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 1103 с.

Русско-белорусский системный семантический словарь. В 2 т. Т. 2 / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания им. Якуба Коласа; сост.: О. Г. Ванкевич, И. В. Елынцева, И. В. Кондратеня [и др.] ; науч. ред. О. М. Николаева. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 1223 с.

Салман, О. А. Новейшая архитектура в условиях цифровой эпохи / О. А. Салман, И. И. Балуненко; Центр исслед. белорус. культуры, языка и литературы. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 132 с.: [14] л. ил.

Сахута, Я. М. Беларуская выцінанка: традыцыі і сучаснасць / Я. М. Сахута. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 319 с.: іл.

Стаўбцоўшчына на гісторыка-культурнай карце Беларусі: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культ., мовы і літ-ры, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа, Ін-т гісторыі; уклад.: А. Б. Доўнар, В. У. Міцкевіч; навук. рэд. В. У. Міцкевіч. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 293 с.: іл. – (Беларусь праз прызму рэгіянальнай гісторыі).

Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 4 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2023. – 842 с.

Традыцыйны светалад беларусаў. У 5 кн. Кн. 1. Касмалогія / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі; уклад. і агул. рэд.: І. М. Дубянецкая, С. І. Санько; аўт. тэкстаў: Т. В. Валодзіна [і інш.] ; маст. М. С. Храпавіцкі; каардынатар праекта А. А. Лазарэвіч. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 87 с.: іл.

Трошкі бліжэй да Сонца, трошкі далей ад Месяца: беларуская народная філасофія / Т. В. Валодзіна [і інш.]; уклад. і агул. рэд.: І. М. Дубянецкая, С. І. Санько; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т філасофіі. – 3-е выд. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 481 с.

Шамрук, А. С. Искусство архитектуры информационной эпохи / А. С. Шамрук; Национальная академия наук Беларуси, Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы, филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы». – Минск: Беларуская навука, 2023. – 269 с.: ил.

Этнокультурные процессы Белорусского Поднепровья (Могилевщины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы. – Минск: Беларуская навука, 2023.- 463 с.


19.06.2023

22 июня 2023 года в 14.20 в Государственном научном учреждении «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, д. 1, корп. 2, ауд. 302) состоится первое мероприятие кинолектория «Экран и время» под названием «Голоса сожжённых деревень».
Программа кинолектория открывается показом документального фильма «Перезвон» (2021 г., 52 мин., творческое объединение «Летопись» Национальной киностудии «Беларусьфильм», режиссер Е. Сетько). Картина создана методом перемонтажа хроникальных материалов и документальных фильмов, снятых на Национальной киностудии «Беларусьфильм», и повествует о трагедии уничтоженных в годы Великой Отечественной войны белорусских деревень.


16.06.2023

Национальная академия наук Беларуси объявляет о проведении в 2023 году конкурса на соискание:
- премии имени академика В.М.Игнатовского для молодых ученых НАН Беларуси (всего присуждается 2 премии в области гуманитарных и социальных наук).

Подробная информация


16.06.2023

Духоўна-культурная спадчына Гарадоцкага краю: з электронным дадаткам / уклад.: Т. К. Цяпкова, Г. І. Цяпкова; падрыхт. аўдыядыска І. А. Васільевай. – Мінск: Беларуская навука, 2023. – 484 с.: іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD=ROM). – (Фальклор нашага краю).

1879.jpg

У кнізе змешчаны фальклорна-этнаграфічныя матэрыялы, сабраныя ў Гарадоцкім раёне Віцебскай вобласці ў другой палове ХХ – пачатку ХХI ст. Яны ахопліваюць усё багацце традыцыйнай культуры Гарадоцкага краю: каляндарную і сямейную абраднасць, пазаабрадавую лірыку, замоўныя практыкі, вусныя апавяданні і інш.
Адрасуецца фалькларыстам, этнографам, дыялектолагам, краязнаўцам, сацыёлагам, філосафам, работнікам устаноў культуры і агульнаадукацыйнай сферы, а таксама шырокаму колу чытачоў, якія цікавяцца народнымі традыцыямі.
Да кнігі дадаецца кампакт-дыск, на якім змешчаныя ў зборніку песні прадстаўлены ў жывым гучанні.


16.06.2023

Мешков, Р. В. Праздничные традиции евреев Беларуси во второй половине XX – начале XXI века / Р. В. Мешков. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 175 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

1883.jpg

В книге представлены особенности еврейских праздничных традиций в Беларуси во второй половине XX – начале XXI века, еврейские праздники и посты годового цикла, семейные и общественные традиции.
Книга будет интересна историкам, этнологам, религиоведам, студентам и широкому кругу читателей, которые интересуются историей и культурой евреев на территории Беларуси.


16.06.2023

Салман, О. А. Новейшая архитектура в условиях цифровой эпохи / О. А. Салман, И. И. Балуненко; Центр исслед. белорус. культуры, языка и литературы. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 132 с.: [14] л. ил.

1894.jpg

В монографии отражены тенденции в мировой архитектуре последней четверти ХХ – начала XXI в. в контексте культуры информационного общества. Авторы раскрывают механизм влияния компьютерного программного обеспечения на архитектурное формообразование и особенности цифровых технологий проектирования в сравнении с аналоговыми. Цифровизация архитектурного формообразования рассматривается как противоречивый феномен, одновременно обогащающий и ограничивающий фантазию архитектора. В монографии исследуются основные направления и тенденции эволюции новейшей архитектуры Беларуси в контексте экспериментальных направлений параметрического и генеративного дизайна, определены факторы, влияющие на принципы формообразования и на особенности художественно-стилевого решения зданий.
Предназначена для архитекторов, дизайнеров интерьера, графических дизайнеров, художников-визуализаторов, исследователей новейшей архитектуры и применения цифровых технологий в дизайне, студентов архитектурных и дизайнерских дисциплин.


16.06.2023

Этнокультурные процессы Белорусского Поднепровья (Могилевщины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.]; науч. ред. А. Викт. Гурко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. – Минск: Беларуская навука, 2023. – 463 с.: ил.

1891.jpg

Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнической истории и традициях, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейные отношения, общественные объединения) и духовной культуры (этноконфессиональная структура, календарные праздники и обряды, театральная культура) населения Могилевщины. Впервые в научный оборот вводятся материалы полевых этнографических исследований, архивные источники.
Книга адресована историкам, краеведам, студентам учреждений высшего образования, организаторам регионального туризма, будет полезна широкому кругу читателей, интересующихся историей родного края.


15.06.2023

Выйшаў навуковы зборнік: Беларуская этнаграфія, этналогія і антрапалогія : зб. навук. арт. / уклад. А. У. Гурко ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : Беларус. навука, 2023. – Вып. 2. – 349 с.

Беларуская-этнаграфія,-этналогія-і-антрапалогія_вып.2.jpg

Другі выпуск навуковага перыядычнага выдання прысвечаны актуальным пы­танням этнаграфіі, этналогіі і антрапалогіі. У зборніку прадстаўлены пытанні гісто­рыі этнаграфічных і этналагічных даследаванняў у Беларусі; праблемы матэрыяльнай, духоўнай і сацыяльнай культуры насельніцтва Беларусі і беларускай дыяспары; аса­блівасці  абрадавай  культуры  насельніцтва  Беларусі  і  іншых  краін,  этнаканфесійныя працэсы і культура этнічных супольнасцей на тэрыторыі Беларусі. Асобныя рубрыкі прысвечаны разгляду пытанняў памежных дысцыплін – этнасацыялогіі, этнаэкалогіі і фізічнай антрапалогіі. Таксама змешчаны артыкулы, прысвечаныя юбілеям навукоўцаў. Разлічаны  на  этнографаў,  этнолагаў,  антраполагаў,  гісторыкаў,  краязнаўцаў,  выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў.


12.06.2023

Вышел сборник материалов XI Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (9 сентября 2021 г.). Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 4 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2023. – 842 с.
Содержание здесь.
ISBN 978-985-887-065-2

Скачать сборник.


5.06.2023

5 июня 2023 г. сотрудники отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства филиала «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы» государственного научного учреждения «Центр исследования белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» провели семинар-обсуждение «Роль народного искусства в сохранении самобытности белорусской культуры на современном этапе» на основе произведений,  представленных на XIV Республиканском фестивале-

Весенний-букет2.jpgВесенний-букет1.jpg

ярмарке народных художественных ремесел «Весенний букет» (Минск, 3 июня 2023 года; организатор, художественный руководитель и председатель экспертной комиссии Сахута Е.М., доктор искусствоведения, профессор, ведущий научный сотрудник отдела изобразительного и декоративно-прикладного искусства).


31.05.2023

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что на странице сайта Конференции 2023 года появились новые, актуальные конференции.


29.05.2023

18-19 мая в Минске прошел III Международный форум исследователей белорусской сказки и мифологии

18-19 мая 2023 г. Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси провел III Международный форум белорусских исследователей сказки. На мероприятие были приглашены ученые, исследователи сказок, сказители старшего поколения и победители детского конкурса исполнителей народной сказки.

1.jpg

8 мая 2023 г. состоялось пленарное заседание научной конференции, в котором приняли участие исследователи из Беларуси, России, Словакии, Эстонии и Абхазии. В актовом зале и фойе здания прошли выставки детских рисунков, аппликаций, оригинальных иллюстраций художников по мотивам сказок и тематических изданий.

2.jpg

Работали следующие секции: «Состояние и особенности сказочной традиции в современном обществе. Сказка и мифология в дискурсе национальной идентичности»; «Поэтика и система сказочных образов. Сказки и мотивы в литературе»; «Литературная сказка, ее развитие и трансформация, взаимодействие с фольклором»; «Интерпретация народных сказок и мифов в изобразительном, театральном, музыкальном, экранном искусстве и медийном пространстве». Параллельно состоялся открытый круглый стол «Современная литературная сказка: между вымыслом и правдой». 

5.jpg

19 мая были проведены очередной круглый стол: «Белорусская мифология: от аутентичности к мистификациям», мастер-классы по набойке по ткани и изготовлению птиц из соломки.

3.jpg

В тот же день состоялась кульминация Форума - выступления мастеров сказочного жанра и подведение итогов детского конкурса.

4.jpg

Зрителей порадовали наши постоянные гости Глухатаренко Людмила Федоровна (д. Санюки Ельского района), Галковский Александр Николаевич (д. Судилы Климовичского района), Резкина Лилия Петровна (г. Витебск), а также Прус Наталья Васильевна (д. Прудок, Мозырский район), Катерина Алексеевна Панченя из с. Погост Житковического района и Иван Филлипович Супрунчик из с. Теребличи Столинского района.


29.05.2023

18–20 мая 2023 г. у Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі адбыўся III Міжнародны форум даследчыкаў беларускай казкі і міфалогіі, у межах якога праходзіў Дзіцячы конкурс выканальнікаў беларускай народнай казкі. Па умовах конкурсу неабходна было абраць любімую беларускую народную казку, запісаць яе аповед на відэа і размясціць ў сацыяльных сетках. Крытэрыямі ацэнкі выканання казкі сталі пераказ яе на беларускай мове, майстэрства апавядаць і ўменне імправізаваць. Было атрымана больш за 70 заявак ад дзяцей і дзіцячых калектываў з розных раёнаў Беларусі.

Zury.jpg

На пасяджэнні экспертнага журы былі абраны дзевяць пераможцаў конкурсу, якія 19–20 мая 2023 г. былі ўзнагароджаны дыпломамі і атрымалі падарункі ад спонсараў конкурсу: беларускага рэспубліканскага ўнітарнага страхавога прадпрыемства “Белдзяжстрах”, мінскага гадзіннікавага завода “Луч”, выдавецтва “Мастацкая літаратура”, Настаўніцкай газеты і Валерыя Сарокі.

Siankievic.jpgBalcevic.jpg

Дыпломамі I ступені былі ўзнагароджаны:

Сянкевіч Ульяна (сярэдняя школа № 159 г. Мінска, казка “Як кот звяроў напалохаў”, https://www.youtube.com/watch?v=JGCDjTGW6GU),

Балцэвіч Антон (сярэдняя школа № 159 г. Мінска, казка “Эта была очэнь даўно”, https://www.youtube.com/watch?v=RATL8VuGZ7Q),

Захарчэня Аляксандра (Ганцавіцкая раённая цэнтралізаваная клубная сістэма, казка “Сірочая доля”, https://www.youtube.com/watch?v=Yi-jsaWgANE).

Дыпломамі II ступені былі ўзнагароджаны:

Мішурны Ведамір (Вымнянская базавая школа Віцебскага раёна імя Героя Савецкага саюза Вуглоўскага, казка “Не сілай, а розумам”, https://www.youtube.com/watch?v=LItt1eFKo4Q),

Васілеўскі Яўген (Цэнтр тэхнічнай і мастацкай творчасці дзяцей і моладзі Фрузенскага раёна г. Мінска “Зорка”, казка “Людзей слухай, а свой розум май”, https://www.youtube.com/watch?v=2vyPjV67x4I),

Шкіранда Марыя (Стайская дзіцячая школа мастацтваў традыцыйнай культуры, казка “Баран бок абадран”, https://disk.yandex.ru/i/94-kFEXXyEf5qw).

Дыпломамі III ступені былі ўзнагароджаны:

Сачанка Мальвіна (сярэдняя школа № 2 г. Ельска, казка “Жораў і чапля”, https://www.tiktok.com/@school2elsk/video/7227414391438757125?_r=1&_t=8cDknxKWnLB&social_sharing=v4

Стэльмах Анастасія (Стайская дзіцячая школа мастацтваў традыцыйнай культуры, казка “Як дзед ваўка перахітрыў”, https://disk.yandex.ru/i/9wolyt3_XMo4Dg),

Рабкавец Ксенія (Стайская дзіцячая школа мастацтваў традыцыйнай культуры, казка “Муха-пяюха”, https://www.tiktok.com/@ptaha422/video/7230085780364954886).

Zorka.jpg

Астатнія ўдзельнікі конкурсу таксама атрымалі ганаровыя дыпломы ўдзельнікаў і падарункі ад кампаніі  “Белдзяжстрах”.

Lepel.jpg

Узнагароды пераможцам уручылі акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, акадэмік А.А. Каваленя і дырэктар Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, акадэмік А.І. Лакотка.


25.05.2023


5.05.2023

Этнокультурные процессы Белорусского Поднепровья (Могилевщины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы. – Минск: Беларуская навука, 2023.- 463 с. Уч.печ. л. 37,7. Тираж 200 экз.

Коллективная работа белорусских этнологов дает комплексное представление об этнической истории, этнокультурных традициях, этнических процессах, особенностях материальной (жилище, одежда, традиции питания), социальной (семейные отношения, общественные объединения) и духовной культуры (этноконфессиональная структура, календарные праздники и обряды, театральная культура) населения Могилевщины. Впервые вводятся в научный оборот материалы полевых этнографических исследований, архивные источники.Книга предназначена историкам, краеведам, студентам ВУЗов, организаторам регионального туризма, широкому кругу читателей, интересующимся историей родного края.


28.04.2023

Сардэчна запрашаем!

4 мая 2023 г. у Цэнтры даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі адбудзецца прэзентацыя дзесяці нумароў перыядычнага зборніка навуковых артыкулаў “Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні”. Сёлета выданне было ўключана ў прэстыжную навукаметрычную рэфератыўную базу дадзеных Scopus, што сведчыць пра яго міжнароднае прызнанне і высокі ўзровень якасці навуковых публікацый.

Прэзентацыя адбудзецца 4 мая 2023 г. у 11.00 па адрасе вул. Сурганава д.1, корп. 2, каб. 302.


28.04.2023

Паўлава Алена Пятроўна, навуковы супрацоўнік аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў 27.04.2023 прыняла ўдзел у інфармацыйна адукацыйным праекце "Школа актыўнага грамадзяніна" па тэме: "Культура беларускага народа" (на базе Дзяржаўнай установы адукацыі "Сярэдняя школа № 114 г. Мінска імя Сімона Балівара").


21.02.2023

Вышел Сборник докладов международной научной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения И. Г. Лангбарда (Минск, 6 октября 2022 г.): А 878 «Архитектурное наследие И. Г. Лангбарда и современность»: сборник докладов международной научной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения И. Г. Лангбарда (Минск, 6 октября 2022 г.) / Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси; гл. ред. А. И. Локотко. – Минск : ООО «Ковчег», 2023. – 242 c. : ил.
Содержание здесь.
ISBN 978-985-884-226-0

Скачать Сборник докладов международной научной конференции, посвященной 140-летию со дня рождения И. Г. Лангбарда


10.02.2023

Вышел 33 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 33 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2023. – 464 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 33 выпуск.


13.01.2023

Стипендии Президента Республики Беларусь на 2023 год назначены 64 аспирантам

Среди них:

Забышная Галина Владимировна, аспирант государственного научного учреждения Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси“, — за воссоздание и осмысление целостной картины поступательного исторического процесса становления и развития оркестра Большого театра Беларуси на основе характеристики его творческой деятельности, периодизации творческого пути, определения функций и форм музыкально-исполнительской практики, а также за введение в научный обиход ранее неизвестных документальных данных и материалов.

О назначении стипендий аспирантам
Распоряжение Президента Республики Беларусь № 4рп от 12 января 2023 г.


10.01.2023

Премии "За духовное возрождение" удостоен коллектив Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук за значительный вклад в воспитание любви к Отечеству, исследования историко-культурного наследия, выпуск научного энциклопедического издания "Гарады і вёскі Беларусі".

Аб прысуджэнні прэміі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
Указ № 452 ад 30 снежня 2022 г.


9.01.2023

НАН Беларуси назвала победителей конкурса «Топ-10»

Авторский коллектив государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси – за раскрытие темы Великой Отечественной войны в различных жанрах композиторского творчества

https://nasb.gov.by/rus/news/12779/


6.01.2023

Издания сотрудников Центра за 2022 год (подробнее)

Бараноўскі, А. А. Беларуская філасофская лірыка мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў / Алесь Бараноўскі; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 165 с.

Бахановіч, Н. Л. Абліччы Іншага ў шматмоўнай літаратуры Беларусі XIX cтагоддзя: манаграфія / Н. Л. Бахановіч; навук. рэд. І. М. Запрудскі; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 305 с.

Беларуска-еўрапейскія літаратурныя ўзаемасувязі і імагалогія / Т. П. Барысюк [і інш.] ; навук. рэд. У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 492 с.

Беларуская літаратура і літаратуразнаўства: зборнік навуковых артыкулаў: да 90-годдзя Інстытута літаратуразнаўства імя Янкі Купалы / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; уклад. Н. В. Якавенка; навук. рэд. І. В. Саверчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 507 с.

Беларуская этнаграфiя, этналогiя i антрапалогiя / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А. У. Гурко. – Мiнск : Беларуская навука, 2022. – Выпуск 1. – 292 с.

Великая Отечественная война в белорусской музыке: память потомков / И. Л. Горбушина [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 239, [1] с.: ил.

Галуза, І. У. Язэп Драздовіч. Моўная і этнаграфічная спадчына: архіўныя матэрыялы / Ірына Галуза; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства ім. Я. Коласа, Цэнтр. навук. бібліятэка ім. Я. Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 677 с.

Гарадніцкі, Я. А. Беларуская літаратура другой паловы XX ст. (аўтары, жанры, стылі) / Я. А. Гарадніцкі; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 231 с.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы: інфармацыйна-даведачны выпуск / Н. В. Паляшчук [і інш.]; рэдкал.: Н. В. Паляшчук (адк. рэд.), Э.В. Ярмоленка, С. М. Макітрук; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 273, [1] с.: іл.

З рукапіснай спадчыны татараў ВКЛ: тэксты і даследаванні: зборнік навуковых прац / Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і л-ры НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства; навук. рэд.: І.А. Сынкова, М.У. Тарэлка. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 177 с.

Зубко, Д. Г. Белорусы в Китае. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 223 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

Казка ў еўрапейскай прасторы 2: гісторыя і сучаснасць: матэрыя­лы II Міжнар. форуму даследчыкаў беларус. казкі (Мінск, 27–29 мая 2021 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаван­няў беларускай культуры, мовы і літаратуры; уклад. Ю. В. Пацюпа; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 211 с.: іл.

Ляшкевіч, А. І. Традыцыйны каляндар: нарысы. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 416 с.: іл.

Малая радзіма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў / рэдкал.: Я. А. Гарадніцкі [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск: Беларуская навука, 2022.– 219 с.

Мікуліч, М. У. Краса, і праўда, і змаганне: літаратурна-крытычныя артыкулы / М. У. Мікуліч. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 403 с.: [8] л. іл.

Навуковая спадчына В. К. Бандарчыка: зборнік матэрыялаў Рэсп. навук.-практ. канф., прысвеч. 100-годдзю з дня нараджэння знакамітага беларус. этнолага Васіля Кірылавіча Бандарчыка, г. Слуцк, 8 кастр. 2020 г. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы; склад. Я. А. Ненадавец; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 361 с.: іл.

Ненадавец, А. М. Нарысы беларускай дэманалогіі / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 301 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Ремишевский, К. И. «Врагу беспощадная лютая месть!»: кинолетопись и киножурнал «Савецкая Беларусь» огненных лет (июнь 1941 – ноябрь 1945 года) / К. И. Ремишевский; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, яз. и лит. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 271 с.: ил.

Саверченко, И. В. Стражи Отчизны: князья и магнаты Белорусской земли / И. В. Саверченко. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 319 с.

Старая бацькоўская хата / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. – Беларуская навука, 2022. – 327 с : іл . – (Традыцыйны лад жыцця).

Сучасныя праблемы анамастыкі : зб. навук. арт. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; навук. рэд. І. Л. Капылоў. – Мінск : Беларус. навука, 2022. – Вып. 1. – 404 с.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65000 слоў. У 2 т. Т.1. А–Н / уклад. : І.Л. Капылоў [і інш.] ; пад рэд. І.Л. Капылова. — Мінск : Беларусь, 2022. – 487 с.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65000 слоў. У 2 т. Т.2. Н–Я / уклад. : І.Л. Капылоў [і інш.] ; пад рэд. І.Л. Капылова. — Мінск : Беларусь, 2022. – 483 с.

Шыдлоўскі, С. А. Памеснае дваранства Беларусі: канец XVIII – пачатак ХХ ст.: этналагічнае даследаванне / С. А. Шыдлоўскі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 221 с., [19] л. іл.


2022 год

16.12.2022


9.12.2022

НАН Беларуси присудила премии 2022 года

В области гуманитарных и социальных наук – Локотко Александру Ивановичу, директору государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», академику, доктору исторических наук, доктору архитектуры, профессору, Алфёровой Елене Геннадьевне, заведующему отделом государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидату филологических наук, доценту, Кухаронак Татьяне Ивановне, старшему научному сотруднику государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидату исторических наук, доценту, – за комплекс работ «Народно-поэтическое наследие как источник развития нравственного сознания и патриотизма».

https://nasb.gov.by/rus/news/12579/

НАН Беларуси назвала лауреатов премий для молодых ученых 2022 года

Премию имени академика В.М.Игнатовского для молодых ученых Национальной академии наук Беларуси 2022 года решено присудить:
Шевченко Яне Сергеевне, научному сотруднику государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», – за цикл работ «Дзікарослы раслінны свет у традыцыйных уяўленнях і сучасным жыцці беларусаў».

https://nasb.gov.by/rus/news/12580/


2.12.2022

Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы

8 декабря 2022 года состоится Круглый стол «Советское наследие в национальной культуре и искусстве», посвященный 100-летию создания СССР. Образование СССР в декабре 1922 г. ознаменовало собой новый этап в развитии всей отечественной культуры и искусства. В советский период были сформированы национальные школы в литературе, изобразительном, театральном, музыкальном искусствах, архитектуре, кино. Творческие достижения советского периода в значительной степени определили направление дальнейшего развития и поисков в современном искусстве и культуре Беларуси. В обсуждении вопросов советского наследия примут участие ведущие исследователи Беларуси.

В рамках проведения круглого стола состоятся:

1. Доклады, посвященные роли и значению советского наследия в литературе, языке, культуре и искусстве Беларуси, его изучению и сохранению как важной и неотъемлемой части  историко-культурного наследия.
2. Выступление Музыкальной капеллы Центра под руководством Г.П.Цмыг с произведениями советского периода истории белорусской музыки (И.Оловников, Ю.Семеняко, А.Богатырев и др.)
3. Виртуальная выставка стекла советской эпохи.

Круглый стол пройдет по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 1 к.2, каб. 302, начало в 11.00.


18.11.2022

Дзяржаўная навуковая ўстанова «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»
Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы

24 лістапада адбудзецца круглы стол «Якуб Колас у нацыянальнай культуры і мастацтве», прысвечаны 140-годдзю з дня нараджэння  народнага паэта Беларусі. Якуб Колас быў выдатным майстрам ва ўсёй сваёй шматграннай творчасці: аўтар паэтычных і празаічных шэдэўраў, адзін з заснавальнікаў сучаснай беларускай мовы і літаратуры,  педагог, грамадскі дзеяч, навуковец-лінгвіст, ён сваімі творамі ўнёс неацэнны ўклад у духоўную культуру народа, ярка раскрыў нацыянальна-духоўныя асновы, светапогляд, каштоўнасці беларускага народа, актыўна садзейнічаў станаўленню нацыянальнай свядомасці беларусаў, фарміраванню патрыятызму, пачуцця гонару за сваю Бацькаўшчыну. Шматбаковая літаратурная дзейнасць Якуба Коласа зрабіла вялікі ўплыў на развіццё айчыннай культуры і мастацтва: асоба песняра і яго творы знайшлі шырокае ўвасабленне і разнастайную інтэрпрэтацыю ў беларускім тэатральным, музычным, выяўленчым мастацтве, кіно.

Праблемна-тэматычнае поле круглага стала:

 • Творчасць Якуба Коласа ў кантэксце станаўлення і традыцый беларускай літаратуры ХХ ст.
 • Роля і значэнне творчасці Якуба Коласа ў развіцці сучаснай беларускай літаратурнай мовы
 • Навуковая дзейнасць Якуба Коласа ў беларускім мовазнаўстве
 • Экранізацыя і сцэнічная адаптацыя твораў Якуба Коласа
 • Творчасць Якуба Коласа ў беларускай музыцы
 • Асоба і вобразы Якуба Коласа ў творах выяўленчага мастацтва

Падчас правядзення круглага стала адбудзецца выстаўка з фондаў Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа «Туды, на захад!» (Абаянь – Мінск) да 100-годдзя вяртання Якуба Коласа ў Беларусь (1921 – 2021 гг.) і прэзентацыя кнігі «Табой я жыў, табой жыву…», выступленне Музычнай капэлы Цэнтра пад кіраўніцтвам Г.П. Цмыг з творамі беларускіх кампазітараў на словы Якуба Коласа.

Круглы стол адбудзецца па адрасе: г. Мінск, вул. Сурганова, 1 к.2, каб. 302, пачатак у 11.00.


4.10.2022

Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси»
Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы

10 ноября 2022 года состоится Круглый стол, посвященный 10-летию создания Государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси».  За прошедшие десять лет сотрудниками Центра изданы десятки книг, которыми может гордиться отечественная гуманитарная наука, действует ряд научных школ, которые возглавляют ведущие ученые-исследователи.  
В обсуждении фундаментальных вопросов истории и теории архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театра, музыки, кино, этнографии и фольклора  примут участие ведущие исследователи Беларуси.

В рамках проведения круглого стола состоятся:

1. Доклады, посвященные вкладу сотрудников Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси в сохранение историко-культурного наследия и развитие современной науки
2. Выступление Капеллы под руководством Г.П. Цмыг с музыкальным коллажем «Спадчына» из произведений белорусских композиторов на тексты Янки Купалы и Якуба Коласа
3. Выставка книжных изданий Центра
4. Выставка, посвященная истории становления Центра

Круглый стол пройдет по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 1 к.2, каб. 302, начало в 11.00.


7.09.2022

Вышел 32 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 32 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2022. – 574 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 32 выпуск.


13.07.2022

Издания сотрудников Центра за первое полугодие 2022 года (подробнее)

Бараноўскі, А. А. Беларуская філасофская лірыка мяжы ХХ–ХХІ стагоддзяў / Алесь Бараноўскі; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 165 с.

Беларуска-еўрапейскія літаратурныя ўзаемасувязі і імагалогія / Т. П. Барысюк [і інш.] ; навук. рэд. У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2022. – 492 с.

Беларуская этнаграфiя, этналогiя i антрапалогiя / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А. У. Гурко. – Мiнск : Беларуская навука, 2022. – Выпуск 1. – 292 с.

Галуза, І. У. Язэп Драздовіч. Моўная і этнаграфічная спадчына: архіўныя матэрыялы / Ірына Галуза; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства ім. Я. Коласа, Цэнтр. навук. бібліятэка ім. Я. Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 677 с.

Зубко, Д. Г. Белорусы в Китае. – Минск: Беларуская навука, 2022. – 223 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

Ляшкевіч, А. І. Традыцыйны каляндар: нарысы. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 416 с.: іл.

Малая радзіма ў творчасці беларускіх пісьменнікаў / рэдкал.: Я. А. Гарадніцкі [і інш.]; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск: Беларуская навука, 2022.– 219 с.

Старая бацькоўская хата / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. – Беларуская навука, 2022. – 327 с : іл . – (Традыцыйны лад жыцця).

Сучасныя праблемы анамастыкі : зб. навук. арт. / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; навук. рэд. І. Л. Капылоў. – Мінск : Беларус. навука, 2022. – Вып. 1. – 404 с.

Шыдлоўскі, С. А. Памеснае дваранства Беларусі: канец XVIII – пачатак ХХ ст.: этналагічнае даследаванне / С. А. Шыдлоўскі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Беларуская навука, 2022. – 221 с., [19] л. іл.


22.04.2022

Сябры, свята Вялікадня адзначым сёлета асаблівай падзеяй — прэзентацыяй інтэрнэт-старонкі Калекцыі фальклорных запісаў Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы НАН Беларусі. Фонды Калекцыі з узорамі жывога гучання і сканамі-копіямі рукапісных фальклорных матэрыялаў ад першых паваенных гадоў — вялікае багацце, магчымасць далучыцца да неацэннай духоўнай спадчыны беларусаў, якая складае падмурак нацыянальнай культуры, крыніцу натхнення, выхавання, разумення свету і самога сябе ў ім.

Інтэрнэт-старонка Калекцыі фальклорных запісаў — вынік супрацоўніцтва аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў з камандай сайта bnkorpus.info.

Прэзентацыя адбудзецца 25 красавіка 2022 года у 16.00 па адрасе вул. Сурганава д.1, корп. 2, каб. 302.

Ахвотныя ўзяць удзел змогуць далучыцца па спасылцы ў Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89835869340?pwd=NGlxc0JwVkVjRmFma2F2ZytzazhOUT09. Ідэнтыфікатар канферэнцыі: 898 3586 9340. Код доступу: HjXj4


19.04.2022

Вышел Сборник докладов участников круглого стола, посвященного 125-летию со дня рождения Н.Н.Щекотихина (Минск, 4 ноября 2021 г.): Мікалай Шчакаціхін : да 125-годдзя з дня нараджэння (Матэрыялы круглага стала, Мінск, 4 лістапада 2021 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры; гал. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2022. – 62 с.
Содержание здесь.
ISBN 978-985-887-003-4.

Скачать сборник докладов.


18.04.2022

Вышел Сборник материалов второго Международного научного Конгресса белорусской культуры (Минск, 10 сентября 2020 г. ): Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 3 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2022. – 770 с.
Содержание здесь.
ISBN 978-985-887-005-8.

Скачать 3 выпуск (сборник материалов второго Международного научного Конгресса белорусской культуры)


10.03.2022

Вышел 31 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 31 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2022. – 558 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 31 выпуск.


18.02.2022

Список российских и белорусских журналов, индексируемых в Scopus (по состоянию на январь 2022 г.) (по материалам сайта: http://scivspu.vspu.ac.ru/information.html).


2.02.2022

ПРЕСС-РЕЛИЗ
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ИНСТИТУТ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ –
НАЧАЛО НАН БЕЛАРУСИ»,
посвященный 100-летию со дня основания Института белорусской культуры

1 марта в 11.00 в ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» начнет работу Круглый стол, посвященный 100-летию со дня основания Института белорусской культуры.

20 февраля 1921 года при Народном комиссариате просвещения БССР была создана Словарная (научно-терминологическая) комиссия во главе с председателем С. М. Некрашевичем. Целью комиссии стала разработка научной терминологии на белорусском языке для начального и среднего образования. Усилиями комиссии, в состав которой входили Я. Колас, Я. Купала, И. Лесик, Е. Карский, Н.Щекотихин и др., были разработаны и введены в научный обиход несколько тысяч терминов в области алгебры, геометрии, арифметики, логики, ботаники, грамматики и литературы.

А уже 30 января 1922 г. на базе данной Научно-терминологической комиссии был образован Институт белорусской культуры, включавший две секции: этнографо-лингвистическую (входили три комиссии – терминологическая, словарная и литературно-исследовательская) и естественно-научную (чьей задачей было доработать белорусскую терминологию по географии, физической географии, астрономии и ботанике). Председателем Инбелкульта стал С. М. Некрашевич, в 1925 г. его сменил В. М. Игнатовский, в 1927 г. – первый президент Инбелкульта.

На протяжении существования Инбелкульта в его состав входили следующие секции: белорусского искусства с подсекциями (театральной, музыкальной, изобразительных искусств), этнографо-географическая, литературно-художественная, историко-археологическая, педагогическая, историко-археологическая и др. Также при секции белорусского искусства деятельность осуществляли литературная группа «Маладняк» и комиссии белорусских танца, песни, оперы, национального стиля (архитектурного и орнаментального). Кроме того, был подготовлен проект организации киносекции (целью являлся сбор сценарных материалов для отечественных кинофильмов), который реализовался только в 1976 г.

В 1924 г. ЦИК и СНК БССР юридически закрепили статус Инбелкульта как ведущего государственного научного учреждения республики («Положение об Институте белорусской культуры»). А спустя несколько лет – 13 октября 1928 г. – постановлением ЦИК и СНК БССР Инбелкульт был реорганизован в Академию наук. При этом торжественное открытие Белорусской академии наук состоялось 1 января 1929 г., в честь десятилетия со дня провозглашения Советской Белоруссии.

Целью круглого стола является подведение итогов развития деятельности Инбелкульта с момента его создания; значение деятельности Института белорусской культуры в истории БССР и суверенной Республики Беларусь; научное исследование процессов, закономерностей и модификаций развития национального культурного наследия.

Основные аспекты исследований:
- деятельность Инбелкульта в области архитектуры и монументально-изобразительного искусства;
- Инбелкульт и развитие археологической науки в Беларуси;
- деятельность Инбелкульта в области народоведения и фольклора;
- проблемы этнографических исследований;
- основные направления отечественного театроведения
- музыкально-этнографическое наследие Беларуси;
- вопросы национальной кинематографии.

К участию в круглом столе приглашаются деятели науки и культуры, исследователи в области архитектуры, изобразительного, музыкального и театрального искусства, киноведения, этнологии, этнографии, фольклористики и музееведения.

Торжественное открытие круглого стола состоится 1 марта 2022 г. в 11.00 в Зале заседаний (302 каб.) ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» по адресу: г. Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2.


Всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь

27 декабря 2021 г. на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь.

С проектом изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь можно ознакомиться  здесь.

Мнения граждан относительно содержания проекта изменений и дополнений, а также возможные предложения по его совершенствованию направляются в Национальный центр правовой информации.

Формы сбора предложений размещены здесь.

Поступившие материалы будут обобщаться и систематизироваться Национальным центром правовой информации.


2021 год

24.12.2021

Издания сотрудников Центра за 2021 год (подробнее)

Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы : (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа) : зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 1 / Нац. ака д . навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа ; пад агул. рэд. І. Л. Капылова ; навук. рэд.: В.У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 283 с.

Беларуская мова – галоўная гісторыка-культурная каштоўнасць нацыі і дзяржавы: (да 90-годдзя Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа): зб. навук. арт. У 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; пад агул. рэд. І. Л. Капылова; навук. рэд.: В. У. Міцкевіч, І. У. Ялынцава. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 273 с.

Белорусская диаспора в Армении и армянская диаспора в Беларуси: Этническая идентичность и межкультурные взаимоотношения в современных условиях: [монография] / М. В. Галстян,  А. В. Гурко  [и  др.];  Отв. ред. М. В. Галстян, А. В. Гурко. – Ер.: Изд­во ИАЭ НАН РА, 2021.–200 с.

Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні. В. 8.

Беларусь на выставках ХІХ – начала ХХ в. / А. Л. Киштымов; науч. ред. С. П. Витязь; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, языка и литературы. – Минск: Беларуская навука, 2021. – 299 с.: ил.

Бунеева, Д. Ю. Кіч у мастацкай культуры сучаснай Беларусі / Д. Ю. Бунеева. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 242 с. : іл.

Валодзіна, Т. В. Далман. Асоба і міф / Таццяна Валодзіна, Уладзімір Лобач. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 191: іл. – (Фальклор нашага краю).

Віцебска-Веліжскія запісы / аўт. ідэі Ю. І. Внуковіч; прад., уклад.: Ю. І. Внуковіч, Я. І. Грыневіч; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 62 с. + 1 электрон. апт. дыск (CD-ROM). – (Аўтэнтычны фальклор беларускага памежжа).

Жизнь и творческое наследие А. С. Дембовецкого: к 180-летию со дня рождения: материалы Междунар. науч.-практ. конф., г. Могилев, 13 марта 2020 г. / сост.: В. В. Шейбак, Е. Н. Изергина, Я. С. Кнурева; редкол.: А. И. Локотко (гл. ред.) [и др.]; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Нац. акад. наук Беларуси. – Минск: Беларуская навука, 2021. – 289 с.

Квилинкова, Е. Н. Белорусы в Молдове и Молдова в белорусах / Е. Н. Квилинкова, В. А. Сакович; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. – Минск: Беларуская навука, 2021. – 455 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

Локотко, А. И. «В музыке летящих ракет...»: (космос в зеркале авангардной архитектуры) = “The music of rockets rushing into the sky...”: (the cosmos in the mirror of avant-garde architecture) / А. И. Локотко; пер. с рус. Д. М. Олексенко. – Минск: Беларуская навука, 2021. - 94 с.: ил.

Лакотка, А. І. Над нівамі роднай зямлі: альбом малюнкаў і графікі / А. І. Лакотка. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 254 с.: іл.

Максім Танк : фотаальбом / уклад., прадм.: М. У. Мікуліч ; навук. рэд. У. В. Гніламедаў ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 303 с.: іл.

Мастацкая прастора Еўропы XIX – пачатку ХХІ ст. і Станіслаў Манюшка: гісторыя, сучасны стан: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. форуму, Мінск, Смілавічы, 30–31 мая 2019 г. / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; рэдкал.: А. І. Лакотка [і інш.]; рэд.-уклад.: Н. А. Капыцько. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 455 с., іл.

Мушынскі, М. І. Свайму часу і вечнасці: зборнік артыкулаў / М. І. Мушынскі; уклад. Т. Ф. Мушынская, Т. М. Мушынская; навук. рэд. І. В. Саверчанка. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 480 с.

Ненадавец, А. М. Залацістыя саломкі снапкі / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 261 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Прасторава-часавыя вобразы ў славянскім літаратурным дыскурсе / Ж. М. Шаладонава [і інш.]; навук. рэд. С. С. Лаўшук; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 189 с.

Сакральныя ўзгоркі Беларусі / В. Ф. Вінакураў [і інш.]; навук. рэд.: С. П. Віцязь. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 268 с.: іл.

«У пошуках папараць-кветкі…» = “In Search of the Flower…” : (з народна-паэтычнай спадчыны) / аўт . ідэі, уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. акад. А. І. Лакоткі ; пер. на кіт. А. В. Раманоўскай, Ван Цінфэнa ; пер. на англ. Н. М. Сянкевіч ; маст.: М. С. Басалыга [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2021. – 303 с. : іл.

Флікоп-Світа, Г. А. Іканастасы і алтары грэка-каталіцкіх храмаў Беларусі XVII – першай трэці XIX ст. / Г. А. Флікоп-Світа. – Мінск: Беларуская навука, 2021. – 347 с.: іл. + 1 электрон. апт. дыск (CDROM).

Художественная культура Радзивилловского Несвижа : XVIII–XXI вв. / Т. Г. Мдивани [и др.] ; Нац. акад. наук Беларуси; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы. – Минск: Беларуская навука, 2021. – 301 с., ил.

Шумский К.А. Народные экологические знания белорусов: традиции и современность / К. А. Шумский ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. – Минск : Беларуская навука, 2021. – 367 с. : ил. – (Мир глазами этнолога).


2.12.2021

У Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі падвялі вынікі Рэспубліканскага конкурсу творчых работ, прысвечанага Году народнага адзінства.

Конкурс, накіраваны на умацаванне кансалідацыі беларускага грамадства і нацыянальнага адзінства, фарміраванне пачуцця гонару за гераічнае мінулае, падтрымку таленавітых творчых людзей, папулярызацыю гісторыі і культуры Беларусі, праводзіцца ўпершыню і стаў яркай падзеяй адыходзячага 2021 года. Да ўдзелу ў ім прымаліся творчыя творы, напісаныя грамадзянамі Рэспублікі Беларусь індывідуальна або ў суаўтарстве, якія раней не прадстаўляліся на конкурсы і не публікаваліся.

На Конкурс было прадстаўлена больш за 1500 твораў розных жанраў: песні, вершы, апавяданні, эсэ, проза, літаратурныя нарысы, навуковыя даследаванні, творы выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, фатаграфіі, відэаролікі, а таксама кароткаметражныя фільмы па арыгінальных сцэнарыях. З усёй колькасці прадстаўленых работ журы адабрала найлепшыя творы па 7 намінацыях.

Пераможцы ў намінацыях Конкурсу

«Песні нашага краю»: Кручкоў Валерый Міхайлавіч, Дзікун Вольга Аляксандраўна, Анікеева Аксана Рыгораўна, Статкевіч Вячаслаў Казіміравіч, Паўловіч Марыя Мікалаеўна, Карпук Уладзімір Усеваладавіч, Пахолка Міхаіл Сяргеевіч, Суднік Таццяна Ігараўна, Марчанка Валянціна Аляксандраўна, Высоцкая Алеся Васільеўна, Лысенка Наталля Мiхайлаўна, Рычкова Віталіна Яўгеньеўна, Афанасьева Аляксандра Алегаўна, Кутас Галіна Віктараўна, Малыгіна Дзіяна Дзмітрыеўна, Дударэвіч Іна Рыгораўна, Народны ансамбль народнай песні "Вяселле", Атчанашанка Ася Аляксандраўна, Рогалева Аляксандра Валер’еўна, Калоша Ганна Сяргееўна, Мяшэчак Любоў Аляксееўна.

«Вершы і апавяданні пра свой край»: Палын Анастасія Іванаўна, Тачыліна Альбіна Паўлаўна, Зузанава Людміла Аляксандраўна, Калеснік Кацярына Андрэеўна, Алімаў Амір Рафаілавіч, Бабучэнка Дар’я Паўлаўна, Бондар Савелій Раманавіч, Буданава Аліса Яўгеньеўна, Бялуга Дзмітрый Дзянісавіч, Васілеўскі Ягор Анатольевіч, Габава Крысціна Андрэеўна, Генселевіч Пётр Мечыслававіч, Грахоўская Ніна Васільеўна, Грынь Вольга Мікалаеўна, Губарэвіч Раман Андрэевіч, Івановіч Дар’я Аляксееўна, Канцэвіч Аляксандра Сяргееўна, Карпенка Канстанцін Дзмітрыевіч, Каспшак Інэса Аляксандраўна, Каўрыга Вольга Васільеўна, Краснеўскі Максім Валер’евіч, Куц Уладзімір Сямёнавіч, Ламоцька Ала Канстанцінаўна, Лапата Яўгенія Алегаўна, Ліпко Ягор Дзмітрыевіч, Ліштван Валянціна Вацлаваўна, Ломанава Валерыя Міхайлаўна, Маркава Ганна Уладзіміраўна, Мінько Кацярына Аляксандраўна, Міхалюк Марына Уладзіміраўна, Міхед Ульяна Сцяпанаўна, Немец Маргарыта Андрэеўна, Ніканчук Наталля Валянцінаўна, Радчанка Алена Раманаўна, Савіч Валерыя Аляксандраўна, Саламевіч Святлана Уладзіміраўна, Салдатава Яўгенія Сяргееўна, Сіліч Варвара Андрэеўна, Сляднёва Вікторыя Ігараўна, Томашаў Васіль Сяргеевіч, Турчын Лілія Мікалаеўна, Хацкевіч Аксана Яўгеньеўна, Хмель Аліна Анатольеўна, Хутко Карына Аляксандраўна, Церахава Анастасія Аляксандраўна, Цімашэнка Ксенія Русланаўна, Цішчанка Ганна Міхайлаўна, Цягушава Ганна Аляксандраўна, Чаркасава Аляксандра Васільеўна, Шалаеў Віталій Сцяпанавіч, Шнырко Дзмітрый Яўгеньевіч, Шынкарэнка Маргарыта Аляксандраўна.

«Краязнаўчымі сцежкамі»: Літвінава Ларыса Васільеўна, Кендыш Яўгенія Ігараўна, Мірошнікава Таццяна Уладзіміраўна, Хаванская Надзея Аляксееўна, Аўсіевіч Алена Дзмітрыеўна, Бобрык Ніна Уладзіміраўна, Брэшчанка Аляксандра Андрэеўна, Бязмен Наталля Васільеўна, Ваньковіч Ірына Станіславаўна, Жывушка Ульяна Віктараўна, Зубрыцкая Ганна Вадзімаўна, Лакісаў Мікіта Іванавіч, Марчанка Валянціна Аляксандраўна, Палын Ганна Уладзіміраўна, Раманава Вольга Анатольеўна, Ціхановіч Ангеліна Анатольеўна, Антропава Юлія Аляксееўна, Трафімава Галіна Уладзіміраўна, Хацько Ірына Рыгораўна, Кароль Лілія Станіславаўна, Марчук Святлана Іонаўна.

«Мова маёй зямлі (мясцовыя народныя гаворкі, геаграфічныя назвы, асабовыя імёны)»: Дударава Надзея Аляксандраўна, Лазіцкая Галіна Іосіфаўна, Бязносава Таццяна Мікалаеўна, Чыгрына Галіна Васільеўна, Серафімчык Паліна Аляксандраўна, Анацка Ксенія Мікалаеўна, Калодзіч Дар’я Паўлаўна, Каткавец Кірыл Віктаравіч, Васько Ксенія Аляксандраўна, Кудлаш Вікторыя Іванаўна, Аддзел бібліятэчнага маркетынгу (ДУК “Астравецкая раённая бібліятэка”), Хадасевіч Тамара Аркадзьеўна, Бабоўская Аксана Анатольеўна, Капыльская Кацярына Васільеўна, Сушко Дар’я Алегаўна, Шчэрба Вікторыя Андрэеўна, Шчаржэня Надзея Іванаўна, Леанчук Ксенія Аляксандраўна, Гардзей Максім Яўгенавіч, Тухто Аляксандра Дзмітрыеўна, Салтанава Тамара Сяргееўна, Зелянко Сяргей Віктаравіч, Маркава Ларыса Уладзіміраўна, Каткоўскіс Вольга Станіславаўна, Рэкун Вікторыя Валер’еўна, Бутурля Наталля Іосіфаўна, Гардзіёнак Ульяна Аляксандраўна, Зубрэй Лізавета Сяргееўна, Федаровіч Ксенія Мікалаеўна, Бралін Мікіта Канстанцінавіч, Іванашка Мілена Дзмітрыеўна, Іскрык Глеб Сяргеевіч, Жарнасек Анастасія Уладзіміраўна, Гарбузава Аліна Раманаўна, Несцерава Ксенія Сяргееўна, Максіменка Дзіяна Аляксандраўна, Лягеза Марыя Аляксандраўна, Шулепаў Раман Яўгенавіч, Літвінаў Ілля Аляксандравіч.

«Выяўленчае мастацтва»: Паўлоўская Аліна Ігараўна, Базыкін Юрый Аляксандравіч, Кепець Марына Ігараўна, Каласоўская Мілана Аляксандраўна, Іваніцкі Сяргей Георгіевіч, Шчэцька Мілана Аляксандраўна, Гамза Дар'я Аляксандраўна, Голубева Таццяна Уладзіміраўна, Назараў Сяргей Міхайлавіч, Канавалава Софія Уладзіславаўна, Юневiч Ганна Вiтальеўна, Сергіевіч Руфіна Віктараўна, Зыгмантовіч Юлія Сяргееўна, Чагарава Маргарыта Арцёмаўна, Лебядзевіч Ульяна Андрэеўна, Пячкоўская Караліна Іванаўна, Трухан Дар’я Яўгеньеўна, Цяслова Ірына Васільеўна, Навіцкая Ніна Пятроўна, Басава Любоў Фёдараўна, Паўлоўская Ларыса Яўгеньеўна, Муркіна Марыя Юр'еўна, Васільеў Павел Аляксеевіч, Цімашэнка Юлія Анатольеўна, Шухман Віталь Уладзіміравіч, Антаненка Маргарыта Сяргееўна, Шэвалдзіна Аляксандра Ігараўна, Канчаленка Вераніка Віктараўна, Кутас Эвеліна Паўлаўна, Варанкова Варвара Аляксандраўна, Атвагіна Марта Аляксееўна, Аўсіенка Кацярына Аляксандраўна, Вінаградава Аліна Аляксандраўна, Корх Паліна Яўгеньеўна, Крыцкая Вераніка Паўлаўна, Пятрова Варвара Дзянісаўна, Чырко Максім Дзянісавіч.

«Фота- і відэавідарысы»: Котаў Яўген Уладзіміравіч, Васільева Дар’я Сяргееўна, Кушнярова Ірына Аляксандраўна, Горскіна Ганна Аляксандраўна, Гузяева Дар’я Максімаўна, Лобава Арына Сяргееўна, Семіход Марыя Аляксандраўна, Канавалава Маргарыта Сяргееўна, Кажадуб Яўгеній Валер’евіч, Антоненка Маргарыта Сяргееўна, Солтан Андрэй Сяргеевіч, Гулін Юлія Аляксееўна, Зікрацкая Кацярына Сяргееўна, Дземядзюк Раман Віктаравіч, Шкута Анастасія Яўгеньеўна, Калько Таццяна Андрэеўна, Задунайская Іраіда Іванаўна, Мялешка Глеб Віктаравіч, Бякрэнь Юльяна Васільеўна, Царова Алеся Аляксандраўна, Цішкевіч Наталля Мікалаеўна, Багамазаў Ігар Міхайлавіч, Баравік Максім Дзмітрыевіч.

«Творы народных майстроў»: Чылінгаран Хачык Арташавіч, Аляксееў Андрэй Аляксандравіч, Бярозка Маргарыта Мікалаеўна, Буйноўская Яна Станіславаўна, Волкава Ганна Уладзіміраўна, Кавалевіч Ксенія Паўлаўна, Кутузава Галіна Міхайлаўна, Аўчыннікава Соф’я Аляксееўна, Петух Таццяна Мікалаеўна, Прыбіткова Анастасія Раманаўна, Цімохін Пётр Вячаслававіч, Шынкарова Таццяна Васільеўна.

Выказваем удзячнасць усім удзельнікам конкурсу! Пераможцы атрымаюць узнагароды (дыпломы і прызы), а ўсе ўдзельнікі – сертыфікаты Удзельнікаў Конкурсу.


3.09.2021

Вышел 30 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 30 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2021. – 418 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 30 выпуск.


29.06.2021

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что на странице сайта Конференции 2021 года появились новые, актуальные конференции.


28.04.2021

НАН объявила конкурс творческих работ, посвященных Году народного единства

Национальная академия наук Беларуси объявляет Республиканский конкурс творческих работ, посвященный Году народного единства (далее - Конкурс).

Положение о Конкурсе (pdf-файл).

Конкурс направлен на консолидацию белорусского общества и укрепление национального единства, формирование чувства гордости за героическое прошлое и славное настоящее, поддержку талантливых творческих людей, популяризацию истории и культуры Беларуси.

Номинации Конкурса творческих работ, направленных на отражение единства народа:
- «Песни нашей земли»
- «Стихи и рассказы о своей земле»
- «Краеведческие тропы»
- «Язык моей страны (местные диалекты, географические названия, личные имена)»
- «Изобразительное искусство»
- «Фото и видео изображения»
- «Произведения народных мастеров»

К участию в конкурсе приглашаются творческие люди, любители и профессионалы (ученые, писатели, журналисты, художники, композиторы, скульпторы, фотографы, мастера народных промыслов), а также учителя, школьники и студенты, работы которых воплощают идеи национального единства, общественного согласия и общественного взаимопонимания.

ЗАЯВКИ об участии в конкурсе и Конкурсные РАБОТЫ принимаются до 1 октября 2021 г.
по e-mail: skaryna2017@gmail.com, а также по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганава, 1, корп. 2.

Контактный телефон, факс: +375-17 270-18-81

Победители каждой номинации награждаются дипломами, памятными символами Конкурса.

Положение о Конкурсе (pdf-файл).

Общая информация о Конкурсе

1. К участию в Конкурсе принимаются работы на белорусском или русском языках.
2. Одна и та же работа не может быть представлена в разных номинациях.
3. От каждого участника в каждую номинацию принимается не более одной работы.
4. Для участия в Конкурсе подаются следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе (заполняется согласно Приложению 1);
- конкурсная работа, претендующая на соответствующую номинацию (оформляется согласно Приложению 2);
- краткое описание номинированной (конкурсной) работы (не более 500 знаков).
5. Заявки, поданные с нарушением требований, к участию в Конкурсе не принимаются.
6. Экспертиза конкурсных работ и определение победителей проводится с 1 октября по 5 декабря 2021 года.
7. Победители конкурса определяются экспертной комиссией и жюри.
8. Состав экспертной комиссии и жюри утверждается организаторами конкурса.
9. Решения экспертной комиссии и жюри считаются действительными, если на заседании присутствовало две трети их членов. Решения принимаются голосованием (решением - открытым или тайным) простым большинством голосов членов. По результатам работы счетная комиссия составляет отчет.
10. Решение жюри окончательно и пересмотру не подлежит.
11. Итоги конкурса будут объявлены не позднее 25 декабря 2021 года.
12. Результаты конкурса публикуются на официальных сайтах его организаторов.

Положение о Конкурсе (pdf-файл).

Приложение 1

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе, посвященном Году народного единства

1. Фамилия
2. Имя 
3. Отчество (при наличии)
4. Место работы (учебы)
5. Должность
6. Адрес регистрации
7. Телефон (+ код города)
8. Электронная почта
9. Домашний адрес (по месту проживания)
10. Номинация
11. Название работы

Приложение 2

Требования к оформлению работ

Работы, участвующие в номинации «Язык моей страны (местные диалекты, географические названия, личные имена)», оформляются в виде статей на белорусском или русском языке.
Требования к оформлению конкурсной работы: междустрочный интервал – одинарный; текстовый редактор – Microsoft Word, шрифт – Times New Roman, кегль – 14 пт.

Работы, участвующие в номинации «Песни нашей земли», должны быть представлены в виде аудио- (формат mp3) или видеозаписи (формат mp4, avi).

Работы, участвующие в номинациях «Изобразительное искусство» и " Произведения народных мастеров", должны быть представлены в виде фотографий (в формате jpg, не менее 1200 ppx по длинной стороне):
- в случае живописных и графических произведений - общее фото и фото нескольких фрагментов;
- в случае объемных произведений - виды с разных сторон (ракурсов), дающих представление об объемной форме, и фрагменты наиболее важных деталей;
- в случае текстиля - фото лицевой и изнаночной стороны и фрагменты наиболее важных деталей.
Должны быть указаны размер произведений, материал и техника исполнения, время создания.

Работы, участвующие в номинации «Фото- и видеоизображения», должны быть представлены в виде фото (в формате jpg, не менее 1500 ppx по длинной стороне) или видеоролика длиною до 5 минут (формат mp4, avi).

Произведения, участвующие в номинациях «Стихи и рассказы о своей земле», «Краеведческие тропы», должны быть выполнены в виде стихотворных и прозаических произведений на белорусском или русском языках. Требования к оформлению конкурсной работы: межстрочный интервал - одинарный; текстовый редактор - Microsoft Word, шрифт - Times New Roman, размер - 14 пт.

Положение о Конкурсе (pdf-файл).


2.03.2021

Вышел 29 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 29 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2021. – 516 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 29 выпуск.


26.02.2021

У шэрагу навуковых і інфармацыйных мерапрыемстваў, падрыхтаваных і праведзеных супрацоўнікамі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, асаблівае месца заняла Рэспубліканская дыктоўка па беларускай мове, якая адбылася 19 лютага 2021 г.
Мерапрыемства было асветлена ў сродках масавай інфармацыі (тэлерадыёкампанія “МИР”, тэлеканалы АНТ і СТБ).
Сюжэт пра дыктоўку, зняты тэлерадыёкампаніяй “МИР”, можна паглядзець па спасылцы: https://youtu.be/6jFzAT8_ntc

 

У рамках мерапрыемстваў Школы юнага лінгвіста, прымеркаваных да Тыдня роднай мовы, была праведзена гульня-віктарына па старабеларускай лексіцы “Моўная скарбонка” з выхаванцамі тэатральнай майстэрні “SOFFIT”.
Мерапрыемства адбылося 16 лютага 2021 г. і атрымала асвятленне ў СМІ. Сюжэт, зняты тэлеканалам “Беларусь 3” для перадачы “Навіны культуры”, можна паглядзець па спасылцы: https://www.youtube.com/watch?v=y4F1EODxBJI


9.02.2021

ПЛАН
мерапрыемстваў, прысвечаных Міжнароднаму дню роднай мовы
і 160-годдзю акадэміка Яўхіма Карскага

Міжнародны дзень роднай мовы – штогадовае свята, заснаванае ў 2000 годзе рашэннем Генеральнай сесіі ЮНЕСКА. Галоўная мэта гэтага свята – захаванне моўнай і культурнай шматстайнасці ў свеце, падтрыманне нацыянальных моў і культур, а таксама забеспячэнне права кожнага грамадзяніна карыстацца роднай мовай.

з 9-га па 19-га лютага 2021 г.

Прэзентацыі дакументальнага фільма “Гаворкі Беларусі”, створанага па сцэнарыі В.А.Шклярыка, старшага навуковага супрацоўніка аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі філіяла “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, пры падтрымцы кампаній А1 і Onliner. Паказы стужкі запланаваны ва ўніверсітэтах Мазыра, Гомеля, Магілёва, Віцебска, Гродна і Брэста, у сталічных БДУ і БДПУ.
У фільме расказваецца пра дыялектныя згрупаванні гаворак беларускай мовы і іх адметныя рысы.

Інтэрв’ю дырэктара філіяла “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ”Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі Капылова І.Л. з нагоды Міжнароднага дня роднай мовы (тэлеканалы АНТ, Першы нацыянальны канал, БТ-3, СТБ; Першы нацыянальны канал радыё, канал “Культура”; газета “Звязда”, “Літаратура і мастацтва”).

Выступленні супрацоўнікаў філіяла “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа”Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ў рэспубліканскіх СМІ.

Публікацыя ў газеце “Навука” навукова-папулярнага артыкула “Акадэмічная мовазнаўчая навука – школе”.

Публікацыя ў газеце “Навука” навукова-папулярнага артыкула “Акадэмічная мовазнаўчая навука – вытворчасці”.

15 лютага 2021 г. (панядзелак)


14.30

Круглы стол “Акадэмік Яўхім Карскі – заснавальнік беларускага навуковага мовазнаўства і літаратуразнаўства, этнограф, фалькларыст, палеограф”. Да 160-годдзя вучонага і 100-годдзя Інбелкульта (Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі, вул. Сурганава, д. 15).

16 лютага 2021 г. (аўторак)


11.00

Прэзентацыя кнігі “Шкляр Г.З. Выбраныя працы. Моўнаяспадчына (Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі, вул.Сурганава, д. 15).

Кніга "Шкляр Г.З. Выбраныя працы. Моўная спадчына" - гэта комплекснае выданне, якое ўключае асобныя працы выбітнага мовазнаўцы Г.З. Шкляра, які працаваў у Акадэміі навук Беларускай ССР ў 30-я гады ХХ ст., а таксама публікацыі ў галіне рускай мовы. У кнізе змяшчаюцца звесткі, прысвечаныя жыццю і навуковай дзейнасці гэтага даследчыка. Асаблівая ўвага надаецца яго працы ў Беларусі ў час станаўлення нацыянальнай навукі.

14.30

Круглы стол “Беларуская мова ў кітабах” (Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі, вул. Сурганава, д. 15).

20.00

У рамках мерапрыемстваў Школы юнага лінгвіста будзе праведзена гульня-віктарына па старабеларускай лексіцы “Моўная скарбонка” з выхаванцамі тэатральнай майстэрні “Sofit” (вул. Валгаградская 34/4).

17 лютага 2021 г. (серада)


10.00

Удзел дырэктара філіяла “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ”Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі І.Л.Капылова і дырэктара філіяла “Інстытут  літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ”Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі" І.В.Саверчанкі ў прэс-канферэнцыі Захаванне беларускай мовы як галоўнага атрыбута нацыі і дзяржавы. Уплыў глабалізацыі на стан мовы”(Прэс-цэнтр РУП “Дом прэсы”, вул. Б.Хмяльніцкага, 10а, канферэнц-зала (2-і паверх)).

15.00

У рамках мерапрыемстваў Школы юнага лінгвіста адбудзецца сустрэча з вучнямі, настаўнікамі і дырэктарам гімназіі № 73 г. Мінска (філіял “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вул. Сурганава, д.1, корп. 2, пак. 302).

15.30

Навукова-практычны семінар для вучняў і настаўнікаў на тэму “Выкарыстанне сучасных інфармацыйных тэхналогіі пры вывучэнні беларускай мовы” (філіял “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вул. Сурганава, д.1, корп. 2, пак. 302).

15.45

У рамках мерапрыемстваў Школы юнага лінгвіста будзе праведзена гульня-віктарына па фразеалогіі і безэквівалентнай лексіцы (філіял “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вул. Сурганава, д.1, корп. 2, пак. 302).

18 лютага 2021 г. (чацвер)


11.00

Сустрэча з беларускімі і замежнымі студэнтамі Беларускага нацыянальнага тэхнічнага ўніверсітэта. Тэмы сустрэчы: “Па старонках беларускай кнігі”; “Беларуская мова – дзяржаўная мова Рэспублікі Беларусь” (пр. Незалежнасці, 65).

13.00

У рамках мерапрыемстваў Школы юнага лінгвіста - Трэці адкрыты конкурс апавядальнікаў беларускай народнай прозы “Кацігарошак” (дзяржаўная ўстанова адукацыі “Цэнтр дадатковай адукацыі дзяцей і моладзі “Ветразь” г. Мінска”, вул. Чкалава, 1/4).

14.30

Прэзентыцыя электроннага перавыдання класічнай працы Івана Насовіча “Словарь белорусского наречия” (Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі, вул. Сурганава, д. 15).

Электроннае перавыданне класічнай працы Івана Насовіча «Словарь белорусского наречия» (СПб., 1870) – галоўнай крыніцы слоўнікаў беларускай мовы канца ХІХ – першай паловы ХХ ст. – утрымлівае арыгінальны і асучаснены рэестр, арыгінальны тэкст і дадаткі; дапоўнена матэрыяламі крытычнага, біяграфічнага і бібліяграфічнага характару. Выданне забяспечана магчымасцю пошуку па тэксце і па ключавых словах, падабраных да аўтарскіх рускамоўных дэфініцый. Адрасавана мовазнаўцам, гісторыкам, этнографам, фалькларыстам і ўсім, хто цікавіцца беларускім словам.

19 лютага 2021 г. (пятніца)


10.00

Прэзентацыя дакументальнага фільма “Гаворкі Беларусі”, створанага па сцэнарыі В.А.Шклярыка, старшага навуковага супрацоўніка аддзела дыялекталогіі і лінгвагеаграфіі філіяла “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа ”Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, пры падтрымцы кампаній А1 і Onliner (філіял “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вул. Сурганава, д.1, корп. 2, пак. 1110-1112).

13.00 – 14.00

Рэспубліканская дыктоўка па беларускай мове(Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі, вул. Сурганава, д. 15).

Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі і Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі запрашаюць прыняць удзел у Рэспубліканскай дыктоўцы па беларускай мове, прымеркаванай да Міжнароднага дня роднай мовы.

Дыктоўка адбудзецца 19 лютага 2021 г. з 13:00 да 14:00 у рэжыме анлайн (ZOOM).

Для ўдзелу ў мерапрыемстве неабходна прайсці рэгістрацыю (да 17 лютага ўключна) па спасылцы https://forms.gle/jvQPr2mpsipe5M8t9 .

Звяртаем вашу ўвагу, што колькасць месцаў абмежаваная.

Пасля рэгістрацыі вы атрымаеце больш падрабязную інфармацыю.

Будзем рады бачыць вас сярод удзельнікаў нашага мерапрыемства!

З Аргкамітэтам можна звязацца праз e-mail: dyktouka21@gmail.com

15.00

У рамках мерапрыемстваў Школы юнага лінгвіста лекцыя “Гісторыя фарміравання беларускай мовы” для вучняў 8В класа СШ № 26 (вул. Льва Сапегі, д. 15).

22 лютага 2021 г. (панядзелак)


15.00

Круглы стол Стварэнне беларускамоўнай заканадаўчай базы як фактар гарманічнага развіцця грамадства“ (філіял “Інстытут мовазнаўства імя Якуба Коласа” Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі, вул. Сурганава, д.1, корп. 2, пак. 302).

 


15.01.2021

Вышел сборник материалов X Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (12 - 13 сентября 2019 года). Скачать сборник.

Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 2 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2021. – 754 с.
ISBN 978-985-552-934-8.

Содержание здесь.


Архив 2020 года

31.12.2020

Издания сотрудников Центра за 2020 год (подробнее)

Адлюстраванне сучаснай Беларусі ў мастацкай літаратуры: зб. навук. арт. / уклад. Н. В. Якавенка; навук. рэд. І. В. Саверчанка; рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 157 с.

Бандарчык, В. К. Выбраныя працы па гістарыяграфіі паходжання і этнічнай гісторыі беларусаў: да 100-гадовага юбілею / В. К. Бандарчык; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы; уклад.: А. У. Гурко, С. У. Грунтоў. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 429 с.: [3] л. іл.

Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: сацыяльны вопыт і перспектывы: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: В.У.Міцкевіч, І. У. Ялынцава. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 192 с.

Віцязь, С. П. Даследчыкі археалагічных старажытнасцей Беларусі: біябібліяграфічны даведнік / С. П. Віцязь, В. У. Мядзведзева, Л. У. Дучыц. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 504 с., [8] л. іл.

Вобразы Вялікай Айчыннай вайны ў культуры і мастацтве Беларусі: да 75-годдзя Перамогі / Нац. акад. навук Беларусі; рэдкал.: А. І. Лакотка [і інш.]. - Мінск: Беларуская навука, 2020. – 296 с.

Выбраныя працы. Моўная спадчына / Г. З. Шкляр ; уклад.: В. М. Курцова [і інш.] ; навук. рэд.: В. М. Курцова, Н. С.Ганцоўская. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 259 с.

Габрусь, Т. В. Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі / Т. В. Габрусь. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 318 с.: іл.

Граница, идентичность, культура: этнография белорусско-российского пограничья: коллективная монография / отв. ред. Р.А. Григорьева, Н.Г. Деметер, А.В. Гурко / Ин-т этнологии и антропологии РАН; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАНБ. – М.: ИЭА РАН, 2020. – 360 с.

Костюкович, М.Г. Детский сеанс : долгая счастливая история белорусского игрового кино для детей / М. Костюкович. - Минск: Медисонт, 2020. - 436, [2] с. : ил., портр. ; 23 см.

Кулуарамі творчай майстэрні Івана Навуменкі / С. С. Лаўшук [і інш.]; навук. рэд.: А. А. Манкевіч; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 335 с.

Масленіца. Абрад. Песні. Напевы / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; уклад., уступ. арт. : А. І. Ляшкевіч, В.М. Прыбылова ; навук. рэд. Т. В. Валодзіна. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 815 с., нот. іл. – (Беларуская народная творчасць:БНТ).

Миссия выполнима – 2: Перспективы изучения фольклора: взгляд из Беларуси и Эстонии / сост. : Татьяна Володина, Маре Кыйва. – Минск : Беларуская навука, 2020. – 402 с. : ил.

Мушынскі, М. І. Летапіс жыцця і творчасці Івана Пятровіча Шамякіна / М. І. Мушынскі; навук. рэд. І. В. Саверчанка; прадмова Т. С. Голуб. — Мінск: Беларуская навука, 2020. — 683 с.

Ненадавец, Я. А. «Жужнела пчолка, жужнела…» / Я. А. Ненадавец, А. М. Ненадавец. – Мінск : Беларуская навука, 2020. – 255 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Ненадавец, А. М. «Забілі зайца, не забілі…» / А.М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 310 с.: іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Ненадавец, А. М. Лавіся, рыбка, вялікая і малая / А. М. Ненадавец, Я. А. Ненадавец. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 287 с.: іл.

Русско-белорусский толковый словарь по металлургии и литейному производству / Национальная академия наук Беларуси [и др.]; сост.: В. А. Ковтун [и др.]; под общ. ред. Ю. М. Плескачевского. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 739 с.

Смольскі, Р. Б. Гісторыя тэатра Беларусі ХХ-ХХІ стагоддзя : вучэбны дапаможнік / Р.Б. Смольскі. - Мінск: Вышэйшая школа, 2020. - 350 с.

Тафсіры, кітабы і хамаілы з прыватных кнігазбораў Беларусі: каталог / склад. М. У. Тарэлка. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 203 с.

Філаматы і філарэты: творчы лёс пакалення ў гісторыі і сучаснасці (да 200-годдзя ўтварэння таварыства): зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: І. Л. Капылоў, І. Э. Багдановіч; адк. рэд. В. У. Міцкевіч. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 307 с. – (Беларусіка = Albaruthenica; кн. 39).

Хурсан, Т. І. Стараабраднікі Беларусі: мінулае і сучаснасць / Т. І. Хурсан; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 175 с.: іл. – (Свет вачамі этнолага).

Шкляр, Г. З. Выбраныя працы. Моўная спадчына / Г. З. Шкляр; уклад.: В. М. Курцова [і інш.]; навук. рэд.: В. М. Курцова, Н. С. Ганцоўская. – Мінск: Беларуская навука, 2020. – 259 с.

Этнокультурные процессы Западного Полесья (Брестчины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы. – Минск: Беларуская навука, 2020. – 621 с.: ил.


17.12.2020

Вышел 28 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 28 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2020. – 444 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 28 выпуск.


27.10.2020

ВЕСНІК БЕЛАРУСКАЙ ЭТНАГРАФІІ, ЭТНАЛОГІІ І АНТРАПАЛОГІІ

Шаноўныя калегі! Мы прадстаўляем вашай увазе новы часопіс. Гэта — першае навуковае перыядычнае выданне, якое прысвечана актуальным пытанням беларускага і сусветнага народазнаўства. Мы мяркуем на старонках гэтага спецыялізаванага часопіса публікаваць артыкулы, у якіх будуць разглядацца праблемы матэрыяльнай, духоўнай, сацыяльнай культуры насельніцтва Беларусі і беларускай дыяспары; асаблівасці этнакультурных працэсаў гісторыка-этнаграфічных рэгіёнаў краіны; новыя этнічныя групы і праблемы іх этнакультурнай адаптацыі ў Беларусі. Пэўнае месца зоймуць пытанні метадалогіі і тэорыі этналогіі, методыка і вынікі палявых даследаванняў. Новы часопіс адкрыты для такіх тэм, як этнагенез і этнічная гісторыя насельніцтва Беларусі, этнічныя працэсы, этнарэлігіязнаўства, этнапаліталогія, этнасацыялогія і інш. У часопісе будзе змяшчацца інфармацыя аб найбольш значных падзеях у навуковым жыцці і аб юбілейных датах вядомых навукоўцаў. Часопіс будзе выдавацца два разы ў год на беларускай і рускай мовах.
У выданні прапанаваны рубрыкі па тэарэтычных пытаннях, палявых даследаваннях; тэматычныя блокі артыкулаў па матэрыяльнай, сацыяльнай і духоўнай культуры, па гістарыяграфіі, рэцэнзіі; артыкулы па юбілейнай тэматыцы. Выданне разлічана на этнографаў, этнолагаў, антраполагаў, гісторыкаў, краязнаўцаў, выкладчыкаў, аспірантаў, магістрантаў, студэнтаў.
Запрашаем калег да супрацоўніцтва. З задавальненнем прымаем прапановы па зместу і фармату новага выдання.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ

Бялявіна В.М., Гурко А.Вікт., Гурко А.У. (галоўны рэдактар), Ізергіна А.М. (адказны сакратар), Каспяровіч Г.І., Квілінкова Е.М., Лакотка А.І., Марфіна В.У., Навагродскі Т.А., Ракава Л.В., Шэйбак В.В.

Требования к публикации в сборнике “Веснік беларускай этнаграфіі, этналогіі і антрапалогіі”


12.10.2020

ПРЕСС-РЕЛИЗ
МЕЖДУНАРОДНОГО СИМПОЗИУМА
«СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЯСЕНИЯ И ИСКУССТВО:
ПАМЯТИ СОБЫТИЙ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ»

15 октября 2020 г. в конференц-зале Национальной академии наук Беларуси (пр. Независимости, д. 66, 216 каб.) откроется Международный симпозиум «Социальные потрясения и искусство: памяти событий Второй Мировой войны».
В центре внимания симпозиума состояние культуры и искусства в период социальных катастроф, меняющийся в поколениях и отраженный в искусстве взгляд на трагические события истории, артефакты, возникшие в период военных действий и после них. Ученые обсудят такие актуальные для современного искусствоведения аспекты, как языки искусства и война; гуманитарная наука в период глобальных социальных потрясений; традиционная культура и искусство как фактор выживания в эпоху социальных катастроф; образ войны в пространстве медиакультуры; политтехнологии и искусство и др.
В научной программе симпозиума планируются выступления ученых-киноведов, этномузыковедов, музыковедов, историков, философов, филологов из Беларуси, России, Абхазии, Казахстана.
Организаторы симпозиума – Национальная академия наук Беларуси, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси»); Министерство культуры Российской Федерации, Российский институт истории искусств, сектор инструментоведения.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе Международного симпозиума «Социальные потрясения и искусство: памяти событий Второй Мировой войны».


20.05.2020

Вышел сборник материалов IX Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (13 - 14 сентября 2018 года).

Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў : зб. навук. арт. Вып. 1 / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культу-ры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2020. – 720 с.
ISBN 978-985-552-897-6.

Содержание здесь...

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


11.03.2020

Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им.К.Крапивы
Государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» совместно с Управлением культуры Могилевского областного исполнительного комитета,
Учреждением культуры «Могилевский областной краеведческий музей
имени Е.Р. Романова» проводят Международную научно-практическую конференцию «Жизнь и творческое наследие А.С. Дембовецкого (к 180-летию со дня рождения)».

Александр Станиславович Дембовецкий является одной из ярких личностей, оставивших заметный след в истории, культуре, науке не только Могилёвщины, но Беларуси в целом. В период с 1872 по 1893 годы, когда  он занимал пост могилевского губернатора в Могилёве, были построены здания, создавшие современный архитектурный облик Могилёва. Открыты театр, реальное училище, фельдшерские школы, сельские больницы. К началу 1890-х губерния по проценту охвата крестьянских детей начальными формами церковноприходского обучения оказалась на 3-м месте в Российской империи. Экономический уровень Могилёвской губернии заметно возрос.
Обладая научным складом ума, А.С.Дембовецкий приложил значительные усилия по изучению, анализу и обобщению сведений о Поднепровье. Он стал организатором создания уникального труда «Опыт описания Могилевской губернии», равного которому не было даже в Санкт-Петербурге и Москве.
Обсуждению жизненного пути и творческого наследия А.С. Дембовецкого посвящена данная конференция. Участники конференции обсудят проблемы эволюции материальной и духовной культуры Белорусского Поднепровья. Рассмотрят вопросы межэтнических и межконфессиональных отношений. Уделят внимание теоретико-методологическим проблемам современной белорусской этнологии и смежных с ней дисциплин, определят перспективы региональных и локальных исследований в сфере этнической культуры.
В конференции примут участие более 50 ученых из Беларуси, России и Украины (в их числе 17 докторов наук и 21 кандидат наук), представляющих ведущие научные учреждения Беларуси, России, Украины.
Участники и гости конференции смогут познакомиться с экспозицией Могилевского областного краеведческого музея и его филиала – отдела этнографии.
Рабочие языки конференции: белорусский, русский. Открытие конференции состоится в здании Могилевского областного краеведческого музея имени Е.Р. Романова (Советская пл., 1 г. Могилев) в 11.00 13 марта 2020 г.
Тел. для справок +375(29)5536114 Вадим Викторович Шейбак
+375 222 64-01-20 (Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р. Романова)
konf2020@yandex.ru

Скачать программу конференции.


26.02.2020

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что на странице сайта Конференции 2020 года появились новые, актуальные конференции.


5.02.2020

Издания сотрудников Центра за 2019 год (подробнее)

Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 21 лютага 2018 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; рэдкал.: С. Л. Гаранін (адк. рэд.), І. У. Будзько, Т. В. Пятрова. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 315 с.

Голубева, В. К. Сінкрэтызм і нестандартная сінтагматыка прыслоўяў у паэтычным тэксце: (на матэрыяле беларускай і рускай паэзіі) / В. К. Голубева; навук. рэд. Т. М. Валынец. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 289 с.

Гурко, А. Викт. Этнические традиции национальной кухни Беларуси / А. Викт. Гур­ко, Л. В. Бохан, Н. С. Бункевич; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. – Минск: Беларуская наву­ка, 2019. – 254 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

Казка ў еўрапейскай прасторы: гісторыя і сучаснасць : матэрыя­ лы Міжнар. форуму даследчыкаў беларускай казкі (Мінск, 17–18 мая 2018 г.) / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры ; склад. Я. І. Грыневіч ; рэдкал.: А. І. Лакотка (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 303 с.

Канкарданс беларускай мовы XIX стагоддзя [Электронны рэсурс] / аўтар-складальнік Н. М. Сянкевіч. – Электронныя, тэкставыя даныя і праграма (314 Мб). – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 1 электронны аптычны дыск (CDR).

Костюкович, М. Г. Особенности сюжетосложения в игровом кино Беларуси / М. Г. Костюкович. – Минск : Беларуская навука, 2019. – 245 с.

Поэзия русского слова: антология современной русско-язычной поэзии Беларуси. В 2 т. Т. 1 / авторы проекта: Владимир Гниломедов, Микола Микулич; редкол.: В. В. Гниломедов [и др.]. – Минск: Беларуская навука, 2019. – 829 с. [36] л.

Плытніцтва: тэматычны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа; уклад. В. М. Курцова [і інш.]; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 297 с.: іл.

Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник научных статей / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания имени Якуба Коласа ; редкол.: И. Л. Копылов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2019. – Вып. 16. – 339 с.

Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі / Г. І. Каспяровіч [і інш] ; навук. рэд. Г. І. Каспяровіч. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 467 с.: іл.

Флікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом / Г. А. Флікоп-Світа; навук. рэд. Б. А. Лазука. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 365 с.: іл.

Французска-беларускі слоўнік прававой лексікі / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мова-ва імя Якуба Коласа; Мінскі дзярж. лінгвістычны ўн-т ; уклад. А. А. Завадская [і інш.] ; навук. рэд.: А. А. Завадская, Я. В. Волкава. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 413 с.

«Хадзі, сонейка, да нас…» = ‘‘……’’ = ‘‘Dear sun, please, come to us…’’ : (з народнапаэтычнай спадчыны) / аўт. ідэі, уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. А. І. Лакоткі ; пер. на кіт. Ван Цінфэнa, А. В. Раманоўскай ; пер. на англ. мову А. В. Раманоўскай, Ю. М. Шукала, Л. Болтана-Сміта ; маст.: В. А. Багнюк [і інш.]. — Мінск : Беларуская навука, 2019. — 183 с. : іл.

Шклярык, В. А. Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы / В. А. Шклярык ; навук. рэд. І. Л. Капылоў. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 196 с.

Этнические традиции национальной кухни Беларуси / А. Викт. Гур­ко, Л. В. Бохан, Н. С. Бункевич; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. – Минск: Беларуская наву­ка, 2019. – 254 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

Якавенка, Н. В. Мастацкі пераклад з роднасных моў у гісторыі беларускай літаратуры / Наталля Якавенка ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 357 с.


17.01.2020

Вышел 27 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 27 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2020. – 480 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 27 выпуск.

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


Архив 2019 года

26.11.2019

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», Учреждение культуры «Могилевский областной краеведческий музей имени Е.Р. Романова» приглашают вас принять участие в Международной научно-практической конференции «Жизнь и творческое наследие А.С. Дембовецкого (к 180-летию со дня рождения)». Конференция состоится 13 марта 2020 года в г. Могилеве. Скачать информационное письмо.


29.10.2019

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ, Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ приглашают вас принять участие в конференции  «95 лет белорусскому кино: история, современность, перспективы». Конференция состоится 12 декабря 2019 года  в г. Минске по адресу: ул. Сурганова, 1, корп. 2, ауд. 302. Начало конференции в 10.00. Скачать информационное письмо.


23.07.2019

Вышел 26 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 26 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2019. – 416 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 26 выпуск.

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


17.07.2019

Издания сотрудников Центра за первое полугодие 2019 года (подробнее)

Беларуская мова ў сакральнай сферы: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы Міжнар. навук. канф. (Мінск, 21 лютага 2018 г.) / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа ; рэдкал.: С. Л. Гаранін (адк. рэд.), І. У. Будзько, Т. В. Пятрова. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 315 с.

Голубева, В. К. Сінкрэтызм і нестандартная сінтагматыка прыслоўяў у паэтычным тэксце: (на матэрыяле беларускай і рускай паэзіі) / В. К. Голубева; навук. рэд. Т. М. Валынец. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 289 с.

Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium : сборник научных статей / Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т языкознания имени Якуба Коласа ; редкол.: И. Л. Копылов (гл. ред.) [и др.]. – Минск : Беларуская навука, 2019. – Вып. 16. – 339 с.

Традыцыі жывёлагадоўлі Беларусі / Г. І. Каспяровіч [і інш] ; навук. рэд. Г. І. Каспяровіч. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 467 с.: іл.

Флікоп-Світа, Г. А. Беларускі іканапіс ХVІ – першай паловы ХХ ст.: альбом / Г. А. Флікоп-Світа; навук. рэд. Б. А. Лазука. – Мінск: Беларуская навука, 2019. – 365 с.: іл.

Этнические традиции национальной кухни Беларуси / А. Викт. Гур­ко, Л. В. Бохан, Н. С. Бункевич; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит. – Минск: Беларуская наву­ка, 2019. – 254 с.: ил. – (Мир глазами этнолога).

Якавенка, Н. В. Мастацкі пераклад з роднасных моў у гісторыі беларускай літаратуры / Наталля Якавенка ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2019. – 357 с.


15.05.2019

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Международный научно-практический форум
«Художественное пространство Европы XIX–ХХ вв. и
Станислав Монюшко:  история,  современное состояние»

30–31 мая 2019 г. в Национальной академии наук Беларуси состоится Международный научно-практический форум, посвященный 200-летию со дня рождения классика польской и белорусской музыки Станислава Монюшко.
С. Монюшко родился 5 мая 1819 г. в фольварке Убель под Минском и большую часть жизни был связан по своей профессиональной деятельности с Минщиной и Виленщиной. В 1840–50-х гг. на Беларуси был поставлен ряд  музыкально-театральных произведений композитора, в минско-виленский период он достиг творческой зрелости как автор светской и духовной музыки разных жанров. С. Монюшко внес значительный вклад в музыкальную культуру разных народов и был хорошо известен в Польше, России, Литве и Украине как композитор, дирижер, педагог, органист, авторитетный музыкально-общественный деятель.
Целью Форума является установление творческих и научных контактов с ведущими зарубежными представителями науки, культуры и искусства, обсуждение перспективных научно-исследовательских и общественно-культурных проектов. Проблемное поле Форума широко и разнообразно, охватывает искусствоведческую, культурологическую, краеведческую, социологическую проблематику, актуальные научные вопросы, связанные с новыми ракурсами исследования творчества С. Монюшко, с изучением культуры Беларуси в европейском контексте, с увековечиванием памяти видных деятелей культуры и искусства в Республике Беларусь и мире.
Организаторы форума – Национальная академия наук Беларуси и государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» (филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси»). Форум проводится при поддержке Польского Института в Минске.
К участию в Форуме приглашены ведущие специалисты из Беларуси, Польши, Литвы и стран СНГ – Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан, Молдовы. Планируются выступления ученых из Польской академии наук, Ягеллонского университета, Университета Адама Мицкевича, Института исследований культуры Литвы, Вильнюсского университета, Российской академии наук, Российского национального музея музыки, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, Киевского национального университета культуры и искусств, Казахской национальной академии хореографии, Института культурного наследия (Республика Молдова) и др. Планируется более 100 участников.
Во время проведения Форума будут работать книжные выставки: выставка научных изданий ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», выставка отдела редких книг и рукописей Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа, посвященная 200-летию со дня рождения С. Монюшко. Магазин «Академкнига» представит научные издания, которые можно будет купить на книжной выставке-продаже. В качестве сопроводительного мероприятия Форума включено посещение Музея древнебелорусской культуры (ул. Сурганова, 1, корп. 2).
Самостоятельной частью программы Форума станет презентация документального фильма о Станиславе Монюшко («Белтелерадиокомпания», 2019) и концерт из произведений С. Монюшко минско-виленского периода творчества композитора в исполнении Музыкальной Капеллы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси. Презентация и концерт состоятся 30 мая 2019 г. в Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа (ул. Сурганова, 15), начало в 18.00.
Культурная программа второго дня Форума включает посещение памятных мест, связанных с жизнью и творчеством С. Монюшко и увековечиванием его памяти, в том числе посещение раздела экспозиции «Станислав Монюшко – деятель белорусской музыкальной культуры» (ГУ «Червенский районный краеведческий музей»).
Подведение итогов Форума состоится в «Музыкальной гостиной Станислава Монюшко» (г/п. Смиловичи, ул. Школьная, 11а).
Приглашаем всех желающих принять участие в работе Международного научно-практического форума «Художественное пространство Европы XIX–ХХ вв. и Станислав Монюшко:  история,  современное состояние».

Скачать Программу Форума.

Регистрация участников 30 мая 2019 г. в 9.00.
Открытие Форума в 10.00 в Малом конференц-зале Президиума Национальной академии наук Беларуси (пр-т. Независимости, д. 66; второй этаж).

Контактная информация: E-mail: moniuszko2019@tut.by


8.01.2019

Вышел 25 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 25 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Бела-русі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – 354 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 25 выпуск.

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


Архив 2018 года

31.12.2018

Издания сотрудников Центра за 2018 год (подробнее)

«Бегла ліска каля лесу блізка…»: (з народнапаэтычнай спадчыны) = ««Ran a fox to a forest close…»: (from folk-poetry heritage) / уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. А. І. Лакоткі. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 277, [1] с. : іл.

Белорусское концертно-исполнительское искусство современности: 1991-2016 / Т. Г. Мдивани [и др.] ; редкол.: А. И. Локотко, В. И. Жук, А. В. Гурко. — Минск : Беларуская навука, 2018. — 358 с.

Верещагина, А. В. Христианские праздники, обряды и таинства в Беларуси в прошлом и настоящем / А. В. Верещагина. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 351 с. : ил. – (Мир глазами этнолога).

Володина, Т. В. Русско-белорусский словарь сравнений / Т. В. Володина, В. М. Мокиенко. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 811 с.

Гарадніцкі, Я. А. Па абодва бакі тэксту: увасабленні, інтэрпрэтацыі / Я. А. Гарадніцкі. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 272 с.

Горбушина, И. Л. Исполнительская интерпретация фортепианного произведения: белорусский контекст / И. Л. Горбушина ; науч. ред. Т. Г. Мдивани. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 204 с.

Грыневіч, Я. І. Беларускія пазаабрадавыя лірычныя песні / Я. І. Грыневіч. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 226 с., [4] л. іл.

Зямлі, навекі блаславёнай: вершы супрацоўнікаў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі / уклад., рэд. В. А. Максімовіч ; іл. А. І. Лакоткі. – Мінск: Беларуская навука, 2018. – 327 с. : іл.

Калядка, С. У. Літаратуразнаўчая тэорыя паэтычнай эмоцыі / С. У. Калядка. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 350 с.

Локотко, А. И. Маршруты белорусского туризма: историко-культурные ландшафты Беларуси / А. И. Локотко. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 319 с.

Мовазнаўства. Літаратуразнаўства. Фалькларыстыка : XVI Міжнар. з’езд славістаў (Бялград, 19–27 жніўня 2018 г.): дакл. беларус. дэлегацыі / Нац. акад. навук Беларусі, Беларускі камітэт славістаў. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 429 с.

Народная проза Акцябршчыны / уклад., уступ. арт. А. М. Боганевай. Мінск : Беларуская навука, 2018. – 192 с. : іл. – (Фальклор нашага краю).

Песні Велеўшчыны ў запісах Міколы Залатухі : з электронным дадаткам / уклад., уступ. арт. і паказ. Т. В. Валодзінай ; запіс тэкстаў М. Залатухі ; падрыхт. аўдыядыска С. Лісіцы. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 247 с. : іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD=ROM). – (Фальклор нашага краю).

Прымаўкі ды прыказкі – мудрай мовы прывязкі: (з адвечнай мудрасці народнай) / уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. А. І. Лакоткі ; пер. на кіт. мову Ван Цінфэнa, А. В. Раманоўскай. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 135 с.

Сержпутоўскі, А. К. Палешукі-беларусы : этнаграфічны нарыс / пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова ; падрыхтоўка тэксту, іл. і паслясл. Алега Лысенкі. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 173 с.

Тяпкова, А. И. Местечки Беларуси. Этнологическое исследование / А. И. Тяпкова. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 189 с.

Цмыг, Г. П. Европейский хоровой концерт. История. Теория. Практика / Г. П. Цмыг. – Минск: Беларуская навука, 2018. – 412 с.

Цыхун, Г. А. Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў : выбраныя працы / Генадзь Цыхун ; уклад. Я. В. Волкава ; уступ. арт.: М. П. Антропаў, С. М. Запрудскі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2018. - 315 с.

Чарнова, К. А. Гімнаграфія праваслаўнага богаслужэння ў беларускай музычнай культуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя / К. А. Чарнова ; навук. рэд. Т. С. Якіменка. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 326 с. : іл.

Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі: гісторыя і сучаснасць / В. М. Ярмалінская ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 375 с.

Ярушэвіч, А. В. Расейска-беларускі слоўнік. Архіўная спадчына / А. В. Ярушэвіч ; уклад., уступ. арт. І. У. Галуза; навук. рэд. В. М. Курцова; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа, Нац. архіў Рэспублікі Беларусь. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 351 с.


12.12.2018

Новые издания в отечественной музыкальной науке
(пресс-релиз)

В юбилейный год, в год 90-летия Национальной академии наук Беларуси музыковедами Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси издано 5 содержательно интересных монографий.
В каждой из монографий впервые в отечественной музыкальной науке раскрываются разные грани композиторского творчества и концертного исполнительства, в частности, хорового жанра, находящегося у истоков музыки европейской академической традиции в его пролонгации к современной эпохе (Цмыг Г.П., Европейский хоровой концерт. История. Теория. Практика); храмовой богослужебной практики и гимнографии (Чернова Е.А., Гімнаграфія праваслаўнага богаслужэння ў беларускай музычнай культуры ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя); индивидуального композиторского стиля, репрезентирующего парадоксальную логику мышления (Копытько Н.А., Нонсенс в поэтике Виктора Копытько: «Шесть Двойных Терцетов на стихи Льюиса Кэрролла»); специфики исполнительской интерпретации музыки (Горбушина И.Л., Исполнительская интерпретация фортепианного произведения: белорусский контекст), а также национального концертного музицирования (в лице пианистов, органистов, исполнителей на народных и духовых инструментах, хоровых и оркестровых дирижеров), достигшего в период государственного суверенитета новых творческих вершин (Мдивани Т.Г., Цмыг Г.П., Савицкая О.П., Ювченко Н.А., Ничков Б.В. Белорусское концертно-исполнительское искусство современности: 1991 – 2016).
Каждая книга раскрывает неизведанные прежде страницы отечественного музыкального искусства в разных областях – композиторского и творчества, концертного исполнительства, гимнографии, а также музыкального фольклора. Книги отличает подлинно академическая глубина раскрытия темы, энциклопедичность знания, крепкий историко-теоретический базис. Тем самым музыковедами НАН Беларуси был внесен весомый вклад в белорусскую науку о музыке.
Все издания богато иллюстрированы и содержат ценный источниковедческий материал, предназначены для профессиональных музыкантов, любителей музыки, учреждений образования культуры и искусства, а также для исследователей гуманитарного профиля и просвещенного человека.

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что на странице сайта "Конференции 2019 года" появились новые, актуальные конференции. Перейти на страницу...


7.09.2018

IX Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств»

13-14 сентября 2018 г. в 10.00, в ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, д. 1, корп. 2) откроется 9-я ежегодная двухдневная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств».

Целью конференции является обсуждение роли научных исследований в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театроведения, музыки, фотографии, кино, экранных видов искусств в решении актуальных задач современной культуры; обсуждение актуальных проблем изучения этнокультурных традиций, фольклористики, антропологии;  поиск системных подходов к решению актуальных задач сохранения национальных культур  и историко-культурного наследия в условиях глобализации.

Организаторы конференции – Национальная академия наук Беларуси, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси».

К участию в конференции приглашены ведущие специалисты из Беларуси и стран СНГ – Российской Федерации, Украины, Республики Казахстан, Азербайджана, Молдовы, а также из КНР и Австрии. Планируются выступления ученых из Института этнологии и антропологии РАН, Института народоведения НАН Украины, Национальной академии наук Азербайджана, Академии Наук Молдовы, Института славистики Венского университета (Австрия), Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина, Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета, Уральского федерального университета, Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Российского этнографического музея, Киевского национального университета культуры и искусств, Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника, Казахского национального университета имени аль-Фараби и др.

В ходе проведения конференции магазин «Академкнига» представит научные издания, которые можно будет купить на книжной выставке-продаже. Также в качестве сопроводительных мероприятий включены: посещение Национального центра современного искусства: «Белорусское искусство 2-й половины ХХ – начала ХХІ вв.» (пр. Независимости, 47) и посещение Музея древнебелорусской культуры (ул. Сурганова, 1, корп. 2).
Приглашаем всех желающих принять участие в работе IX Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств».

ПОРЯДОК РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

 13 сентября (четверг)

Прибытие участников конференции

 Большой зал корпуса институтов Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси (ул. Сурганова, 1, корп. 2; второй этаж)

9.00 – 10.00 Регистрация участников.

Выставка-продажа научных изданий (магазин «Академкнига»).

Кинопоказ документальных фильмов из цикла «Белорусский народный календарь» (сценарист – Т. И. Кухаронак).

10.00 – 11.00 Открытие конференции.

11.00 – 13.00 Пленарное заседание.

13.00 – 14.00 Перерыв на обед.

14.30 – 17.00 Посещение Национального центра современного искусства: «Белорусское искусство 2-й половины ХХ – начала ХХІ в.» (пр. Независимости, 47).

14.00 – 15.30 Посещение Музея древнебелорусской культуры (ул. Сурганова, 1, корп. 2).

14 сентября (пятница)

В помещениях Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси (ул. Сурганова, 1, корп. 2)

9.00 – 12.30 Работа секций.

12.30 – 13.00 Перерыв на кофе и чай.

13.00 – 15.30 Работа секций.

15.30 – 16.30 Заключительное заседание. Подведение итогов.

17.00     Завершение  работы конференции. Отъезд участников.

Регламент: доклады – до 20 минут (пленарное заседание), выступления на секциях – 10 минут.
Основные языки конференции: белорусский, русский.


20.07.2018

Вышел 24 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 24 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – 448 с.
Содержание здесь.
ISSN 2221-9919

Скачать 24 выпуск.

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


10.07.2018

Издания сотрудников Центра за первое полугодие 2018 года (подробнее)

«Бегла ліска каля лесу блізка…»: (з народнапаэтычнай спадчыны) = ««Ran a fox to a forest close…»: (from folk-poetry heritage) / уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. А. І. Лакоткі. — Мінск : Беларуская навука, 2018. — 277, [1] с. : іл.

Гарадніцкі, Я. А. Па абодва бакі тэксту: увасабленні, інтэрпрэтацыі / Я. А. Гарадніцкі. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 272 с.

Горбушина, И. Л. Исполнительская интерпретация фортепианного произведения: белорусский контекст / И. Л. Горбушина ; науч. ред. Т. Г. Мдивани. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 204 с.

Народная проза Акцябршчыны / уклад., уступ. арт. А. М. Боганевай. Мінск : Беларуская навука, 2018. – 192 с. : іл. – (Фальклор нашага краю).

Песні Велеўшчыны ў запісах Міколы Залатухі : з электронным дадаткам / уклад., уступ. арт. і паказ. Т. В. Валодзінай ; запіс тэкстаў М. Залатухі ; падрыхт. аўдыядыска С. Лісіцы. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 247 с. : іл. + 1 электрон. апт. дыск (CD=ROM). – (Фальклор нашага краю).

Прымаўкі ды прыказкі – мудрай мовы прывязкі: (з адвечнай мудрасці народнай) / уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. А. І. Лакоткі ; пер. на кіт. мову Ван Цінфэнa, А. В. Раманоўскай. – 2-е выд. – Мінск : Беларуская навука, 2018. – 135 с.

Тяпкова, А. И. Местечки Беларуси. Этнологическое исследование / А. И. Тяпкова. – Минск : Беларуская навука, 2018. – 189 с.

Цыхун, Г. А. Прастора мовы. Моўныя сувязі. Гісторыя слоў : выбраныя працы / Генадзь Цыхун ; уклад. Я. В. Волкава ; уступ. арт.: М. П. Антропаў, С. М. Запрудскі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2018. - 315 с.


29.05.2018

Вышел сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (7 - 8 сентября 2017 года). Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VIII Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 7–8 верасня 2017 го-да) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2018. – 790 с.
ISBN 978-985-552-782-5.

Содержание здесь...

Скачать сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств».

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


16.05.2018

17-18 мая 2018 г. в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси (Минск, ул. Сурганова, 1, корп. 2, актовый зал, 2 этаж) состоится Международный форум исследователей белорусской сказки. Это масштабное мероприятие, включающее научную конференцию, круглый стол, выступления мастеров сказочного жанра. Организатор Форума – государственное научное учреждение “Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси”.

В Форуме примут участие ведущие исследователи сказочного эпоса из Беларуси, Эстонии, Российской Федерации, Украины и Болгарии, среди которых Президент Академии наук Абхазии Зураб Джотович Джопуа с докладом “Основные персонажи абхазских сказок о животных”, руководитель сектора “Балканская этнология” Болгарской академии наук Анастасова Екатерина Евгеньевна с докладом “Белорусская сказка в Болгарии", заведующая отделом нематериального культурного наследия Государственного Российского Дома народного творчества Варвара Евгеньевна Добровольская с докладом "Русские сказители в XXI веке”, заведующая научно-образовательной лабораторией региональных филологических исследований Псковского государственного университета Наталья Валентиновна Большакова с докладом “Псковская сказка в контексте темы детства в традиционной культуре”.

Программа (ул. Сурганова, 1, корп. 2, актовый зал, 2 этаж)

17 мая 2018 года

10.00 - фольклорный концерт
10.30 - открытие пленарнаго заседания
14.00 – выступят мастера сказочного жанра, носители традиции Софья Михайловна Коток из д. Пласток Любанского района, Людмила Федоровна Глухоторенко из д. Санюки Ельского района, Александр Николаевич Галковский из д.Судилы Климовичского района. Выступят также подражатели традиции. Пройдет презентация фольклорного сборника текстов из Любанского района “Сказка с былью наполовину”. В течение дня будет работать выставка детских рисунков по тематике Форума.

18 мая 2018 года

с 9.00 до 17.00 пройдут заседания секций конференции “Народная сказочная проза в европейском пространстве: архаическая традиция vs современная интерпретация” (ул. Сурганова, 1, корп. 2).

в 14.00 начнется круглый стол “Современная литературная сказка: между вымыслом и правдой”.

В конце мероприятия участники и гости будут иметь возможность познакомиться с “Калыханкай” – старейшей ежедневной вечерней детской передачей на Белорусском телевидении, первый выпуск которой вышел в свет в январе 1981 года.


31.01.2018

Вышел 23 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 23 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – 358 с.
Содержание здесь.
.ISSN 2221-9919

Скачать 23 выпуск.


Архив 2017 года

31.12.2017

Издания сотрудников Центра за 2017 год (подробнее)

Арфаэпічны слоўнік беларускай мовы / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.] ; уклад.: В. П. Русак [і інш.] ; рэдкал.: В. П. Русак, Ю. С. Гецэвіч, С. І. Лысы. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 757 с.

Балуненко, И. И. Архитектура современных православных храмов Беларуси: проблемы и перспективы развития / И. И. Балуненко. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 200 с.

Бірыла, М. В. Выбраныя працы / М. В. Бірыла; уклад.: Л. А. Ліхадзіеўская, В. П. Русак, Н. А. Чабатар; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск: Беларуская навука, 2017. – 542 с.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 37. Чорное – ящыкъ. Дадатак / склад. І. У. Будзько [і інш.] ; пад рэд. А. М. Булыкі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 415 с.

Гніламедаў, У. В. Літаратура. Гісторыя. Свядомасць : гісторыка-літаратурны нарыс / Уладзімір Гніламедаў, Мікола Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 387 с.

Горанская, Т. Г. Города Беларуси в изобразительном искусстве XX – начала XXI века / Т. Г. Горанская. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 254 с. : ил.

Драздова, З. У. Маляўнічая сіла слова : беларуская і руская проза ХХ–ХХІ стст.: параўнальна-тыпалагічны кантэкст / З. У. Драздова ; навук. рэд. В. П. Жураўлёў. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 258с.

Крывіцкі, А А. Выбраныя працы / А. А. Крывіцкі ; уклад.: І. У. Галуза [і інш.] ; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 676 с.

Кухаронак, Т. І. Радзіны і маленства ў традыцыйнай культуры беларусаў / Т. І. Кухаронак. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 140 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Летуценнасць і вялікія здзяйсненні : успаміны пра Івана Якаўлевіча Навуменку / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; уклад. і прадмова С. С. Лаўшука. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 368 с., [8] л. іл.

Локотко, А. И. Архитектура национальная и архитектура фрактальная=National architecture and fractal architecture: к проблеме идентичности в современной архитектуре / А. И. Локотко; пер. на англ. Д. М. Олексенко; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культ., языка и лит., Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 135 с.: ил.

Локотко, А. И. Цвета и легенды родных просторов / А. И. Локотко. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 151 с. : ил.

Мастацкі дыялог класікі і сучаснасці: праблемы пісьменніцкага майстэрства / З. У. Драздова [і інш.] ; навук. рэд. А. А. Манкевіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., філіял «Ін-т літаратуразнаўства імя Я. Купалы». – Мінск: Беларус- кая навука, 2017. – 317 с.

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 4. Культура ХХ – пачатку ХХІ ст. / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. –Мінск : Беларуская навука, 2017. – 807 с.: іл.

Паэтыка літаратурных сувязей / У. В. Гніламедаў [і інш.] ; навук. рэд.: У. В. Гніламедаў, М. У. Мікуліч. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 548 с.

Прымаўкі ды прыказкі – мудрай мовы прывязкі: (з адвечнай мудрасці народнай) / уклад.: А. І. Лакотка, Т. І. Кухаронак, А. Г. Алфёрава ; пад агул. рэд. А. І. Лакоткі ; пер. на кіт. мову Ван Цінфэнa, А. В. Раманоўскай. — Мінск : Беларуская навука, 2017. – 135 с. : іл.

Сачанка, Б. І. Выбраныя творы / Барыс Сачанка ; уклад. Галіны Багданавай ; прадм. Уладзіміра Гніламёдава. — Мінск : Беларуская навука, 2017. — 636 с. : [4] л. іл. — (Беларускі кніга збор : БК. Серыя І, Мастацкая літаратура).

Сержпутоўскі, А. К. Палешукі-беларусы : этнаграфічны. нарыс / пер. з рус. і камент. Сяргея Грунтова ; падрыхтоўка тэксту, іл. і паслясл. Алега Лысенкі. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 173 с. ; іл.

Трафімчык, А. В. Крыніцы паэтычнага натхнення: перадумовы стварэння класічных твораў Якуба Коласа / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы ; рэд. А. С. Ліс. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 125 с.: іл.

Тэорыя літаратуры ў дыялогу еўрапейскіх культур / М. А. Тычына [і інш.] ; навук. рэд. М. А. Тычына ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 550 с.

Шклярык, В. А. Мікратапанімія Усходняга Палесся ў кантэксце развіцця рэгіянальнай лексічнай сістэмы / В. А. Шклярык ; навук. рэд. І. Л. Капылоў. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 196 с.

Экран. Наука. Жизнь : к 80-летию доктора искусствоведения, профессора О. Ф. Нечай / Национальная академия наук Беларуси; Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси ; сост. Н. А. Агафонова ; науч. ред. А. В. Красинский. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 276 с.

Этнокультурные процессы Белорусского Подвинья (Витебщины) в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [ и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Ин-т этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. – Минск : Беларуская навука, 2017. – 628 с. : ил.

Этымалагічны слоўнік беларускай мовы. Т. 14. Т / уклад.: І. І. Лучыц-Федарэц, Г. А. Цыхун, Н. С. Шакун ; гал. рэд. Г. А. Цыхун. – Мінск : Беларуская навука, 2017. – 334 с.

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т. 2 / уклад.: С. У. Калядка, Т. П. Аўсяннікава ; рэд. тома Л. Г. Кісялёва. –Мінск : Беларуская навука, 2017. – 600 с. : [6] л. іл.


10.10.2017

Уважаемые коллеги! Вышел сборник, посвященный 60-летию со дня основания Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы. Скачать сборник.

Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы: 60 год з дня заснавання / ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі»; рэд.кал. А.І. Лакотка і інш. – Мінск : «Права і эканоміка», 2017. – 240 с.

Выданне прысвечана шасцідзесяцігоддзю з дня заснавання Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі». У выпуску даецца гісторыя стварэння і развіцця Інстытута, яго структурных падраздзяленняў, характэрыстыка асноўных напрамкаў навуковых даследаванняў, фундаментальных прац, перспектыў развіцця.


5.09.2017

VIII Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя
«Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў»
(да 60-годдзя з дня стварэння Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя К. Крапівы Нацынальнай акадэміі навук Беларусі)

7–8 верасня 2017 г. адбудзецца Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў». Арганізатарамі канферэнцыі з’яўляюцца Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі». Канферэнцыя прысвечана 60-годдзю з дня стварэння Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.
Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклора Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі быў створаны 11 ліпеня 1957 г. У 1992 г. яму было прысвоена імя Кандрата Крапівы. З моманту стварэння Інстытут з’яўляецца адным з буйнейшых у краіне цэнтраў па падрыхтоўцы навуковых кадраў, фарміраванню нацыянальных навуковых школ, правядзенню даследаванняў у галіне вывучэння этнакультурных працэсаў на тэрыторыі Беларусі; міжэтнічных сувязей у сферы матэрыяльнай і духоўнай культуры; заканамернасцей развіцця мастацкай культуры; праблем гісторыі і тэорыі беларускай архітэктуры, мастацтва.
За час існавання Інстытутам падрыхтавана некалькі соцен фундаментальных выданняў, якія з’яўляюцца гонарам беларускай гуманітарнай навукі. Сярод іх можна адзначыць шматтомныя выданні «Беларуская народная творчасць» у 45 тамах, «Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі» ў 7 тамах, «Гісторыя беларускага мастацтва» ў 6 тамах, «Гісторыя беларускага тэатра» ў 4 тамах, «Гісторыя кінатэлемастацтва Беларусі» ў 4 тамах, «Музычны тэатр Беларусі» ў 5 тамах, «Архітэктура Беларусі (у кантэксце ўсходнеславянскай і еўрапейскай культур)» у 4 тамах, «Беларуская народная творчасць (гісторыка-тэарэтычнае даследаванне)» у 6тамах, шматтомныя выданні «Беларусы», «Гарады і вёскі Беларусі» і інш.
Вялікая ўвага ў Інстытуце заўсёды засяроджвалася на падрыхтоўцы навуковых кадраў, якая вядзецца ў аспірантуры і дактарантуры. Плеяда высокакваліфікаваных спецыялістаў рэпрэзентуе сёння нацыянальныя навуковыя школы ў такіх галінах ведаў, як этналогія, фалькларыстыка, архітэктура, выяўленчае, тэатральнае, музычнае, кінамастацтва і інш.
На дадзены момант у Інстытуце працуе 102 супрацоўнікі, у тым ліку 17 дактароў навук (з іх 1 акадэмік і 1 член-карэспандэнт) і 38 кандыдатаў навук. У складзе Інстытута – 8 аддзелаў, музей старажытнабеларускай культуры, Рэспубліканская лабараторыя гісторыка-культурнай спадчыны.
Інстытутам вядзецца работа па прыярытэтных навуковых напрамках, распрацоўцы дзяржаўных праграм фундаментальных даследаванняў, інавацыйных праектаў, сумесных праектаў з навукоўцамі Расіі, Балгарыі, Румыніі, Кітая, Літвы, Эстоніі і іншых краін, работа з арганізацыямі, навуковымі ўстановамі і ўстановамі адукацыі і культуры Рэспублікі Беларусь.
Канферэнцыя «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» падвядзе вынікі дзейнасці Інстытута за 60 год, абазначыць яе актуальныя напрамкі. У канферэнцыі возьмуць удзел больш за 250 навукоўцаў з Беларусі, Украіны, Расіі, Польшчы, Казахстана і іншых краін, прадстаўнікі розных навуковых школ.
Падчас канферэнцыі пройдзе выстава работ Інстытута, выдадзеных за апошнія дзесяцігоддзі. Навуковыя выданні Інстытута і іншую кніжную прадукцыю можна будзе набыць на выставе-продажы крамы «Акадэмкніга». Таксама для ўдзельнікаў і гасцей канферэнцыі запланаваны шэраг суправаджальных культурных мерапрыемстваў.

Урачыстае адкрыццё канферэнцыі адбудзецца 7 верасня 2017 г. у 10.00 па адрасе пр-кт Незалежнасці, 66 (Вялікая зала Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі). Секцыйныя сесіі пройдуць 8 верасня па адрасе вул. Сурганава 1, корп. 2 (памяшканні ДНУ «Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі»).

Праграма канферэнцыі.


18.07.2017

Вышел 22 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 22 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – 492 с.
Содержание здесь.
.ISSN 2221-9919

Скачать 22 выпуск.

Вышел сборник материалов VII Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (24 - 25 ноября 2016 года). Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навукова-практычнай кан-ферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 года) : у 2 т. /гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларус-кай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – Т. 1. – 504 с.
ISBN 978-985-552-669-9.

Зборнiк дакладаў i тэзiсаў VII Міжнароднай навукова-практычнай кан-ферэнцыі «Традыцыі і сучасны стан культуры і мастацтваў» (Мiнск, Беларусь, 24–25 лістапада 2016 года) : у 2 т. /гал. рэд. А. І. Лакотка ; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2017. – Т. 2. – 437 с.
ISBN 978-985-552-670-5.

Содержание здесь...

Скачать сборник материалов VII Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств».

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


26.04.2017

Уважаемые коллеги! Научно-практический журнал «Наука и инновации» приглашает Вас посетить семинар «Продвижение научно-исследовательской деятельности в вузе или научном институте через работу со СМИ и другие неакадемические каналы», который состоится  6 мая 2017 г. в 10.00 по адресу: ул. Академическая, 1, пом.223 (Институт истории НАН Беларуси).
Приглашенный гость – Дмитрий Мальков, директор Центра научной коммуникации Департамента по стратегическим коммуникациям Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Вход свободный.


14.02.2017

Национальная академия наук Беларуси, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», Минский городской научно-педагогический центр «Тайген» проводят 30-31 марта 2017 г. Международную научную конференцию «V научные чтения, посвященные Виктору Владимировичу Мартынову: к 40-летию публикации 1-й версии Универсального семантического кода (УСК)». Подробнее.


24.01.2017

Издания сотрудников Центра за 2016 год (подробнее)

Беларуская дыялекталогія: матэрыялы і даследаванні / Зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі. Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ-ры НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэд. В.М. Курцова, Л.П.Кунцэвіч. – Вып. 4. - Мінск: РУП “Выдавецкі дом “Беларус. навука”, 2016. – 403с.

Беларуская лінгвістыка. Вып. 76 / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2016. – 154 с. 

Беларуская лінгвістыка. Вып. 77 / НАН Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэдкал.: А.А. Лукашанец (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. навука, 2016.

Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавіка 2016 г.) / Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ. Нац. акад. навук Беларусі ; філ. “Ін-т літаратуразнаўства імя Янкі Купалы” ; уклад. А.А. Манкевіч. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 396 с. .

Беларуска-польскія культурна-моўныя ўзаемадачыненні: ад гісторыі да сучаснасці: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: В.М. Курцова, Н.А. Снігірова, M. Jankowiak, M. Ostrowka. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 435 с.

Беларуска-італьянскае культурнае ўзаемадзеянне і праблема захавання нацыянальнай ідэнтычнасці: гістарычны вопыт і сучасныя праблемы: зб. навук. арт. / Нац. акад. навук Беларусі [і інш.]; навук. рэд.: С.Л. Гаранін, І.У. Ялынцава. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 342 с.

Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. прац. Вып. 3 / Нац. акад. навук Беларусі ; рэдкал.: Т. В. Валодзіна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мн. : Беларус. навука, 2016. – 518 с. : іл.

Белявіна, В.Н. Хлеб надзённы беларускай вёскі. — Мінск : Беларусь, 2016. — 312 с. : каляр. іл.

Віннікава, М.М., Богдан, П.А. Традыцыйны беларускі касцюм: альбом / М.А. Віннікава, П.А. Богдан. – Мінск, Беларуская навука, 2016. – 302 с.: іл.

Гарады і вёскі Беларусі: энцыклапедыя. Т.9. Гродзенская вобласць. Кн. 2 / рэдкал.: У.У. Андрыевіч (гал. рэд.) [і інш.]; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі; Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». – Мінск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі, 2016.– 848 с.: іл.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36. Фолкга – чорногрывый / склад. А. М. Булыка [і інш.] ; пад рэд. А. М. Булыкі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед.беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 437 с.

Захаваная спадчына страчанай зямлі / уклад. Б.А. Лазука, А.А. Галкоўскі; аўтар тэксту А.А. Галкоўскі. – Мінск: Беларусь, 2016. - 207 с.: іл.

Зборнiк  дакладаў  i  тэзiсаў  VI Міжнароднай  навукова-практычнай  канферэнцыі  «Традыцыі  і  сучасны  стан  культуры  і  мастацтваў»  (Мiнск,  Беларусь, 19–20 лістапада  2015 года) /гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. –Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 854 с.

Лаўшук, С. С. Праз церніі да брамы неўміручасці: Кандрат Крапіва і беларуская драматургія / С. С. Лаўшук ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літараратуразнаўства імя Я. Купалы. – Мінск : Беларус. навука, 2016. – 267 с.

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст. / І. У. Будзько [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 558 с.

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны / А. А. Крывіцкі [і інш.] ; уклад.: Ф. Д. Клімчук [і інш.] ; навук. рэд. Г. А. Цыхун. - Мінск : Беларуская навука, 2016. - 275 с.

Лобач, У., Валодзіна, Т. Святыя крыніцы Беларусі / У. А. Лобач, Т. В. Валодзіна. – Мінск : Беларуская навука, 2016.  – 188 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Мушынскі, М.І. Мае Каласавіны : з вопыту вывучэння літаратурнай і грамадска-культурнай дзейнасці Якуба Коласа / Міхась Мушынскі. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мінск : Беларуская навука, 2016. — 419 с.

Назараў, В.Ф. Тайнапіс Андрэя Мрыя: падтэкст рэалій у творчасці пісьменніка / В. Ф. Назараў. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 360 с.

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 2. Духоўная культура / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 751 с.: іл.

Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры: зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка;  Цэнтр  даследаванняў  беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – 821 с.

Песні пакінутых вёсак / Уступ. сл.: Н.Г. Мазурына, Г.Р. Нячаева, Т.В. Валодзіна; паслясл. : Ю.В.Пацюпа: уклад. : Т.В. Валодзіна, Н.Г. МАзурына (муз.частка) ; пад агул. рэд. А.І. Лакоткі. – Мінск : Беловагрупп, 2016. – 356 с.

Полацкія дыяменты: дыялектны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. «Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа» ; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 116 с.

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 560 с.

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып.  21 / Цэнтр даследаванняў  беларускай  культуры,  мовы  і  літаратуры  НАН  Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск  : Права і эканоміка, 2016. –  354 с.

Русско-белорусский словарь для младших школьников и Беларуска-рускі слоўнік для малодшых школьнікаў / О.М. Николаева, Т.Н. Трухан; под ред. докт. филол. наук., чл.-корр. НАН Беларуси А.А. Лукашанца. – 2-е изд. – Минск: Аверсэв, 2016. – 445 с.: ил.

Салеев, В.А. Проблемы теории искусства. – Мн., БГАИ, 2016. – 128 с.

Сучасная беларуская тэксталогія: актуальныя праблемы і перспектывы развіцця: матэрыялы Рэсп. навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 22-23 лістапада 2016) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. НАН Беларусі. – Мінск: Права і эканоміка, 2016. – 325 с.

Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : больш за 65 000 слоў / уклад. : І.Л. Капылоў [і інш.] ; пад рэд. І.Л. Капылова. – Мінск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2016. – 968 с.

Тэксталогія твораў Івана Шамякіна: па выніках выдання Збору твораў у 23 тамах / А.А. Васілевіч [і інш.] ; навук. рэд. М.А. Тычына. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 345 с.

Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Фил. «Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы». – Минск :  Беларуская навука, 2016. – 539с.: ил.

Ялынцава І.У. Словаўтваральны слоўнік беларускай мовы для вучняў малодшага ўзросту / І.У. Ялынцава. – Мінск: Беларус. асац. “Конкурс”, 2016. – 208 с.

Бядуля, З. Апавяданні. Аповесці / Змітрок Бядуля. Аповесці / Янка Маўр; уклад. і камент. А.І. Шамякінай; навук. рэд. С.Л. Гаранін. —  Мінск: Мастацкая літаратура, 2016. — 829 с.

Дыярыушы XVII стагоддзя (1594 – 1707 гады) / укл., пер. з польск. мовы : А.У. Бразгуноў ; рэд. кал. : А.У. Бразгуноў (старш.) [і інш.]. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 467 с. – (Помнікі даўняга пісьменства Беларусі).

Кісялёў, Г. В. Выбранае / Генадзь Кісялёў; уклад., камент. Л. Кіялёвай, В. Чамярыцкага; прадм. М. Тычыны. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 575 с.

Навуменка, І. Сорак трэці. Смутак белых начэй / Іван Навуменка // Збор твораў. У 10 т. Т. 6.; падрыхт. тэкстаў і камент. і паслясл. А.М. Лапата-Загорскага; рэд. тома С.С. Лаўшук; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культ., мовы і літ. – Мінск : Мастацкая літаратура, 2015. – 797 с. : іл.  

Навуменка, І. Капитан Степь уходит в разведку. Летуценнік. Асеннія мелодыі / Іван Навуменка // Збор твораў. У 10 т. Т. 7.; падрыхт. тэкстаў, ка­мент. і паслясл. І. Баўтрэль; рэд. тома С.С. Лаўшук; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. – Мінск: Мастацкая літаратура, 2016. – 656с.: іл.

Шэдэўры пісьменства і літаратуры Беларусі X – XVII стагоддзяў / Укладанне, прадмова, каментарыі, пераклад І.В. Саверчанкі. – Мінск: Беларусь, 2016. – 567 с.

Яўгенія Янішчыц: творы, жыццяпіс, каментарыі. У 4 т. Т. 1. / уклад.: С. У. Калядка, Т. П. Аўсянікава; рэд. тома Л. Г. Кісялёва. – Мінск: Беларуская навука, 2016. – 599 с.


17.01.2017

Вышел 21 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 21 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 354 с. Содержание здесь...
ISSN 2221-9919

Скачать 21 выпуск.

Вышел Сборник материалов Первого международного научного конгресса белорусской культуры. Першы міжнародны навуковы кангрэс беларускай культуры : зборнiк матэрыялаў (Мiнск, Беларусь, 5 – 6 мая 2016 г.) / гал. рэд. А. І. Лакотка; Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 821 с. Содержание здесь....
ISBN 978-985-552-603-3.

Скачать Сборник материалов Конгресса.

По вопросам приобретения бумажного варианта сборников следует обращаться по телефону +375-17-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


11.01.2017

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 6 сентября 2011 г. № 398 ”О социальной поддержке обучающихся“ и на основании предложений Совета Министров Республики Беларусь, вынесенных по итогам ежегодного открытого конкурса, назначены стипендии Президента Республики Беларусь на 2017 год 99 перспективным молодым аспирантам, выполняющим диссертационные исследования по приоритетным направлениям научной и научно-технической деятельности. Соответствующее распоряжение подписал Глава государства. В числе удостоенных стипендии Президента - 27 представителей НАН Беларуси. Стипендии назначены аспирантам, работающим в области физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук, наук о Земле.  (Информация с сайта: http://nasb.gov.by/rus/news/1891/).
Ознакомиться с полным списком стипендиатов.


Архив 2016 года

27.12.2016

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что на странице сайта "Конференции 2016 года" появились новые, актуальные конференции. Перейти на страницу...


23.12.2016

Профсоюзы НАН Беларуси и работников образования объединились в одну структуру

Белорусский профсоюз работников Национальной академии наук присоединился к Белорусскому профсоюзу работников образования и науки. 20 декабря 2016 года прошло заседание в ходе которого были выработаны и согласованы позиции по вопросу объединения двух профсоюзов. Объединение в одну структуру позволит продуктивнее взаимодействовать с социальными партнерами, упростит документооборот и поспособствует формированию общей политики в сферах занятости, оплаты труда, установлению тесных профессиональных связей между всеми учреждениями образования и науки (Информация с сайта http://nasb.gov.by/rus/news/1833/).


18.11.2016

VІІ Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств»

24-25 ноября 2016 г. в 10.00, в ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (ул. Сурганова, д. 1, корп. 2) откроется VII ежегодная двухдневная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств». Целью конференции является обсуждение роли научных исследований в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театроведения, музыки, фотографии,кино, экранных видов искусств в решении актуальных задач современной культуры; обсуждение актуальных проблем изучения этнокультурных традиций, фольклористики, антропологии;  поиск системных подходов к решению актуальных задач сохранения национальных культур  и историко-культурного наследия в условиях глобализации.Организаторы конференции – Национальная академия наук Беларуси, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси». Подробнее.

ПОРЯДОК РАБОТЫ VІІ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

24 ноября (четверг)
Большой зал корпуса институтов Отделения гуманитарных наук и искусств Национальной академии наук Беларуси
(ул. Сурганова, 1, корп. 2; второй этаж)

9.00 – 10.00 Регистрация участников.
Выставка-продажа научных изданий (магазин «Академкнига»).
Кинопоказ документальных фильмов из цикла «Белорусский народный календарь» (сценарист – Т. И. Кухаронак).

10.00 – 11.00 Открытие конференции.
11.00 – 13.00 Пленарное заседание.
13.00 – 14.00 Перерыв на обед.

Экспозиционный зал Музея древнебелорусской культуры

14.00 – 15.00 Презентация альбома «Традиционный белорусский костюм» (М.Н. Винниковой и П.А. Богдан).

Холл второго этажа (ул. Сурганова, 1, корп. 2)

15.00 – 15.30 Открытие выставки фотографий, посвященной 140-летию фотографа Яна Булгака.

Зал заседаний, 3 этаж, каб. 302

15.30 – 17.00 Открытая лекция (А. Морунов) «Четыре стиля мастера Булгака», посвященная жанрово-стилистическому спектру творческого наследия Яна Булгака.

25 ноября (пятница)
В кабинетах Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы
НАН Беларуси
(ул. Сурганова, 1, корп. 2)

9.00 – 12.30 Работа секций.
12.30 – 13.00 Перерыв на кофе и чай.
13.00 – 15.00 Работа секций.
15.00 – 16.00 Заключительное заседание. Подведение итогов.
17.00     Завершение  работы конференции. Отъезд участников.

Скачать программу конференции.


16.11.2016

Вышел сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (19 - 20 ноября 2015 года). Содержание здесь...

Скачать сборник материалов VI Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств».


28.10.2016

Уважаемые коллеги! Напоминаем Вам, что ГНУ "Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси организует VII Международную научную конференцию «Традиции и современное состояние культуры и искусств», которая состоится 24-25 ноября 2016 года  в г. Минске. Прием заявок продлен и осуществляется по 10 ноября 2016 года (включительно). Будем рады Вашему участию в конференции. Скачать информационное письмо.


21.10.2016

Кафедра тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ, ВНЛ беларускага фальклору, Кансультацыйны Цэнтр па праблемах фалькларыстыкі запрашаюць на адкрыты семінар 25.10.2016 (12.45, аўд. 53). Выступаюць- Таццяна Іванаўна Шамякіна (д.ф.н., прафесар, загадчык кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ).Тэма даклада: Міфы масавай свядомасці ў СМІ. Тэзісы даклада: 1. Сацыяльныя, палітычныя, навуковыя міфы ў сучасных СМІ. 2. Квазінавука ў электронных СМІ і перыёдыцы. 3. Крытыка тэлевізійных праграм. 4. Неабходнасць адбору інфармацыі. - Рыма Мадэстаўна Кавалёва (к.ф.н., дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік ВНЛ беларускага фальклору). Тэма даклада: Міфафалькларыстыка. Тэзісы даклада: 1. Аб’ект і прадмет даследаванняў. Перадгісторыя і навуковы кантэкст міфафалькларыстыкі. 2. Міф у аспекце міфафалькларыстыкі. Я.Галасоўкер і А.Лосеў пра міф. 3. Ад фальклору да міфа. Ф.Уілрайт пра эвалюцыю міфа. Міф і фальклор. 4. Дыскурс сучаснага міфа (Р.Барт). Міф і міфаапавяданне. Міфапаэтыка і міфасемантыка. Міфалогія і міфасфера.

27 октября 2016 года с 17.00 до 20.00 в большом конференц-зале Президиума НАН Беларуси (Минск, пр. Независимости, 66)  состоится встреча участников белорусских антарктических экспедиций с широкой общественностью и публичная лекция  «Беларусь: точка опоры в Антарктике».  Лекция пройдет в рамках проекта «Наука вне себя», направленного на популяризацию научного знания и деятельности  белорусских ученых и специалистов. Подробнее.


13.10.2016

14–16 сентября 2016 года в г. Рига (Латвийская Республика) состоялась международная научная конференция "Навстречу дигитальной фольклористике. Исследовательские перспективы. Архивные практики. Вопросы этики". Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси представили сотрудники отдела фольклористики и культуры славянских народов кандидат филологических наук Янина Гриневич и Ирина Васильева с докладом "Создание дигитального архива беларуского фольклора".

Во время конференции вместе с исследователями из России, Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Румынии, Финляндии, Германии, Франции, Исландии, Великобритании, Ирландии, США, Канады, Норвегии, Швеции, Панамы, Японии были обсуждены актуальные вопросы цифрового архивирования и последних событий в фольклорных архивах в Европе и за ее пределами, а также проблемы и перспективы научно-исследовательских тем, связанных с интернет-сообществами, социальными сетями, практиками краудсорсинга в сфере традиционной культуры.

Конференция стала важным шагом в международном обсуждении ситуации в отдельно взятых архивах, а также показала необходимость более тесного сотрудничества, которое будет продолжено.


12.09.2016

Издания сотрудников Центра за первую половину 2016 года (подробнее)

Беларуская дыялекталогія: матэрыялы і даследаванні / Зборнік навуковых артыкулаў / Нац. акад. навук Беларусі. Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ-ры НАН Беларусі, Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа; рэд. В.М. Курцова, Л.П.Кунцэвіч. – Вып. 4. - Мінск: РУП “Выдавецкі дом “Беларус. навука”, 2016. – 403с.

Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні: зб. навук. прац. Вып. 3 / Нац. акад. навук Беларусі ; рэдкал.: Т. В. Валодзіна (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Беларус. навука, 2016. – 518 с. : іл.

Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 36. Фолкга – чорногрывый / склад. А. М. Булыка [і інш.] ; пад рэд. А. М. Булыкі ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед.беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 437 с.

Лаўшук, С. С. Праз церніі да брамы неўміручасці: Кандрат Крапіва і беларуская драматургія / С. С. Лаўшук ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т літараратуразнаўства імя Я. Купалы. – Мінск : Беларус. навука, 2016. – 267 с.

Лексіка старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы XIV – сярэдзіны XVI ст. / І. У. Будзько [і інш.] ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Ін-т мовазнаўства імя Якуба Коласа. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 558 с.

Лінгвістычны мікраатлас Тураўшчыны / А. А. Крывіцкі [і інш.] ; уклад.: Ф. Д. Клімчук [і інш.] ; навук. рэд. Г. А. Цыхун. - Мінск : Беларуская навука, 2016. - 275 с.

Мушынскі, М. І. Мае Каласавіны : з вопыту вывучэння літаратурнай і грамадска-культурнай дзейнасці Якуба Коласа / Міхась Мушынскі. – 2-е выд., выпр. і дап. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 419 с.

Полацкія дыяменты: дыялектны слоўнік / Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. «Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа» ; навук. рэд. В. М. Курцова. – Мінск : Беларуская навука, 2016. – 116 с.

Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі. Вып. 20 / Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры НАН Беларусі ; навук. рэд. А.І. Лакотка. – Мінск : Права і эканоміка, 2016. – 560 с.

Этнокультурные процессы Центральной Беларуси в прошлом и настоящем / А. Вл. Гурко [и др.] ; науч. ред. А. Викт. Гурко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Фил. «Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы». – Минск :  Беларуская навука, 2016. – 539 с. : ил.


4.08.2016

В 2015 году сотрудниками Центра опубликовано: 46 книжных изданий, из них 10 монографий, 7 учебных пособий, 7 сборников научных статей, 4 сборника конференций, 6 словарей и энциклопедических справочников, 3 научно-популярные книги. Также опубликовано 2 электронные издания на оптических дисках
В 2015 году напечатана 741 статья, из них 618— научные статьи, 123 научно-популярные статьи. За рубежом опубликована 71 научная статья, из них в странах СНГ – 33, за пределами СНГ – 38. В отчетном году опубликовано 19 тезисов докладов.
Из периодических изданий в 2015 году вышли 2 номера сборника научных работ “Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі”, 2-й выпуск сборника научных работ “Беларускі фальклор. Матэрыялы і даследаванні”, 2 номера научного журнала “Беларуская лінгвістыка”.
Перейти к списку наиболее крупных книжных изданий.


18.07.2016

Вышел 20 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Содержание здесь...

По вопросам приобретения бумажного варианта сборника следует обращаться по телефону +37517-284-18-66 (Виктор Григорьевич).

Скачать 20 выпуск.


30.06.2016

Уважаемые коллеги! На сайте БРФФИ http://fond.bas-net.by/if1.html появилась информация о новых конкурсах на 2017 год.

Конкурс

Год

Окончание срока подачи заявок на конкурс

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ

 

 

"Наука"

- 2017

   15 сентября 2016 г.

"Наука М"

- 2017

   15 сентября 2016 г.

"Ученый"

- 2017

   29 сентября 2016 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ

 

 

"Наука МС"

- 2017

   29 сентября 2016 г.

"БРФФИ-РФФИ М"

- 2017

   30 сентября 2016 г.

"БРФФИ-ГКНАрм"

- 2017

   10 ноября 2016 г.

"БРФФИ-ОИЯИ"

- 2017

   20 октября 2016 г.

"БРФФИ-РГНФ"

- 2017

   12 сентября 2016 г.

"БРФФИ-РГНФ М"

- 2017

   12 сентября 2016 г.

 


20.06.2016

11–19 мая 2016 года в рамках Межакадемического сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и Эстонской академией наук состоялась совместная белорусско-эстонский экспедиция по теме "Народная ботаника в пространстве и времени" в Любанский район Минской области. Руководила экспедицией научный сотрудник отдела фольклористики, этноботаник Рената Сыуканд. С белорусской стороны участие в экспедиции приняли сотрудники отдела фольклористики и культуры славянских народов И. Васильева, Я. Гриневич, А. Павлова, Ю. Потюпо, И. Смирнова, а также представители отдела народоведения Ю. Прокофьева и Я. Шевченко, сотрудник республиканской лаборатории историко-культурного наследия А. Глушко, а также члены РОО "этнаграфічнае таварыства". Эстонскую сторону представили главный редактор электронного журнала фольклора, заведующая отделом фольклористики Эстонского Литературного Музея Маре Кыйва, этноботаник Райво Калле, оператор Маргус Киис, ассистенты Лаура Весик и Лагле Аим. Экспедиции предшествовал научно-методический семинар, проведенный этноботаником Ренатой Сыуканд в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси.

Во время экспедиции участники обследовали деревни Трубятино, Пласток, Яминск, Заельное, Осовец, Плюсна, Зеленки, Костяшы, Пекличи, Чебусы, Тройчаны, Криваль, Речень Любанского района. Было опрошено более 80 респондентов и собраны богатые и разнообразные сведения по этноботанике, народной медицине и ветеринарии. Кроме того, были записаны произведения и этнографические описания календарных (Рождество, Пасха, Троица, Купалье и др.) и семейных (родины, крестины, свадьба, похороны) обрядов, а также произведения малых жанров фольклора (пословицы, поговорки, загадки, былички).

15 мая в д. Речень Любанского района был проведен фестиваль "Гардовица", в качестве организатора и ведущего выступил Сергей Выскварка – специалист по фольклору и этнографии Любанского районного центра культуры, художественный руководитель Любанского образцового фольклорного танцевального коллектива "Воробушки". В программе фестиваля – выставка трав Любанщины, блюд и кондитерских изделий, выступления самодеятельных коллективов и рассказы носителей традиции об использовании трав в сегодняшней деревенской жизни. "Фестиваль, как и экспедиция в целом стали отличной иллюстрацией сохранности и творческого развития народных традиций в регионе, – отметила во время своего выступления на закрытии фестиваля руководитель белорусско-эстонского сотрудничества со стороны НАН Беларуси заведующая отделом фольклористики и культуры славянских народов Т.Володина. – Травы и для сельского жителя, и для горожанина – до сих пор и обязательная часть быта, и неотъемлемый атрибут обрядности, и яркий поэтический символ".

Впереди фольклористов и из Беларуси, и из Эстонии ожидают расшифровка материалов, обсуждения результатов, аналитическая работа над научными статьями, и новые творческие встречи.

Я.И.Гриневич, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов, кандидат филологических наук


06.06.2016

Указом Президента Республики Беларусь №187 от 02 июня 2016 года "за многолетнюю плодотворную работу, образцовое выполнение служебных обязанностей и активную государственную и общественную деятельность, достижение высоких производственных показателей, значительный личный вклад в развитие законодательства и парламентаризма, строительной отрасли и сельского хозяйства, научной и педагогической деятельности, сферы искусства, культуры и спорта" награжден ряд представителей государственной власти, министерств, ведомств и предприятий республики. Медали Франциска Скорины удостоены: директор ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» Александр Иванович Локотко и заведующий лабораторией роста и развития растений ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича Национальной академии наук Беларуси» Николай Афанасьевич Ламан. Источник: http://nasb.gov.by/rus/news/1175/.


06.05.2016

В НАН Беларуси завершает работу Международный научный конгресс белорусской культуры // Национальная академия наук Беларуси. - Минск, 6 мая 2016 г. (фото+видео). Подробнее.

В Минске проходит Международный научный конгресс белорусской культуры // Беларусь 1. - Минск, 6 мая 2016 г. (видео). Подробнее.

В Минске проходит Международный научный конгресс белорусской культуры // Беларусь 24. - Минск, 6 мая 2016 г. (видео). Подробнее.


05.05.2016

Более 330 ученых из 11 стран мира обсуждают в Минске развитие белорусской культуры // БЕЛТА. Новости Беларуси. Белорусское телеграфное агенство. - Минск, 5 мая 2016 г. Подробнее.

Свыше 300 учёных приехали в Минск на Международный научный конгресс белорусской культуры // Общенациональное телевидение. - Минск, 5 мая 2016 г. Подробнее.

В столице открылся Международный научный конгресс белорусской культуры // Радио МИР. - Минск, 5 мая 2016 г. Подробнее.

Международный научный конгресс белорусской культуры // Национальная академия наук Беларуси. - YouTube. - Минск, 5 мая 2016 г. (видео). Подробнее.

Овсепьян, И. Глубина культурного слоя // СБ: Беларусь сегодня. - Минск, 5 мая 2016 г. (фото). Подробнее.


26.04.2016

Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», Министерство культуры Республики Беларусь имеют честь пригласить Вас на Первый международный научный конгресс белорусской культуры, который состоится 5–6 мая 2016 года в г. Минск (Республика Беларусь). Участникам конгресса представится возможность содействовать осмыслению и пропаганде культуры Беларуси, разработке и совершенствованию современной целостной культурной стратегии, способствовать росту политической, экономической и правовой культуры на разных уровнях общественной системы.

Программа Конгресса (скачать):

5 мая (чацвер)

Вялікая зала Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі (пр-т. Незалежнасці, д. 66; 2-гі паверх)

9.00 – 10.00 Рэгістрацыя ўдзельнікаў.
Выстаўка “Выбраныя аб’екты рэстаўрацыі” (ТАА “Цэнтр па рэгенерацыі гісторыка-культурных ландшафтаў і тэрыторый”).
Выстаўка навуковых выданняў ДНУ “Цэнтр даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры” НАН Беларусі.
Выстаўка-продаж навуковых выданняў (магазін “Акадэмкніга”).
Выступленне фальклорнага ансамбля УА “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, дыпламанта міжнароднага фестывалю «Folk fest» у Славакіі, Міжнароднага фестывалю народнай музыкі ў Італіі (мастацкі кіраўнік К. С. Трамбіцкі).
10.00 – 11.00 Урачыстае адкрыццё Кангрэса. Прывітанні ў адрас удзельнікаў і гасцей Кангрэса.
11.00 – 13.00 Пленарнае пасяджэнне.
13.00 – 14.00 Перапынак на абед.
14.00 – 16.30 Пленарнае пасяджэнне.
17.00 – 19.00 Наведванне бібліятэкі і музеяў:
- Нацыянальная бібліятэка Беларусі (пр. Незалежнасці, д. 116);
- Нацыянальны мастацкі музей Рэспублікі Беларусь (вул. Леніна, д. 20);
- Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь (вул. К. Маркса, д. 12);
- Беларускі дзяржаўны музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны (пр-т Пераможцаў, д. 8).

6 мая (пятніца)
У навуковых установах Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
Работа сесій па рэгламенце Круглага стала

9.00 – 13.00 Работа сесій.
11.00 – 11.20 Кава-паўза.
11.20 – 13.00 Работа сесій.
13.00 – 14.00 Перапынак на абед.
14.00 – 15.45 Работа сесій.
15.45 – 16.00 Кава-паўза.
16.00 – 17.00 Заключнае пасяджэнне. Падвядзенне вынікаў.
17.00 Завяршэнне работы Кангрэса. Ад’езд удзельнікаў. 

СМИ о Конгрессе:

Более 300 ученых приедут в Минск на Международный научный конгресс белорусской культуры // БЕЛТА. Новости Беларуси. Белорусское телеграфное агенство. - Минск, 25 апреля 2016 г. Подробнее.

 


1.03.2016

Программа IV Международной научной конференции «НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ МАРТЫНОВУ» (к 50-летию основания научной школы формализованной семантики). Скачать.


24.02.2016

Белорусский государственный университет, Национальная академия наук Беларуси и Белорусская ассоциация востоковедов «Минский городской научно-педагогический центр "ТАЙГЕН"» 2 марта 2016 года (по адресу: ул. Сурганова, 1 , корп. 2, к. 302) проводят в НАН Беларуси IV Международную научную конференцию «НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВИКТОРУ ВЛАДИМИРОВИЧУ МАРТЫНОВУ» (к 50-летию основания научной школы формализованной семантики). Скачать информационное письмо.


19.02.2016

Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», Министерство культуры Республики Беларусь имеют честь пригласить Вас на Первый Международный научный конгресс белорусской культуры, который состоится 5–6 мая 2016 в г. Минск (Республика Беларусь). Участникам конгресса представится возможность содействовать осмыслению и пропаганде культуры Беларуси, разработке и совершенствованию современной целостной культурной стратегии, способствовать росту политической, экономической и правовой культуры на разных уровнях общественной системы. Скачать информационное письмо.


03.02.2016

Издания 2015 года (подробнее)

Нарысы гісторыі культуры Беларусі. У 4 т. Т. 3. Культура сяла ХIV – пачатку ХХ ст. Кн. 1. Матэрыяльная культура / А. І. Лакотка [і інш.] ; навук. рэд. А. І. Лакотка. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 567 с.: іл.

Александр Иванович Локотко: к 60-летию со дня рождения / сост.: М. Ф. Пилипенко, В. И. Жук, С. П. Витязь. – Минск : Беларуская навука, 2015. – 85 с. – (Биобиблиография ученых Беларуси). Подробнее...

Cборник "Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні" (Выпуск 2. Минск, 2015). Рэдакцыйная калегія:Г.А. Барташевич, д.ф.н.; Т.В. Володина, д.ф.н.; А.С. Лис, д.ф.н.; В.М. Шарая, д.ф.н.; И.А.Швед, д.ф.н. Подробнее...

Сахута, Я. М. Народнае мастацтва / Я. М. Сахута. – Мінск : Беларуская навука, 2015. – 180 с. : іл. – (Традыцыйны лад жыцця).

Валодзіна, Т. В. «Ядраное жыта гаспадара кліча...»: каляндарны год у абрадах і звычаях / Т. В. Валодзіна, Т. I. Кухаронак - Мінск : Беларуская навука, 2015. - 356 с: іл. - (Традыцыйны лад жыцця).

Рабец Т. Д. Сістэма вобразаў усходнеславянскіх замоў: структурна-семантычны і фукцыянальны аспекты / Т. Д. Рабец ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літ., Філ. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы. – Мінск : Беларуская навука, 2015. –299 с.

Романенко, И. В. Трансформация статуса белорусской сельской женщины в ХХ – начале ХХI в. / И. В. Романенко ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исслед. белорус. культуры, языка и лит., Фил. «Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы». – Минск : Беларуская навука, 2015. – 201 с.


29.01.2016

Уважаемые коллеги! Ко Дню белорусской науки, который отмечается в последнее воскресенье января, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси подготовила ряд мероприятий, которые пройдут с 27 января по 5 февраля 2016 года. Подробнее.


25.01.2016

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в Международном научно-практическом семинаре «Публикация и базы данных», который состоится 28 января 2016 г. в г. Минске, ул. Сурганова, 1, корп. 2, зал заседаний 302.

Программа семинара:

10.00-11.00 – Вступительное слово и поздравления дирекции Центра по случаю Дня науки
11.00–13.00 – Выступления докладчиков
Маре Кыйва. Мифы и возможности журналов Open Access. От исследования до бесплатных Open Access. Базы данных (на примере народного календаря)
Пирет Воолаид. Создание базы данных малых жанров фольклора: эстонский опыт Тимофей Авилин, Николай Антропов. База данных «Белорусского фольклорно-этнолингвиистического атласа» и ее интерпретационные возможности
Рената Сыуканд. Где и как найти англоязычную литературу: ISIWoS, Scopus, Google Scholar, Mendeley, academia.edu, ResearchGate. Публикация в англоязычных журналах: фокус, выбор журнала, подача онлайн, рецензирование, последняя шлифовка
13.00-14.00 – Перерыв на обед
14.00-15.00 – Совместное обсуждение
Семинар организован Эстонским Литературным Музеем и Центром исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Мероприятие является частью проекта, финансируемого Эстонским Министерством Иностранных дел из бюджета по сотрудничеству и развитию и Эстонской Академией Наук. Скачать информационное письмо.


22.01.2016

Уважаемые коллеги!

21 января 2016 года в НАН Беларуси прошел круглый стол, посвященный 75-летию со дня рождения народного артиста СССР Владимира Георгиевича Мулявина (1941–2003). В работе Круглого стола приняли участие ведущие искусствоведы, исследователи, деятели искусства, руководство НАН Беларуси и Министерства культуры Республики Беларусь.
Открывая работу круглого стола Директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы, академик Александр Иванович Локотко отметил, что "именно Мулявин создал неповторимую вокальную манеру Песняров, которая объединяет академическое звучание, джазовые и народные мотивы".
Также А.И. Локотко рассказал, что "Владимир Мулявин и Песняры их золотого времени обращались к аутентичным фольклорным записям Национальной академии наук Беларуси, которые хранятся в архиве Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы (Отдел фольклористики и культуры славянских народов), а конкретно к калядным, купальским и другим песням, которые были записаны учеными НАН Беларуси в процессе многолетних научных полевых исследований". В частности А.И. Локотко упомянул, что в архиве остались свидетельства, что Мулявин готовил в 1979 году новую программу "Купалье и колядки". Эти песни вошли позже в 1983 году в состав пластинки "Зачарованая мая" в исполнении Песняров.

Источник: http://nasb.gov.by/rus/news/665/


19.01.2016

Национальная академия наук Беларуси, Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси», Министерство культуры Республики Беларусь имеют честь пригласить Вас на Первый Международный научный конгресс белорусской культуры, который состоится 5–6 мая 2016 в г. Минск (Республика Беларусь). Участникам конгресса представится возможность содействовать осмыслению и пропаганде культуры Беларуси, разработке и совершенствованию современной целостной культурной стратегии, способствовать росту политической, экономической и правовой культуры на разных уровнях общественной системы. Скачать информационное письмо.


15.01.2016

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас 21 января 2016 года в 10.00 принять участие в работе Круглого стола, посвященного 75-летию со дня рождения народного артиста СССР В.Г. Мулявина (1941-2003).
Место проведения: Президиум Национальной академии наук Беларуси (пр. Независимости, 66, каб. 216, 2 этаж).
Регистрация участников - с 9.30 часов.

Оргкомитет.


12.01.2016

Вышел 19 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Содержание здесь...

По вопросам приобретения бумажного варианта сборника следует обращаться по телефону +37517-284-18-66 (Виктор Григорьевич).

Скачать 19 выпуск.

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что на странице сайта "Конференции 2016 года" появились новые, актуальные конференции. Перейти на страницу...


Архив 2015 года

24.11.2015

16–20 ноября 2015 г. состоялся научный визит делегации Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси в составе заместителя директора по научной и инновационной работе Центра, доктора исторических наук С.П. Витязя, научных сотрудников отдела фольклористики и культуры славянских народов кандидата исторических наук Ю.И. Внуковича, кандидата филологических наук Я.И. Гриневич, И.А. Васильевой, И.Ю. Смирновой в Эстонский Литературный Музей в рамках программы по межакадемическому обмену учеными между Национальной академией наук Беларуси и Эстонской академией наук. Поездка состоялась при финансовой поддержке Министерства иностранных дел и Академии Наук Эстонии.
Во время встречи белорусской делегации с директором Эстонского Литературного Музея Урмасом Сутропом были обсуждены актуальные направления изучения белорусского и эстонского фольклора.

Ученые из Беларуси были ознакомлены с историей создания и основными принципами формирования Эстонского Фольклорного Архива. Старший архивариус Кадри Тамм и архивариус Ольга Ивашкевич поделились опытом создания фольклорных баз данных на основе архива Эстонского Литературного Музея. Звукоинженер Яан Тамм провел мастер-класс по дигитализации фольклорных коллекций и использованию современных IT-технологий для обработки архивных материалов. Об издании электронных академических журналов и включению их в международные научные каталоги рассказали редакторы эстонского электронного издания «Journal of Folklore» Тийна Малло, Диана Кахре, Аста Нийнеметс.
Сотрудники кафедры языка и технологий Тартуского Университета и Центра языковых ресурсов Эстонии Ольга Гeрaсименко и Нееме Кахуск познакомили с основными направлениями деятельности по созданию национальных языковых корпусов. Опытом по обработке этнографических материалов и их репрезентации в Интернете поделились сотрудники Эстонского Национального Музея Еллен Вярв, Реет Пиири и куратор экспозиции Виляр Поххомов.

19 ноября 2015 г. состоялся Международный научно-практический семинар «Перспективы изучения фольклора», во время которого были обсуждены ряд актуальных вопросов современной белорусской и эстонской фольклористики. Во вступительной речи заведующий отдела фольклористики Эстонского Литературного Музея Маре Kыйвa отметила, что главной целью семинара является знакомство эстонских исследователей «с богатством белорусского фольклорного наследия». Заместитель директора по научной и инновационной работе Центра, доктор исторических наук С.П. Витязь подробно рассказал об основных направлениях деятельности Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси и о перспективах дальнейшего белорусско-эстонского сотрудничества. Кандидат исторических наук Ю.И. Внукович выступил с докладом на тему «Этнические различия и межкультурное взаимодействие в белорусско-литовском пограничье». И. Ю. Смирнова рассказала об уникальном белорусском обряде «Вождения Стрелы/Сулы» в Посожье. Кандидат филологических наук Я.И. Гриневич и И.А. Васильева на основе собственных полевых записей рассказали о современном состоянии необрядовой лирики и акцентировали глубину белорусской традиции в фольклорном измерении. Старший научный сотрудник Эстонского Литературного Музея Пирет Вooлaид представила доклад на тему современного фольклора в Интернете «Цепные посты в сети Фейсбук и раннеподростковый идентитет». Завершил семинар показ документальных фильмов «Братская свеча» и «Каменные девочки», посвященных уникальным аутентичным белорусским обрядам.

Культурная программа, организованная руководителем проекта научным сотрудником Эстонского Литературного Музея Ренатой Сыуканд, состояла из увлекательной экскурсии по городу Тарту, которую провел историк науки Кен Каллинг, а также из посещения целого спектра музеев: Эстонского Национального Музея, Тартуского Музея Игрушек,  Центра Науки AХХАA и Музея Ледникового Периода.


14.11.2015

VІ Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств»

19 ноября 2015 г. в 10.00, в ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (г. Минск, ул. Сурганова, д. 1, корп. 2) откроется ежегодная двухдневная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств».
Целью конференции является обсуждение роли научных исследований в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театроведения, музыки, кино и экранных видов искусств в решении актуальных задач современной культуры; обсуждение актуальных проблем изучения этнокультурных традиций, фольклористики, антропологии;  поиск системных подходов к решению актуальных задач сохранения национальных культур  и историко-культурного наследия в условиях глобализации.
Организаторы конференции – ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси» (филиал «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси».
К участию в конференции приглашены ведущие специалисты в области архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, театроведения, музыки, кино и экранных видов искусств, этнологии, фольклористики, славистики, музееведения из Беларуси и стран СНГ – Российской Федерации, Дагестана (РФ), Республика Карелия (РФ), Кабардино-Балкарской Республики (РФ), Республики Мордва (РФ), Украины,  Республики Молдовы, Республики Узбекистан, Республики Казахстан, а также из Республики Польша. На конференции планируется выступление ведущих ученых из Института этнологии и антропологии им. Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва),  доктора искусствоведения Г.Р. Консона из Российского государственного социального университета, доктора искусствоведения О. В. Калугиной из Научно-исследовательского института теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств, доктора исторических наук, доцента И. Е.  Воронковой из ФГБОУ ВПО «Орловский государственный институт экономики и торговли», доктора культурологии, профессора Н. Л. Прокоповой  из ФГБУ высшего профессионального образования Кемеровский государственный университет культуры и искусств, специалистов из Прикарпатского национального университета им. В. Стефаника (г. Ивано-Франковск, Украина) и других организаций. Планируется участие более 300 ученых.
Самостоятельной частью программы станет Мастер-класс по белорусским народным танцам танцевального коллектива «Маладзічкі».
В ходе проведения конференции магазин «Академкнига» представит научные издания, которые можно будет купить на книжной выставке-продаже. Также в качестве сопроводительных мероприятий включены: выступление музыкального коллектива из Белорусского государственного университета культуры и искусств, посещение экспозиции Музея древнебелорусской культуры.
Приглашаем всех желающих принять участие в работе VІ Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств».

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что на странице сайта "Конференции 2015-2016 года" появились новые, актуальные конференции. Перейти на страницу...


3.11.2015

2-4 ноября 2015 г. в Центре исследований белорусской культуры, языка и литературы в рамках программы по межакадемическому обмену учеными между Национальной академией наук Беларуси и Эстонской академией наук состоялся научно-практический семинар, посвященный актуальным проблемам дигитализации фольклорных архивов и индексации академических изданий, создания баз данных и использования иных IT-технологий в сфере гуманитарных наук. Эстонскую академию наук представили сотрудники Эстонского Литературного Музея – главный редактор Электронного журнала фольклора, культурный антрополог Маре Кыйва и этноботаник Рената Сыуканд. С белорусской стороны участие в работе семинара приняли сотрудники отдела фольклористики и культуры славянских народов.

16-20 ноября 2015 г. состоится научный визит делегации Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси в составе заместителя директора по научной и инновационной работе Центра, доктора исторических наук С.П. Витязя и научных сотрудников отдела фольклористики и культуры славянских народов кандидата исторических наук Ю.И. Внуковича, кандидата филологических наук Я.И. Гриневич, И.А. Васильевой, И.Ю. Смирновой. Во время визита будут обсуждены вопросы внедрения современных IT технологий в области изучения, сохранения и популяризации нематериального культурного наследия.


28.08.2015

Вышел сборник материалов V Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (20 - 21 ноября 2014 года). Содержание здесь...

Скачать сборник материалов V Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств».


Государственное научное учреждение «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси» приглашает Вас для обучения в аспирантуре в 2015 году.

Срок приема документов – с 1 августа по 30 сентября 2015 года.

Прием будет производиться по следующим специальностям:

Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси

(т.: 284-18-85, 284-23-83)

Белорусская литература

дневная

1

Теория литературы. Текстология

дневная

1

Белорусский язык

дневная

1

Фольклористика

дневная

1

Театральное искусство

дневная

1

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

дневная

1


Подробности, требования к поступающим, список необходимых документов – на странице сайта «Аспирантура, докторантура».


30.06.2015

Вышел 18 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Содержание здесь...

По вопросам приобретения бумажного варианта сборника следует обращаться по телефону +37517-284-18-66 (Виктор Григорьевич).

Скачать 18 выпуск.


Уважаемые коллеги! На сайте БРФФИ http://fond.bas-net.by/if1.html появилась информация о новых конкурсах на 2016 год.

Конкурсы (республиканские)

Срок окончания подачи заявок

Конкурсы (международные)

Срок окончания подачи заявок

"Наука" rtnext.gif (3841 bytes) 15 сентября 2015 г. "НАУКА МС" rtnext.gif (3841 bytes) 30 сентября 2015 г.

"Наука М"

rtnext.gif (3841 bytes) 15 сентября 2015 г. "БРФФИ-РФФИ" rtnext.gif (3841 bytes) 30 сентября 2015 г.

"Ученый"

rtnext.gif (3841 bytes) 30 сентября 2015 г. "БРФФИ-РГНФ" rtnext.gif (3841 bytes) 15 сентября 2015 г.

"Минобразование М"

rtnext.gif (3841 bytes) 30 ноября 2015 г. "БРФФИ-РГНФ М" rtnext.gif (3841 bytes) 15 сентября 2015 г.
"БРФФИ-РГНФ (ПР)" rtnext.gif (3841 bytes) 15 сентября 2015 г.
"БРФФИ-ОИЯИ" rtnext.gif (3841 bytes) 20 октября 2015 г.
"БРФФИ-НТФМ" rtnext.gif (3841 bytes) 20 октября 2015 г.
"БРФФИ-РА" rtnext.gif (3841 bytes) 20 октября 2015 г.
«БРФФИ–НИФК (2)» rtnext.gif (3841 bytes) 30 июня 2015 г.

 


30.06.2015 г.

Уважаемые коллеги! Обращаем Ваше внимание, что на странице сайта "Конференции 2015 года" появились новые, актуальные конференции. Перейти на страницу...


47 молодых учёных НАН Беларуси будут получать стипендию Президента Республики Беларусь в 2015 году

Глава государства Александр Лукашенко 5 января подписал распоряжение № 2рп «О назначении стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым на 2015 год». В соответствии с документом назначены стипендии Президента Республики Беларусь 97 ученым, в т.ч. 11 докторам наук, 54 кандидатам наук и 32 молодым ученым без степени. В числе стипендиатов - представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, социальных и гуманитарных наук, наук о Земле. Это перспективные молодые ученые, получившие существенные результаты в приоритетных направлениях фундаментальных и прикладных исследований и научно-технической деятельности, которые имеют научное и практическое значение. Многие из них имеют патенты на изобретения, промышленные образцы, сорта растений. Научные достижения стипендиатов используются в деятельности промышленных предприятий и учреждений социальной сферы страны. Размер стипендии на 2015 г. составляет 3,5 млн.руб. в месяц. От НАН Беларуси стипендии назначены 47 учёным. С подробным списком можно ознакомиться здесь. (информация предоставлена с сайта http://nasb.gov.by/rus/news/).


08.01.2015

Вышел 17 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Содержание здесь...

По вопросам приобретения бумажного варианта сборника следует обращаться по телефону +37517-284-18-66 (Виктор Григорьевич).

Скачать 17 выпуск.


Вышел 16 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Содержание здесь...

По вопросам приобретения бумажного варианта сборника следует обращаться по телефону +37517-284-18-66 (Виктор Григорьевич).

Скачать 16 выпуск


2014 год


Вышел сборник материалов Международной научной конференции "Навуковая спадчына Яўстафія Тышкевіча" (да 200-годдзя з дня нараджэння" (18 апреля 2014 г., Логойск). Содержание здесь...


Вышел первый номер сборника "Беларускі фальклор: матэрыялы і даследаванні" (Выпуск 1. Минск, 2014). Рэдакцыйная калегія:М. П. Антропаў, А. М. Боганева, Т. В. Валодзіна (гал. рэд.), А. А. Гулак, У. А. Лобач,С. В. Русецкі, С. І. Санько, І. А. Швед. Подробнее...


Вышел 15 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Содержание здесь...

По вопросам приобретения бумажного варианта сборника следует обращаться по телефону +37517-284-18-66 (Виктор Григорьевич).

Скачать 15 выпуск.


28 - 29 ноября 2013 года состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств».
Подробнее....


Вышел сборник материалов III Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (25 - 26 апреля 2013 года). Содержание здесь...

Скачать Книга 1.

Скачать Книга 2. Секция 1.

Скачать Книга 3. Секция 2.

Скачать Книга 4. Секция 3.

Скачать Книга 5. Секция 4.


Вышел 11 выпуск сборника «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Содержание здесь...

По вопросам приобретения обращаться по телефону +37517-284-18-66 (Виктор Григорьевич).


Уважаемые коллеги!
Издательское общество с ограниченной ответственностью «Право и экономика» проводит подписку на научное издание «Пытанні мастацтвазнаўства, этналогіі і фалькларыстыкі». Коллегией ВАК Беларуси от 15.11.2007 это издание включено в  Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований по искусствоведению, исторической (этнография, этнология и антропология) и филологической (фольклористика) отраслям науки.
Сведения об оформлении подписки, содержании текущего номера сборника можно получить по адресу : 220072, г.Минск, ул.Сурганова, 1, корп. 2, комн.701. Гавриленко Виктор Григорьевич т. 8029-684-18-66.
Р/с издательского общества с ограниченной ответственностью «Право и экономика»: 3012026050019 в ф-ле №529 «Белсвязь» ОАО «АСБ «Беларусбанка» код 720 г.Минск, пр.Независимости, 56. МФО 153001720, УНП 100699202.

К публикации принимаются работы, прошедшие научное рецензирование двумя рецензентами-специалистами по данному научному направлению, имеющими ученую степень, и рекомендованные к изданию научным собранием.

 

 

 

Copyright (c) 2012 ГНУ "Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси". Филиал " Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.Крапивы"

 

взлом почты icq